Questions and answers

Jak prawidłowo rozliczyć nabycie stali w polskiej hucie przez kontrahenta austriackiego?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 czerwca 2013 r., Zaniewicz Edyta | Nieaktualne

Jak prawidłowo ustalić ostatni dzień urlopu wychowawczego?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 czerwca 2013 r., Masłowski Jarosław | Aktualne

Jak prawidłowo ustalić staż pracy uprawniający pracownicę do korzystania z urlopu wychowawczego?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 czerwca 2013 r., Zawadzka-Filipczyk Paulina | Aktualne

Jak prawidłowo wyliczyć urlop proporcjonalny dla pracownika niepełnoetatowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 czerwca 2013 r., Drzewiecka Ewa | Aktualne

Jak prawidłowo zapewnić pracownikowi odpowiednią ilość dni wolnych od pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 czerwca 2013 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Jak rozliczyć zapłacone za pracownika zaległe składki, które dotycząc wydawanych w przeszłości bonów?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 czerwca 2013 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Jak zaksięgować w księgach rachunkowych zakup ze środków ZFŚS paczek dla pracowników?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 czerwca 2013 r., Niedźwiedzka Małgorzata | Nieaktualne

Kiedy powstaje obowiązek podatkowy w VAT z tytułu usług sprzątania i porządkowania pomieszczeń biurowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 czerwca 2013 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Kiedy przedsiębiorca może opłacać składki na zasadach preferencyjnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 czerwca 2013 r., Kostrzewa Magdalena | Aktualne

Komu pracodawca może udostępnić do wglądu protokół powypadkowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 czerwca 2013 r., Ambroziewicz Maciej | Nieaktualne

Kto jest podatnikiem podatku od nieruchomości z tytułu tablic reklamowych posadowionych na gruncie spółki?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 czerwca 2013 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

W jakiej formie można dokonać zmiany rodzaju umowy o pracę?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 czerwca 2013 r., Pietruszyńska Katarzyna | Aktualne

W jaki sposób opodatkować członka zarządu, który posiada podwójne obywatelstwo?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 czerwca 2013 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

W jaki sposób rozliczyć pracownika, któremu umorzono nadpłacony zasiłek chorobowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 czerwca 2013 r., Gumola Mariusz | Aktualne

W jaki sposób ustalić czy trzy spółki spełniają definicję podmiotów powiązanych?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 czerwca 2013 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Czy w hali produkcyjnej należy umieszczać znaki drogowe przy drogach komunikacyjnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 czerwca 2013 r., Kościukiewicz Kazimierz | Nieaktualne

Jakie są wytyczne dotyczące bhp w zakładzie pracy, w którym amoniak wykorzystywany jest do celów chłodniczych?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 czerwca 2013 r., Kościukiewicz Kazimierz | Nieaktualne

Kiedy należy wstrzymać wypłatę zasiłku stałego z pomocy społecznej?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 czerwca 2013 r., Sierpowska Iwona | Nieaktualne

Czy istnieje możliwość odroczenia w czasie zapłaty akcyzy za zakupiony wcześniej alkohol?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 czerwca 2013 r., Bartosiewicz Adam | Aktualne

Czy musimy zaprzestać amortyzacji pojazdu, wobec którego ubezpieczyciel orzekł szkodę całkowitą?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 czerwca 2013 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Czy obowiązek zwiększenia podatku należnego w wyniku spłaty zaległości ulegnie przedawnieniu po upływie 10 lat?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 czerwca 2013 r., Wojtas Michał | Nieaktualne

Czy organ prowadzący może wymusić na dyrektorze zespołu szkół zmianę treści regulaminu wynagradzania?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 czerwca 2013 r., Lisowski Krzysztof | Aktualne

Czy otrzymanie od przewoźnika równowartości ceny zakupu auta, cła i VAT powoduje obowiązek naliczenia VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 czerwca 2013 r., Jurek Marek | Nieaktualne

Czy podatnik ma prawo do odliczenia VAT od zakupu samochodu ciężarowego IVECO?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 czerwca 2013 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Czy podatnik powinien rozpoznać import ze stawką ZW?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 czerwca 2013 r., Kamiński Krzysztof | Nieaktualne

Czy pracodawca, który zmienia lokalizację firmy powinien ponownie przeprowadzić pracownikom instruktaż stanowiskowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 czerwca 2013 r., Wawszczak Łukasz | Aktualne

Czy przychodem prokurenta jest otrzymane wynagrodzenie, a także inne formy przysporzeń majątkowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 czerwca 2013 r., Jastrząb Marta | Nieaktualne

Czy samorządowy zakład budżetowy może obciążyć dłużnikami kosztami upomnienia?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 czerwca 2013 r., Ostapowicz Ewa | Nieaktualne

Czy spółka powinna wystawić fakturę wewnętrzną od nieodpłatnie przekazanych stojaków?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 czerwca 2013 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Czy VAT z faktury zaliczkowej można ująć w kosztach podatkowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 czerwca 2013 r., Jurek Marek | Nieaktualne

Czy za koszty sporządzenia aktu notarialnego mąż podatniczki powinien wystawić fakturę ze stawką ZW?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 czerwca 2013 r., Postrzech Łukasz | Nieaktualne

Do kogo należy kierować pisma i w jaki sposób, jeśli stroną jest wspólnota gruntowa o nieuregulowanym stanie prawnym?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 czerwca 2013 r., Niewińska - Struszyńska Maria Magdalena | Aktualne

Jaką stawką VAT należy opodatkować montaż kuchenek gazowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 czerwca 2013 r., Małecki Paweł | Aktualne

Jak dokonać w PKPiR zapisów dotyczących zmiany przeznaczenia materiałów reklamowych na towary handlowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 czerwca 2013 r., Jurek Marek | Nieaktualne

Jakie konsekwencje podatkowe w VAT budzi sprzedaż prawa wieczystego użytkowania gruntu?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 czerwca 2013 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Jakie obowiązku ciążą na podatniku w związku z udzieleniem pożyczki?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 czerwca 2013 r., Kamiński Krzysztof | Nieaktualne

Jakimi stawkami podatku od nieruchomości opodatkować komórkę przynależną do lokalu mieszkalnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 czerwca 2013 r., Różycki Karol | Nieaktualne

Jaki przepis zobowiązuje do znakowania wewnętrznej drogi osiedlowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 czerwca 2013 r., Ratajszczak Artur | Nieaktualne

Jak rozliczyć na gruncie VAT nabycie usługi transportu morskiego?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 czerwca 2013 r., Małecki Paweł | Aktualne

Kiedy podatnik ma prawo do odliczenia VAT z tytułu zakupu dostępu do programu on-line obejmującego okres 3 lat?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 czerwca 2013 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Według jakich zasad powstaje obowiązek podatkowy w VAT w odniesieniu do usług obsługi administracyjnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 czerwca 2013 r., Wojtas Michał | Nieaktualne

W jaki sposób ewidencjonować udzielenie pożyczki z ZFŚS przy uwzględnieniu VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 czerwca 2013 r., Leszczyńska-Trochonowicz Dagmara | Nieaktualne

W jaki sposób należy zaktualizować instrukcję przeciwpożarową?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 czerwca 2013 r., Zamajtys Krzysztof | Aktualne

Co zrobić w sytuacji, gdy pozycje w kosztorysie ofertowym różnią się od zapisów SIWZ?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 czerwca 2013 r., Soszyńska - Purtak Paulina | Nieaktualne

Czy dotacja podlega zwrotowi do budżetu w części dotyczącej odliczonej kwoty VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 czerwca 2013 r., Styczyński Rafał | Aktualne

Czy ekwiwalent pieniężny za pranie odzieży roboczej stanowi podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie chorobowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 czerwca 2013 r., Kostrzewa Magdalena | Aktualne

Czy istnieją ograniczenia w zakresie bhp przy stosowaniu szkieł powiększających w lupach?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 czerwca 2013 r., Zamajtys Krzysztof | Aktualne

Czy podatnik, który musi zwrócić uzyskaną kwotę może dokonać obniżenia dochodu?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 czerwca 2013 r., Szczupaczyński-Dotryw Tadeusz | Nieaktualne

Czy podatnik ma obowiązek naliczenia VAT w przypadku przekazanie towarów na potrzeby konkursu?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 czerwca 2013 r., Kłos Piotr | Nieaktualne

Czy podatnik może odliczyć VAT z faktury dotyczącej towaru otrzymanego w promocji?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 czerwca 2013 r., Różycki Karol | Nieaktualne

Czy podatnik powinien od sprzedaży gruntów naliczyć VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 czerwca 2013 r., Zaniewicz Edyta | Nieaktualne

Czy podatnik powinien złożyć wniosek o zwrot nadwyżki VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 czerwca 2013 r., Kłos Piotr | Nieaktualne

Czy podatnik prawidłowo postępuje refakturując koszty paliwa?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 czerwca 2013 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Czy postępowanie w sprawie pomocy osobom pobierającym zasiłek pielęgnacyjny można wszcząć z datą wsteczną?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 czerwca 2013 r., Sierpowska Iwona | Nieaktualne

Czy prace wykonane na umowę zlecenia wykonywane na terenie Niemiec powinny zawierać jakieś specjalne zapisy w umowie?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 czerwca 2013 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Czy pracodawca może zatrudnić pracownika, który posiada orzeczenie o określonym stopniu niepełnosprawności?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 czerwca 2013 r., Skibińska Małgorzata | Aktualne

Czy pracodawca może zwolnić młodocianego pracownika będącego w ciąży, który nie stawia się na praktyki zawodowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 czerwca 2013 r., Gąsiorek Piotr | Nieaktualne

Czy urząd ma prawo żądać przy rejestracji podatnika, aby wszystkie dokumenty były przetłumaczone na język polski?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 czerwca 2013 r., Kamiński Krzysztof | Nieaktualne

Czy wniesienie gruntu do spółki komandytowej podlega opodatkowaniu VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 czerwca 2013 r., Kłos Piotr | Aktualne