Pytania i odpowiedzi

Jakie uprawnienia powinien posiadać operator holownika do holowania samolotów na lotnisku?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 listopada 2016 r., Zamajtys Krzysztof | Aktualne

Jak zaksięgować korektę składek ZUS z poprzednich lat w przypadku zakwestionowania przez ZUS umowy o pracę?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 listopada 2016 r., Waślicki Tadeusz | Aktualne

Jakie przepisy mają zastosowanie do pracownika zatrudnionego w formie telepracy, świadczącego usługi z zagranicy?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 listopada 2016 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Czy w strukturze JPK_Faktury powinny być zaciągane dane dotyczące tylko sprzedaży w kraju?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 listopada 2016 r., Kamiński Krzysztof | Aktualne

Czy mogę odliczyć VAT, jeśli na fakturze jest opis - konsumpcja (PKWiU 55.11.30)?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 listopada 2016 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Kto ponosi koszty związane ze sporządzeniem wykazu zmian gruntowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 listopada 2016 r., Ćwiek Piotr | Aktualne

Czy osoba pełniąca funkcję społeczną sołtysa ma prawo ubiegać się o SZO z tytułu opieki nad niepełnosprawną matką?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 listopada 2016 r., Januszewska Magdalena | Nieaktualne

Jak ustalić przychód pracowników, którym pracodawca wynajmuje mieszkanie?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 listopada 2016 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Czy sprzedawca może wystawić rachunek, czy spółka transakcje powinna dokumentować dowodami wewnętrznymi?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 listopada 2016 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Ile dni opieki nad chorym rodzicem przysługuje nauczycielowi pracującemu w kilku szkołach?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 listopada 2016 r., Handzlik Marta | Aktualne

Czy zamawiający umieszcza ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w razie unieważnienia postępowania?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 listopada 2016 r., Mikulska-Nawacka Marta | Nieaktualne

Czy błąd zamawiającego polegający na wpisaniu dwóch różnych okresów rękojmi stanowi przesłankę do unieważnienia postępowania?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 listopada 2016 r., Andała-Sępkowska Justyna | Nieaktualne

Czy możliwa jest modyfikacja wymiaru zatrudnienia nauczyciela mianowanego w ciągu roku szkolnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 listopada 2016 r., Lesińska Joanna | Nieaktualne

Czy zamawiający musi wezwać wykonawców do uzupełnienia JEDZ w zakresie spełniania warunku udziału w postępowaniu?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 listopada 2016 r., Bereszko Wojciech | Nieaktualne

Jak prawidłowo ustalić podstawę opodatkowania w remanencie likwidacyjnym w okresie korekty i po okresie korekty?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 listopada 2016 r., Kłos Piotr | Nieaktualne

W jaki sposób należy rozliczyć wykorzystanie opieki nad dzieckiem dla nauczycielki - w dniach, czy w godzinach?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 listopada 2016 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Czy w przypadku zmiany stawki podatku VAT zamawiający musi umieścić ogłoszenie o tej zmianie w BZP?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 listopada 2016 r., Bereszko Wojciech | Nieaktualne

Czy w związku z podwyższeniem wynagrodzenia należy przeliczyć i wyrównać pracownikowi nagrodę jubileuszową?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 listopada 2016 r., Handzlik Marta | Nieaktualne

Czy do stażu pracy u danego pracownika wlicza się okres wypowiedzenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 grudnia 2019 r., Dąbrowska Paula | Aktualne

Czy inspektor ZUS musi uzasadniać stwierdzenia zawarte w protokole z kontroli?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 listopada 2016 r., Zawadzka-Filipczyk Paulina | Nieaktualne

Czy wolno zaliczyć w koszty uzyskania przychodów płatność do Chin sprzed dwóch lat?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 listopada 2016 r., Klemens Dominik | Nieaktualne

Jaką stawką VAT opodatkować wymianę okien w domu studenckim, którego 30% powierzchni zajmują lokale użytkowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 listopada 2016 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Czy odejście małżonka jest utratą dochodu w myśl przepisów ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 listopada 2016 r., Bochenek Michał | Nieaktualne

Jak opodatkować sprzedaż samochodu wykorzystywanego w działalności na podstawie umowy użyczenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 listopada 2016 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Jakie skutki na gruncie VAT wywoła nieodpłatna cesja praw do umowy leasingu?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 listopada 2016 r., Kamiński Krzysztof | Nieaktualne

Czy mechanizm odwrotnego obciążenia obejmuje sprzedaż czytników książek elektronicznych?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 listopada 2016 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Jak księgować korekty kosztów?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 listopada 2016 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Jakie są skutki podatkowe przekazania firmy mężowi przez żonę?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 listopada 2016 r., Kowalski Artur | Nieaktualne

Czy sprzedaż działki zabudowanej na gruncie w wieczystym użytkowaniu podlega opodatkowaniu 23% VAT, czy ZW?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 listopada 2016 r., Kłos Piotr | Aktualne

Czy osobie przebywającej w Ośrodku Readaptacyjno - Rehabilitacyjnym należy się zasiłek pielęgnacyjny ?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 listopada 2016 r., Sabuda Anna | Aktualne

Które składniki obrotu wspólnota mieszkaniowa wlicza do limitu dla zwolnienia podmiotowego w VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 listopada 2016 r., Andrzejowicz Marcin | Nieaktualne

Jak rozliczyć nagrody wydawane w konkursie?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 listopada 2016 r., Szczupaczyński-Dotryw Tadeusz | Nieaktualne

Czy można zabezpieczyć kredyt hipoteką na nieruchomości osoby trzeciej?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 listopada 2016 r., Więch-Barchan Aleksandra | Aktualne

Jak zaewidencjonować w PKPiR środki medyczne?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 listopada 2016 r., Kica Jolanta | Nieaktualne

Czy można wnieść środek trwały do ewidencji z datą wsteczną?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 listopada 2016 r., Kamiński Krzysztof | Aktualne

Jaką stawką VAT opodatkować remont lokalu mieszkalnego przeznaczonego na sklepowy magazyn?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 listopada 2016 r., Kowalski Artur | Nieaktualne

Jakie przepisy należy stosować w sprawie opłat za korzystanie ze środowiska - składowanie odpadów?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 listopada 2016 r., Ćwiek Piotr | Nieaktualne

Jak dokumentować zakup zagraniczny?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 listopada 2016 r., Szczupaczyński-Dotryw Tadeusz | Nieaktualne

Kiedy wykazać eksport towaru, jeśli do dnia 25 października podatnik nie posiadał dokumentów celnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 listopada 2016 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Z jaką stawką VAT polski podwykonawca w Niemczech powinien wystawić na nas fakturę za montaż okien?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 listopada 2016 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Czy w związku z zakupem biznesowego konta LinkedIn polska spółka potrąca podatek u źródła?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 listopada 2016 r., Pogoński Mariusz | Aktualne

Jak skorygować fakturę wskazującą błędną datę eksportu?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 listopada 2016 r., Andrzejowicz Marcin | Nieaktualne

Czy zwrot opłat pocztowych otrzymanych przez komornika jest opodatkowany VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 listopada 2016 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Czy istnieje możliwość amortyzacji częściowo oddanego budynku?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 listopada 2016 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Czy istnieje podstawa prawna dla przyspieszenia terminu zwrotu nadpłaconego podatku?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 listopada 2016 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Czy od wydanych gratis słodyczy dla gości dyskoteki podatnik ma prawo odliczyć podatek VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 listopada 2016 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Jakie skutki podatkowe wywoła sprzedaż udziałów u wspólnika wstępującego, występującego oraz w spółce jawnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 listopada 2016 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne