Departmental acts

Powołanie punktu kontaktowego Host Nation Support (HNS) w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Dz.Urz.MRPiPSp.2017.14 | zarządzenie z dnia 11 kwietnia 2017 r. | Akt obowiązujący

Ustalenie zakresu czynności członków kierownictwa Ministerstwa Sprawiedliwości oraz Dyrektora Generalnego Urzędu.

Dz.Urz.MS.2017.135 | zarządzenie z dnia 11 kwietnia 2017 r. | Akt utracił moc

Zmiana zarządzenia w sprawie regulaminu organizacyjnego Departamentu Analiz Centralnego Biura Antykorupcyjnego.

Dz.Urz.CBA.2017.13 | zarządzenie z dnia 11 kwietnia 2017 r. | Akt jednorazowy

Nadanie statutu Centrum Rehabilitacji Rolników Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Jedlcu.

Dz.Urz.PKRUS.2017.11 | zarządzenie z dnia 10 kwietnia 2017 r. | Akt utracił moc

Wykaz jednostek instytucji kultury, którym przyznano dotacje podmiotowe oraz kwoty tych dotacji.

Dz.Urz.MRiRW.2017.6 | obwieszczenie z dnia 10 kwietnia 2017 r. | Akt utracił moc

Nadanie odznaki.

Dz.Urz.MSWiA.2017.12 | postanowienie z dnia 7 kwietnia 2017 r. | Akt indywidualny

Poinformowanie o możliwości zwrotu produktu leczniczego do apteki.

Dz.Urz.MZ.2017.47 | obwieszczenie z dnia 7 kwietnia 2017 r. | Akt obowiązujący

Powołanie Zespołu doradczego do spraw rozwiązań systemowych w geodezji i kartografii.

Dz.Urz.MIiB.2017.25 | zarządzenie z dnia 7 kwietnia 2017 r. | Akt obowiązujący

Prowadzenie odznaki pamiątkowej Wojskowej Komendy Uzupełnień w Człuchowie.

Dz.Urz.MON.2017.75 | decyzja z dnia 7 kwietnia 2017 r. | Akt indywidualny

Wprowadzenie odznaki pamiątkowej Oddziału Zabezpieczenia Żandarmerii Wojskowej.

Dz.Urz.MON.2017.76 | decyzja z dnia 7 kwietnia 2017 r. | Akt indywidualny

Wprowadzenie odznaki pamiątkowej Rejonowego Zarządu Infrastruktury w Olsztynie.

Dz.Urz.MON.2017.73 | decyzja z dnia 7 kwietnia 2017 r. | Akt indywidualny

Wprowadzenie odznaki pamiątkowej Rejonowego Zarządu Infrastruktury w Zielonej Górze.

Dz.Urz.MON.2017.74 | decyzja z dnia 7 kwietnia 2017 r. | Akt indywidualny

Zmiana decyzji w sprawie udostępniania informacji publicznej w resorcie obrony narodowej.

Dz.Urz.MON.2017.79 | decyzja z dnia 7 kwietnia 2017 r. | Akt jednorazowy

Nadanie statutu Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku.

Dz.Urz.MKiDN.2017.12 | zarządzenie z dnia 6 kwietnia 2017 r. | Akt obowiązujący

Postępowanie z kartami mikroprocesorowymi umożliwiającymi dostęp do baz danych Systemu Niejawnego Policji.

Dz.Urz.KGP.2017.22 | zarządzenie z dnia 6 kwietnia 2017 r. | Akt obowiązujący

Postępowanie z kartami mikroprocesorowymi umożliwiającymi dostęp do baz danych Systemu Niejawnego Policji.

Dz.Urz.KGP.2017.22 | zarządzenie z dnia 6 kwietnia 2017 r. | Akt obowiązujący

Uchylenie decyzji w sprawie programu kursu specjalistycznego dla prowadzących badania psychofizjologiczne.

Dz.Urz.KGP.2017.21 | decyzja z dnia 6 kwietnia 2017 r. | Akt jednorazowy

Uchylenie decyzji w sprawie programu kursu specjalistycznego w zakresie ruchu drogowego.

Dz.Urz.KGP.2017.20 | decyzja z dnia 6 kwietnia 2017 r. | Akt jednorazowy

Zmiana decyzji w sprawie programu kursu specjalistycznego w zakresie kontroli tachografów cyfrowych.

Dz.Urz.KGP.2017.19 | decyzja z dnia 6 kwietnia 2017 r. | Akt jednorazowy

Zmiana decyzji w sprawie programu kursu specjalistycznego w zakresie videorejestratorów wykroczeń.

Dz.Urz.KGP.2017.18 | decyzja z dnia 6 kwietnia 2017 r. | Akt jednorazowy

Zmiana zarządzenia w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Sprawiedliwości.

Dz.Urz.MS.2017.134 | zarządzenie z dnia 6 kwietnia 2017 r. | Akt jednorazowy

Średnia cena megawatogodziny gazu ziemnego oraz średnia cena tony ropy naftowej za marzec 2017 r.

Dz.Urz.MRiF.2017.69 | obwieszczenie z dnia 5 kwietnia 2017 r. | Akt nienormatywny

Średnia cena tony miedzi oraz średnia cena kilograma srebra za marzec 2017 r.

Dz.Urz.MRiF.2017.68 | obwieszczenie z dnia 5 kwietnia 2017 r. | Akt nienormatywny

Zatwierdzenie regulaminu organizacyjnego Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi.

Dz.Urz.KGPSP.2017.9 | zarządzenie z dnia 5 kwietnia 2017 r. | Akt obowiązujący

Ogłoszenie danych dotyczących osób wpisanych na listę doradców podatkowych.

Dz.Urz.MRiF.2017.67 | obwieszczenie z dnia 4 kwietnia 2017 r. | Akt indywidualny

Zmiana decyzji w sprawie rozkładu czasu służby w Komendzie Głównej Straży Granicznej.

Dz.Urz.KGSG.2017.21 | decyzja z dnia 4 kwietnia 2017 r. | Akt jednorazowy

Zmiana zarządzenia w sprawie powołania Zespołu ds. GIS (Green Investment Scheme).

Dz.Urz.MŚ.2017.21 | zarządzenie z dnia 4 kwietnia 2017 r. | Akt jednorazowy

Ogłoszenie zmian danych dotyczących osób wpisanych na listę doradców podatkowych.

Dz.Urz.MRiF.2017.66 | obwieszczenie z dnia 3 kwietnia 2017 r. | Akt indywidualny

Organizacja, skład oraz miejsce i tryb pracy Zespołu Zarządzania Kryzysowego Ministra Cyfryzacji.

Dz.Urz.MC.2017.10 | zarządzenie z dnia 3 kwietnia 2017 r. | Akt utracił moc

Organizacja, skład oraz miejsce i tryb pracy Zespołu Zarządzania Kryzysowego Ministra Cyfryzacji.

Dz.Urz.MC.2017.10 | zarządzenie z dnia 3 kwietnia 2017 r. | Akt utracił moc

Organizacja, skład oraz miejsce i tryb pracy Zespołu Zarządzania Kryzysowego Ministra Cyfryzacji.

Dz.Urz.MC.2017.10 | zarządzenie z dnia 3 kwietnia 2017 r. | Akt utracił moc