Questions and answers

Czy kod GTU_02 obejmuje sprzedaż węgla kamiennego?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 października 2020 r., Różycki Karol | Aktualne

Czy lateksowe rękawice mogą być używane przy pracach z substancjami rakotwórczymi?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 października 2020 r., Tomczyk Aleksandra | Aktualne

Czy magazyn sprzętu elektrycznego i elektronicznego wyposażony w regały jest instalacją?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 października 2020 r., Nieć Anna | Aktualne

Czym może skutkować zastosowanie przez pracodawcę innej niż przewidziana dla zwolnień indywidualnych procedury?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 października 2020 r., Łyjak Grzegorz | Aktualne

Czy możliwe jest wykorzystanie warunków zabudowy tylko w części?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 października 2020 r., Wasilewski Filip | Aktualne

Czy można dokonać podziału działki, skoro decyzje o warunkach zabudowy dotyczą części działki 62, a działka taka fizycznie już nie istnieje?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 października 2020 r., Niewińska - Struszyńska Maria Magdalena | Aktualne

Czy można pracownika z Ukrainy wysłać na urlop bezpłatny, aby wyrobił nową wizę?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 października 2020 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Czy można pracowników wyposażyć w rękawice ochronne, które zawierają śladowe ilości DMF?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 października 2020 r., Lecińska Monika | Aktualne

Czy można utworzyć grupę międzyszkolną, jeżeli w szkole na naukę etyki zgłosi się sześciu uczniów?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 października 2020 r., Lodziński Krzysztof | Aktualne

Czy na fakturze korygującej należy umieszczać dokładny opis wskazujący, iż mamy do czynienia ze zwrotem towaru?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 października 2020 r., Styczyński Rafał | Aktualne

Czy należy uchylić decyzję przyznającą zasiłek pielęgnacyjny i uznać świadczenia za nienależnie pobrane?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 października 2020 r., Sabuda Anna | Aktualne

Czy na terenie ochrony bezpośredniej ujęcia wód podziemnych można lokalizować panele fotowoltaiczne?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 października 2020 r., Ćwiek Piotr | Aktualne

Czy nieodpłatne pełnienie funkcji członka zarządu w spółce córce generuje przychód z tytułu nieodpłatnych świadczeń?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 października 2020 r., Kamiński Krzysztof | Aktualne

Czy odpady o kodach 15 01 02 i 15 01 05 mogą pochodzić ze strumienia odpadów komunalnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 października 2020 r., Grzegrzółka Robert | Aktualne

Czy odszkodowanie wypłacone byłemu pracownikowi na mocy ugody sądowej podlega opodatkowaniu?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 października 2020 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Czy organem wpisującym do ewidencji szkół i placówek niepublicznych jest gmina miejska?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 października 2020 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Czy podmiot zobowiązany jest przy zmianie pozwolenia zintegrowanego dołączyć operat przeciwpożarowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 października 2020 r., Rudnicka Anna | Aktualne

Czy podwyżka płacy od początku roku dotyczy także pracownika, który wrócił do pracy po chorobie we wrześniu?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 października 2020 r., Kwiatkowska Monika | Aktualne

Czy pracodawca może we własnym zakresie przetłumaczyć kartę charakterystyki?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 października 2020 r., Ambroziewicz Maciej | Aktualne

Czy przydzielenie godzin w oddziale przedszkolnym wymaga zmiany sposobu zatrudnienia nauczyciela?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 października 2020 r., Piszko Agata | Aktualne

Czy radny musi składać wniosek formalny do przegłosowania przez komisję, w celu otrzymania odpowiedzi na pytanie?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 października 2020 r., Nagórek Marcin | Aktualne

Czy są jakieś przepisy lub normy dotyczące przechowywania gipsu surowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 października 2020 r., Ćwiek Piotr | Aktualne

Czy spłata byłego wspólnika stanowi koszt uzyskania przychodów?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 października 2020 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Czy sprawozdanie finansowe może być podpisane przez jednego członka zarządu oraz prokurenta?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 października 2020 r., Gientka Mikołaj | Aktualne

Czy świadczenie usługi sporządzenia map kartograficznych całego kraju UE to usługa związana z nieruchomością?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 października 2020 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Czy urlop okolicznościowy może zostać udzielony w terminie na jaki zostało wystawione zwolnienie lekarskie?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 października 2020 r., Milczarek Kamila | Aktualne

Czy usługi pchaczem morskim, świadczone dla statków morskich, podlegają zerowej stawce VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 października 2020 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Czy uzupełnienie danych po uzyskaniu przez podmiot wpisu do rejestru jest konieczne?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 października 2020 r., Rudnicka Anna | Aktualne

Czy wejście po schodach o kącie nachylenia 45 stopni na wysokość 2,5 metra jest pracą na wysokości?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 października 2020 r., Lecińska Monika | Aktualne

Czy w przypadku odmowy przyjęcia warunków wypowiedzenia zmieniającego, pracownikowi przysługuje odprawa?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 października 2020 r., Grzegorczyk Maja | Aktualne

Czy w przypadku zawierania umowy z nauczycielem na czas określony należy wykazywać stopień awansu zawodowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 października 2020 r., Fota Magdalena | Aktualne

Czy w spółdzielni mieszkaniowej można podjąć uchwały walnego zgromadzenia w trybie pisemnym?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 października 2020 r., Ratajszczak Artur | Aktualne

Czy wykazując w nowym pliku JPK_VAT fakturę zaliczkową należy zastosować oznaczenie GTU?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 października 2020 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Czy wystawianie przedstawień artystycznych stanowi usługę, której świadczenie powinno być oznaczane kodem GTU?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 października 2020 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Czy w związku z nowymi UPUL procedura w trybie art. 13 u.l. na tę samą działkę powinna zostać powtórzona?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 października 2020 r., Oziemska Sara | Aktualne

Czy zasiłek rodzinny, dodatki do zasiłku rodzinnego, zasiłek pielęgnacyjny jest dochodem dziecka czy rodzica?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 października 2020 r., Gawarkiewicz Żanetta | Aktualne

Czy z dotacji, którą otrzyma placówka oświatowa może pokryć koszty, które poniosła w celu jej utworzenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 października 2020 r., Gąsiorek Piotr | Aktualne

Do kiedy należy zatwierdzić arkusz organizacji poradni psychologiczno-pedagogicznej?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 października 2020 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Gdzie należy przechowywać zaświadczenie lekarskie stwierdzające stan ciąży?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 października 2020 r., Pietruszyńska Katarzyna | Aktualne

Gdzie składa się wniosek o przywrócenie terminu na wniesienie odwołania od decyzji GOPS, do GOPS czy do SKO?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 października 2020 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Jak dokonuje się wyboru zarządu i zarządcy, gdy budynek ma 3 współwłaścicieli?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 października 2020 r., Ratajszczak Artur | Aktualne

Jakich pasów należy użyć do zabezpieczenia przewozu drewna na samochodach?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 października 2020 r., Piętka Małgorzata | Aktualne