Zmiana zarządzenia w sprawie zniesienia Schroniska dla Nieletnich w Warszawie Okęciu. - OpenLEX

Zmiana zarządzenia w sprawie zniesienia Schroniska dla Nieletnich w Warszawie Okęciu.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MS.2019.101

Akt jednorazowy
Wersja od: 29 marca 2019 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
z dnia 29 marca 2019 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie zniesienia Schroniska dla Nieletnich w Warszawie Okęciu

Na podstawie art. 95 ust. 2 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich (Dz. U. z 2018 r. poz. 969) zarządza się, co następuje:
§  1. 
W zarządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 grudnia 2018 r. w sprawie zniesienia Schroniska dla Nieletnich w Warszawie Okęciu (Dz. Urz. Min. Sprawiedl. poz. 342) § 2 otrzymuje brzmienie:

"§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 30 kwietnia 2019 r.".

§  2. 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.