Questions and answers

Jaki jest tygodniowy wymiar godzin dla klas I-VI?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 kwietnia 2016 r., Barszczewska Bożena | Aktualne

Jak postąpić z amortyzacją degresywną z chwilą odłączenia części środka trwałego?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 kwietnia 2016 r., Waślicki Tadeusz | Aktualne

Czy 30-dniową przerwę w zatrudnieniu po odbyciu służby wojskowej należy zaliczyć do stażu pracy nauczyciela?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 kwietnia 2016 r., Handzlik Marta | Aktualne

Czy premia roczna wypłacona prezesowi zarządu podlega oskładkowaniu?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 kwietnia 2016 r., Kostrzewa Piotr | Nieaktualne

Czy w wyniku segregacji zmieszanych odpadów komunalnych mogą powstać inne odpady z grupy 19 12?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 kwietnia 2016 r., Jerzy Janusz | Nieaktualne

Czy czas dojazdu pracownika do miejsca wykonywania pracy jest czasem pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 kwietnia 2016 r., Suchanowska Joanna | Aktualne

Czy zapomogi i depozyt wypłacane osobie opuszczającej zakład karny są dochodem w rozumieniu u.p.s.?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 kwietnia 2016 r., Matysik Barbara | Aktualne

Kto ze strony pracodawcy ponosi odpowiedzialność, jeśli zdarzy się wypadek przy pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 kwietnia 2016 r., Latos - Miłkowska Monika | Aktualne

Czy można złożyć po terminie skuteczny wniosek PIT-6 wraz z czynnym żalem?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 kwietnia 2016 r., Kamiński Krzysztof | Aktualne

Czy przyznając świadczenie w formie usług opiekuńczych w decyzji należy określić ich dokładny godzinowy wymiar?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 kwietnia 2016 r., Sierpowska Iwona | Nieaktualne

Czy koszty prac badawczo-rozwojowych można ująć w kosztach uzyskania przychodów?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 kwietnia 2016 r., Kowalski Artur | Nieaktualne

Czy zasady ustalania wynagrodzenia za przepracowaną część miesiąca zależą od rozkładu czasu pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 kwietnia 2016 r., Tomaszewska Barbara | Aktualne

Jak rozliczyć wynagrodzenie wypłacone pracownikowi po ustaniu stosunku pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 kwietnia 2016 r., Jurek Marek | Nieaktualne

Czy uznane dziecko, na które nie są zasądzone alimenty, wlicza się do składu rodziny przy zasiłku rodzinnym?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 kwietnia 2016 r., Gawarkiewicz Żanetta | Aktualne

Czy do wykonania przejścia po dnem rzeki rurociągiem stosuje się przepisy dotyczące wykonania urządzeń wodnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 kwietnia 2016 r., Stachowska Marta | Nieaktualne

Jak ustalić skład rodziny, jeśli osoba składająca wniosek o zasiłek rodzinny jest w trakcie rozwodu?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 kwietnia 2016 r., Januszewska Magdalena | Nieaktualne

Czy dochód ze sprzedaży zboża i z najmu gruntów i budynków może być zwolniony z podatku?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 kwietnia 2016 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Jakie konsekwencje wywoła na gruncie VAT dostawa składników majątku podatnika, który zrezygnował ze zwolnienia od VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 kwietnia 2016 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Jak obliczyć dodatek wyrównawczy pielęgniarki w wieku przedemerytalnym, która została przeniesiona do innej pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 kwietnia 2016 r., Skalska Magdalena | Aktualne

W jakiej wysokości należy wypłacić odprawę dyrektorowi likwidowanej szkoły?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 kwietnia 2016 r., Gąsiorek Piotr | Aktualne

Kiedy dokonywać korekty przychodów?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 kwietnia 2016 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Czy do umów o pracę z bezrobotnymi, zawieranymi na podstawie skierowania z PUP, ma zastosowanie 25(1) k.p.?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 kwietnia 2016 r., Dąbrowska Paula | Aktualne

Jaką stawką VAT należy opodatkować dostawę towaru w postaci palików do sadzonek?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 kwietnia 2016 r., Kłos Piotr | Nieaktualne

Czy osoba pełnoletnia wnioskująca o świadczenia z FA powinna w składzie rodziny uwzględnić drugiego z rodziców?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 kwietnia 2016 r., Tyra Bożena | Nieaktualne

W którym momencie ująć w kosztach podatkowych VAT niepodlegający odliczeniu?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 kwietnia 2016 r., Jurek Marek | Aktualne

Jak ustalić dochód rodziny przyznając prawo do świadczenia wychowawczego na dziecko objęte opieką prawną?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 kwietnia 2016 r., Sabuda Anna | Nieaktualne

Jak rozliczać wydatki na eksploatację samochodu niewprowadzonego do środków trwałych w związku z brakiem faktury?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 kwietnia 2016 r., Kowalski Artur | Nieaktualne

Jak rozliczyć na gruncie VAT sprzedaż towarów dokonywaną zarówno w Polsce, jak i zagranicą?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 kwietnia 2016 r., Jurek Marek | Nieaktualne

Czy telefon można umorzyć jednorazowo w grudniu 2013 r. i wpisać w koszt tego miesiąca w PKPiR?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 kwietnia 2016 r., Zaniewicz Edyta | Nieaktualne

Jaką stawkę ryczałtu zastosować do usług związanych z pracami na wysokościach?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 kwietnia 2016 r., Kamiński Krzysztof | Nieaktualne

W jakim terminie należy zapłacić zaliczkę na podatek dochodowy za grudzień?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 czerwca 2017 r., Różycki Karol | Nieaktualne

Jaką stawkę amortyzacji zastosować do "samochodów specjalnych"?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 kwietnia 2016 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Czy wyłożenie reszty placu kostką brukową jest ulepszeniem dotychczasowego środka trwałego?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 kwietnia 2016 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Czy telewizor może być poddany jednorazowej amortyzacji i czy należy taki wydatek wpisać do ewidencji wyposażenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 kwietnia 2016 r., Liżewski Sławomir | Aktualne

Czy koszt kursu prawa jazdy może być uznany za koszt uzyskania przychodu?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 kwietnia 2016 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Jakie sankcje może nałożyć na pracodawcę inspektor PIP podczas kontroli?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 kwietnia 2016 r., Pietruszyńska Katarzyna | Aktualne

Gdzie powinny być opodatkowane dochody uzyskane z usług świadczonych w Norwegii?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 kwietnia 2016 r., Szczupaczyński-Dotryw Tadeusz | Aktualne

Czy za brak informacji pracownika o dalszej chorobie można go ukarać naganą?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 kwietnia 2016 r., Dąbrowska Paula | Aktualne

Czy inspektor PIP może używać aparatu w czasie kontroli, jeśli w zakładzie obowiązuje zakaz fotografowania?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 kwietnia 2016 r., Sokołowska Anna | Aktualne

Na czym polega czterobrygadowa organizacja pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 kwietnia 2016 r., Suchanowska Joanna | Aktualne

Czy przyznanie nagrody jubileuszowej prezesowi wymaga zgody ministra?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 kwietnia 2016 r., Łyjak Grzegorz | Aktualne

Czy upomnienia można wysyłać tylko jeżeli łączna wysokość należności pieniężnych przekroczy kwotę 111,60 zł?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 kwietnia 2016 r., Malinowski Michał | Nieaktualne

Czy należy ująć w księgach pomoc de minimis polegającą na zwolnieniu spółki z ponoszenia opłat?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 kwietnia 2016 r., Topulniak Michał | Aktualne

Czy jeśli zamawiający dopuści w opisie przedmiotu zamówienia różne pojemności butelek, to czy oferty będą porównywalne?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 kwietnia 2016 r., Andała-Sępkowska Justyna | Nieaktualne

Jak zaksięgować kredyt obrotowy w rachunku bieżącym oraz udzielenie pożyczki na zakup środków trwałych?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 kwietnia 2016 r., Topulniak Michał | Aktualne

Jak ewidencjonować zakup i sprzedaż paliw?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 kwietnia 2016 r., Topulniak Michał | Aktualne

Jak opodatkować przychód obcokrajowca z tytułu ustanowienia służebności drogi koniecznej?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 kwietnia 2016 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Na jakich kontach księgować w agencji pracy tymczasowej koszty wynagrodzeń wynajmowanych pracowników?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 kwietnia 2016 r., Topulniak Michał | Aktualne

Jak wykazywać przychody i koszty związane z najmem, który nie stanowi podstawowej działalności jednostki?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 kwietnia 2016 r., Topulniak Michał | Aktualne