Questions and answers

Jak ustalić miesięczny odpis amortyzacyjny?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 kwietnia 2016 r., Liżewski Sławomir | Aktualne

Czy kwota otrzymanej darowizny od fundacji na przeprowadzenie dygitalizacji dokumentacji medycznej jest opodatkowana?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 kwietnia 2016 r., Liżewski Sławomir | Nieaktualne

Czy spółka może nie tworzyć rezerwy na koszty związane z likwidacją?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 kwietnia 2016 r., Topulniak Michał | Aktualne

Jakie warunki musi spełniać pomieszczenie, w którym myje się elementy maszyny?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 kwietnia 2016 r., Dyjeciński Tomasz | Aktualne

Co należy zrobić z drewnem, które zostało pozyskane w lesie niezgodnie z UPUL?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 kwietnia 2016 r., Jerzy Janusz | Aktualne

Czy wycięcie drzew zagrażających linii przesyłowej jest obowiązkiem właściciela linii energetycznej?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 kwietnia 2016 r., Jerzy Janusz | Aktualne

Czy odprowadzanie ścieków ze stacji uzdatniania wody do kanału należy traktować jako wprowadzanie ścieków do wód?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 kwietnia 2016 r., Osuch-Chacińska Lucyna | Nieaktualne

Czy w opisanej sytuacji wymagane jest pozwolenie wodnoprawne?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 kwietnia 2016 r., Skowysz Aleksandra | Nieaktualne

Czy zamawiający ma obowiązek sztywnego trzymania się zapisów SIWZ?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 kwietnia 2016 r., Banasik Paweł | Nieaktualne

Na jakich zasadach pracodawca odpowiada za zniszczenie prywatnego sprzętu pracownika?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 kwietnia 2016 r., Zawadzka-Filipczyk Paulina | Aktualne

Czy przy badaniu przez lekarza medycyny pracy może być obecny małżonek pracownika?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 kwietnia 2016 r., Ambroziewicz Maciej | Nieaktualne

Czy samouzupełnienie dokumentu przez wykonawcę, zwalnia zamawiającego z wezwania do uzupełnienia?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 kwietnia 2016 r., Baranowska Agata | Nieaktualne

Czy w zakresie wykonywania czynności mediatora muszę dokonać jakiś formalności z tytułu VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 kwietnia 2016 r., Kowalski Artur | Nieaktualne

Czy firma powinna zawrzeć umowę z ZMiUW, jeżeli użytkuje pokryty wodami grunt Skarbu Państwa?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 kwietnia 2016 r., Osuch-Chacińska Lucyna | Nieaktualne

Czy dozwolone jest dokonywanie transakcji handlowych pomiędzy firmami prowadzonymi przez małżonków?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 kwietnia 2016 r., Liżewski Sławomir | Nieaktualne

Czy tzw. mały pracodawca może kontrolować prawidłowość wykorzystywania zwolnienia lekarskiego?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 kwietnia 2016 r., Zawadzka-Filipczyk Paulina | Aktualne

Czy można zafakturować czynsz najmu za 2 lata z góry?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 kwietnia 2016 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Czy przeprowadzenie wywiadu środowiskowego warunkuje przyznanie SZO?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 kwietnia 2016 r., Januszewska Magdalena | Nieaktualne

Od kiedy należy uchylić decyzję w sprawie przyznania zasiłku stałego?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 kwietnia 2016 r., Matysik Barbara | Aktualne

Czy odpady o kodzie 17 02 03 można przyjmować do PSZOK?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 kwietnia 2016 r., Jerzy Janusz | Aktualne

Czy instruktaż wykonywania prac szczególnie niebezpiecznych ma obejmować imienny podział pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 kwietnia 2016 r., Łyjak Grzegorz | Aktualne

Jak prawidłowo określić miejsce świadczenia usług doradztwa świadczone na terenie UE na zlecenie podmiotu z USA?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 kwietnia 2016 r., Jabłoński Mariusz | Nieaktualne

Kiedy powstaje powstaje obowiązek podatkowy w VAT przy sprzedaży licencji bezterminowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 kwietnia 2016 r., Jabłoński Mariusz | Nieaktualne

Czy można odmówić świadczeń z pomocy społecznej z uwagi na otrzymaną darowiznę?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 kwietnia 2016 r., Januszewska Magdalena | Aktualne

Czy można odliczyć VAT z faktury za postępowanie mediacyjne?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 kwietnia 2016 r., Kowalski Artur | Aktualne

Jak przy świadczeniach rodzinnych uwzględnić uzyskanie dochodu w związku z zatrudnieniem członka rodziny?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 kwietnia 2016 r., Sabuda Anna | Nieaktualne

Czy pracodawca zatrudniający niepełnosprawnego emeryta ma możliwość obniżenia wpłat na PFRON?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 kwietnia 2016 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Czy usługi edukacyjne mogą być opodatkowane ryczałtem?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 kwietnia 2016 r., Szczupaczyński-Dotryw Tadeusz | Nieaktualne

Czy stanowi koszt uzyskania przychodu koszt tłumaczeń certyfikatów rezydencji zagranicznych kontrahentów?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 kwietnia 2016 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Czy można wstrzymać realizację usług opiekuńczych, jeśli strona mimo wezwania nie reguluje płatności?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 kwietnia 2016 r., Matysik Barbara | Aktualne

Jak skorygować w momencie zakończenia działalności VAT odliczony od wydatków na modernizację lokalu?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 kwietnia 2016 r., Kamiński Krzysztof | Aktualne

Jak należy w prawidłowy sposób rozliczyć pośrednictwo w sprzedaży towarów?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 kwietnia 2016 r., Bartosiewicz Adam | Aktualne

Jakie dokumenty należy przedłożyć inspektorowi pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 kwietnia 2016 r., Suchanowska Joanna | Aktualne

Czy dokumenty dołączane do dokumentacji medycznej muszą być numerowane?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 kwietnia 2016 r., Kaczorowska-Kossowska Iwona | Nieaktualne

Jak w zeznaniu rocznym rozliczyć nienależnie pobrane świadczenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 czerwca 2017 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Jak należy liczyć termin 120 miesięcy, o których mowa w art. 90a ustawy o VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 kwietnia 2016 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Czy pracownikowi zatrudnionemu na niepełny miesiąc przysługuje urlop wypoczynkowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 kwietnia 2016 r., Fota Magdalena | Aktualne

Od kiedy uchylić decyzję w sprawie przyznania świadczeń z FA z uwagi na zawarcie związku małżeńskiego?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 kwietnia 2016 r., Gawarkiewicz Żanetta | Nieaktualne

Jakie możliwości ma służba bhp, aby zapobiegać agresji petentów w urzędzie?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 kwietnia 2016 r., Dyjeciński Tomasz | Aktualne

Jak rozliczać używanie przez pracownika auta prywatnego do celów służbowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 kwietnia 2016 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Jaki jest termin wygaśnięcia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie tymczasowych urządzeń wodnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 kwietnia 2016 r., Stachowska Marta | Nieaktualne

Czy można wydać pozwolenie wodnoprawne, jeśli nie istnieje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 kwietnia 2016 r., Stachowska Marta | Nieaktualne

Jak przy świadczeniu wychowawczym uwzględnić uzyskanie dochodu po roku bazowym?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 kwietnia 2016 r., Januszewska Magdalena | Nieaktualne

Czy w zezwoleniu na zbieranie odpadów organ powinien wskazać obowiązek zmiany sposobu użytkowania budynku?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 kwietnia 2016 r., Nieć Anna | Nieaktualne

Jak ustalić wysokość świadczeń z FA dla dziecka od obojga rodziców?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 kwietnia 2016 r., Gawarkiewicz Żanetta | Nieaktualne

Jak należy prawidłowo wypełnić dokument określony w załączniku nr VII do rozporządzenia 1013/2006?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 kwietnia 2016 r., Sosnowski Paweł | Nieaktualne

Czy w opisanej sytuacji jest wymagane pozwolenie wodnoprawne na likwidację niedziałającego wylotu?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 kwietnia 2016 r., Osuch-Chacińska Lucyna | Nieaktualne

Czy można przenieść zezwolenie na przetwarzanie i zbieranie odpadów na inny podmiot?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 kwietnia 2016 r., Nieć Anna | Aktualne

Czy zwolnionemu pracownikowi, który dostarczył decyzję o przyznaniu renty, przysługuje odprawa rentowa?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 kwietnia 2016 r., Kosiarz Agnieszka | Aktualne

Jak powinno wyglądać obwieszczenie dot. poszczególnych zadań pracowników w zadaniowym czasie pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 kwietnia 2016 r., Zawadzka-Filipczyk Paulina | Aktualne

Jakie obowiązki w zakresie PIT i PKPiR ciążą na osobie prowadzącej stację benzynową?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 kwietnia 2016 r., Kica Jolanta | Nieaktualne

Kiedy podatnik traci prawo do opodatkowania przychodów ryczałtem?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 kwietnia 2016 r., Szczupaczyński-Dotryw Tadeusz | Nieaktualne