Questions and answers

Czy zleceniodawca może dofinansowywać posiłki zleceniobiorcom?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 czerwca 2016 r., Łyjak Grzegorz | Nieaktualne

Czy projekt budowlany silosu na paszę objętościową wymaga uzgodnienia z rzeczoznawcą ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 czerwca 2016 r., Jastrzębski Maciej | Nieaktualne

Jak wygląda wybór biegłego przez UKS?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 czerwca 2016 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Co może zrobić kontrolowany w sytuacji zaniżenia wyceny przez biegłego?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 czerwca 2016 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Czy inspektor prowadzący przesłuchanie powinien reagować na odmowę udzielania odpowiedzi przez biegłego?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 czerwca 2016 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Kto zatrudnia nowo powołanego w wyniku konkursu dyrektora publicznej szkoły podstawowej jako nauczyciela?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 czerwca 2016 r., Barszczewska Bożena | Aktualne

Za ile miesięcy należy wypłacić świadczenie urlopowe nauczycielce zatrudnionej na czas określony?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 czerwca 2016 r., Kosiarz Agnieszka | Aktualne

Czy pracownik ma prawo wziąć świadka na rozmowę z dyrektorem placówki?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 czerwca 2016 r., Gąsiorek Piotr | Aktualne

Czy w szkolnej stołówce, z której korzystają także nauczyciele, należy prowadzić kasę fiskalną?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 czerwca 2016 r., Niemiec Renata | Nieaktualne

Jaką stawkę ryczałtu zastosować do usługi hotelu dla zwierząt?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 czerwca 2016 r., Kowalski Artur | Nieaktualne

Czy podatnik może odliczyć VAT z faktury za audyt podatkowy i finansowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 czerwca 2016 r., Kamiński Krzysztof | Nieaktualne

Czy osoba prowadząca działalność gospodarczą skazana prawomocnym wyrokiem może być prezesem spółki?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 czerwca 2016 r., Liżewski Sławomir | Aktualne

Czy nieodpłatne szkolenie dla dostawców generuje przychód z tytułu świadczeń nieodpłatnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 czerwca 2016 r., Jurek Marek | Aktualne

Jak ustalić właściwy urząd skarbowy w przypadku zmiany miejsca zamieszkania dnia 31 grudnia 2015 r.?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 czerwca 2016 r., Różycki Karol | Aktualne

Czy jest możliwość wydania pozwolenia na inny niż przewidziany m.p.z.p. sposób ogrzewania budynku?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 czerwca 2016 r., Jastrzębski Maciej | Aktualne

Czy SP ZOZ może przyjąć darowiznę pieniężną na zakup klimatyzatora od osoby fizycznej?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 czerwca 2016 r., Łokaj Maciej | Aktualne

Czy montera konstrukcji można tymczasowo oddelegować do wykonywania izolacji wełną?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 czerwca 2016 r., Łyjak Grzegorz | Aktualne

Czy przyłącza do budynku stanowią budowle na gruncie podatku od nieruchomości?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 czerwca 2016 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Czy środki otrzymane przez agenta na potrzeby poniesienia wydatków w imieniu armatora stanowią jego przychód?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 czerwca 2016 r., Klemens Dominik | Aktualne

Czy w pomieszczeniu jadalni można zainstalować dużą kserokopiarkę sieciową?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 czerwca 2016 r., Majer Roman | Aktualne

Jak amortyzować zespół maszyn i urządzeń tworzących jeden obiekt?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 czerwca 2016 r., Jurek Marek | Nieaktualne

Czy powstaje przychód podatkowy po stronie spółki, która korzysta z gwarancji BGK w ramach pomocy de minimis?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 czerwca 2016 r., Pogoński Mariusz | Aktualne

Jaka jest maksymalna temperatura, do jakiej może ogrzać się od słońca stały zbiornik z ciekłym azotem?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 czerwca 2016 r., Kościukiewicz Kazimierz | Aktualne

W którym roku stanowi koszt podatkowy refaktura polisy ubezpieczeniowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 czerwca 2016 r., Klemens Dominik | Nieaktualne

Jakie skutki na gruncie CIT wywoła zaniechanie budowy rozliczanej metodą kontraktów długoterminowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 czerwca 2016 r., Waślicki Tadeusz | Aktualne

Czy spółdzielnia mieszkaniowa, wynajmując miejsca parkingowe, musi odprowadzać od tych przychodów podatek CIT?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 czerwca 2016 r., Liżewski Sławomir | Nieaktualne

Jak zaksięgować koszty utrzymania nieruchomości zaliczonych do inwestycji długoterminowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 czerwca 2016 r., Topulniak Michał | Aktualne

Czy pracodawca może młodocianemu udzielić zaliczkowo urlopu w okresie ferii letnich w wymiarze 26 dni roboczych?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 czerwca 2016 r., Pietruszyńska Katarzyna | Aktualne

Czy można w trakcie roku zmienić sposób księgowania kosztów transportu materiałów przyjmowanych do magazynu?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 czerwca 2016 r., Topulniak Michał | Aktualne

Czy według MSSF można skapitalizować godziny produkcyjne, związane z przystosowaniem zakupionego środka trwałego?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 czerwca 2016 r., Topulniak Michał | Nieaktualne

Czy nagroda uznaniowa podlega zajęciu komorniczemu?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 czerwca 2016 r., Skalska Magdalena | Aktualne

Jak prawidłowo wypłacić wynagrodzenie za pracę pracownikowi, który przepracował tylko kilka godzin?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 czerwca 2016 r., Skalska Magdalena | Aktualne

Czy podatnik ma prawo do odliczenia 100% VAT od zakupu na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej motocykla?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 czerwca 2016 r., Masłowska Małgorzata | Nieaktualne

Czy świadczenie integracyjne podlega wliczeniu do dochodu przy zasiłku rodzinnym?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 czerwca 2016 r., Gawarkiewicz Żanetta | Aktualne

Czy wniesienie odwołania od decyzji uchylającej zasiłek stały wstrzymuje jej wykonanie?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 czerwca 2016 r., Bochenek Michał | Nieaktualne

Jaka stawka VAT obowiązuje w przypadku żywienia szpitalnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 czerwca 2016 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Jak przy świadczeniu wychowawczym uwzględnić dochód ze sprzedaży nieruchomości?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 czerwca 2016 r., Januszewska Magdalena | Nieaktualne

W jaki sposób sąd powinien przekazać zawiadomienie o wydanym prawomocnym orzeczeniu o przepadku zwierzęcia?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 czerwca 2016 r., Jerzy Janusz | Nieaktualne

Czy można wstrzymać wypłatę świadczeń rodzinnych do czasu ustalenia od kiedy zachodzi koordynacja?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 czerwca 2016 r., Bochenek Michał | Nieaktualne

Czy na wykonanie rowu krytego, służącego do przeprowadzenia wody, podmiot powinien uzyskać pozwolenie wodnoprawne?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 czerwca 2016 r., Osuch-Chacińska Lucyna | Nieaktualne

Jak należy rozumieć sformułowanie "składowanie odpadów w miejscu na ten cel nieprzeznaczonym"?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 czerwca 2016 r., Jerzy Janusz | Nieaktualne

Czy art. 180 ust. 2 pkt 3 p.z.p. obejmuje swoim zakresem niezaproszenie do złożenia oferty w przetargu ograniczonym?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 czerwca 2016 r., Baranowska Agata | Nieaktualne

Czy po dokonaniu wypowiedzenia należy przyjmować do akt osobowych dokumenty dostarczane przez pracownika?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 czerwca 2016 r., Sender Magdalena | Nieaktualne

Czy nauczycielce leczącej się na bezpłodność można udzielić pomocy zdrowotnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 czerwca 2016 r., Sender Magdalena | Nieaktualne

Jak prawidłowo w informacji o warunkach zatrudnienia zawrzeć wymiar przysługującego pracownikowi urlopu?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 czerwca 2016 r., Dąbrowska Paula | Aktualne