Questions and answers

Czy organ może wydać pozwolenie na budowę zadaszenia nad częścią wjazdową na posesję?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 sierpnia 2017 r., Kopytowska Maria | Nieaktualne

Czy organ może wydać pozwolenie na budynek letniskowy-całoroczny?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 sierpnia 2017 r., Sługocka Martyna | Aktualne

Czy płatność za pośrednictwem Paypal oraz Etsy Payments zwalnia z obowiązku posiadania kasy fiskalnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 sierpnia 2017 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Czy pracodawca powinien przeprowadzić nowy instruktaż na umowę o pracę ?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 sierpnia 2017 r., Ambroziewicz Maciej | Aktualne

Czy spółka według faktycznego korzystania z usługi Dropbox powinna rozliczyć import usług?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 sierpnia 2017 r., Jabłoński Mariusz | Nieaktualne

Czy stanowisko spółki odnośnie odliczenia VAT naliczonego i nienaliczania VAT należnego jest prawidłowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 sierpnia 2017 r., Jabłoński Mariusz | Nieaktualne

Czy szpital jest zobowiązany do pokrycia kosztów szkolenia lekarza rezydenta?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 sierpnia 2017 r., Sieńko Agnieszka | Nieaktualne

Czy uczniowi spełniającemu obowiązek szkolny poza szkołą należą się bezpłatne podręczniki?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 sierpnia 2017 r., Lesińska Joanna | Nieaktualne

Czy w obecnym stanie prawnym docieplenie budynku o wysokości 11 m wymaga zgłoszenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 sierpnia 2017 r., Chojnicki Radosław | Nieaktualne

Czy w przedstawionej sytuacji mamy do czynienia z WNT?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 sierpnia 2017 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Czy w ramach programu "Bezpieczna+" szkoła może doposażyć placówkę w monitoring?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 sierpnia 2017 r., Gąsiorek Piotr | Nieaktualne

Czy wspólnota mieszkaniowa ma obowiązek wpisu do KRS?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 sierpnia 2017 r., Liżewski Sławomir | Nieaktualne

Czy wydawanie klientom gratisów generuje obowiązki z podatku dochodowym od osób fizycznych?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 sierpnia 2017 r., Różycki Karol | Nieaktualne

Czy wyjazd do Włoch jest delegacją, czy szkoleniem?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 sierpnia 2017 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Czy wymiana towaru na wolny od wad podlega opodatkowaniu podatkiem VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 sierpnia 2017 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Ile dni wolnych od zajęć dydaktycznych można zaplanować dla szkoły podstawowej w roku szkolnym 2017/18?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 sierpnia 2017 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Jak amortyzować część nieruchomości wykorzystywanej wcześniej w działalności przez współmałżonka?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 sierpnia 2017 r., Liżewski Sławomir | Nieaktualne

Jaką ewidencję dla celów VAT i zwolnienia z ewidencji obrotów powinien prowadzić podatnik zwolniony podmiotowo z VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 sierpnia 2017 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Jaką maksymalną wysokość może mieć podest bez schodów?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 sierpnia 2017 r., Kościukiewicz Kazimierz | Aktualne

Jakie są zasady liczenia terminów uprawniających do zawarcia umowy o udzielenie zamówienia publicznego?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 sierpnia 2017 r., Nowakowski Wojciech | Nieaktualne

Jak należy obliczyć wynagrodzenie osoby na umowę zlecenia, której wynagrodzenie jest w postaci niepieniężnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 sierpnia 2017 r., Kostrzewa Magdalena | Nieaktualne

Jak należy prawidłowo złożyć wypowiedzenie umowy o pracę?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 sierpnia 2017 r., Kwiatkowska Monika | Aktualne

Jak obliczyć godziny w planie nauczania dla systemu zaocznego w policealnej szkole zawodowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 sierpnia 2017 r., Wojtczak Bogusława | Nieaktualne

Jak przeliczyć urlop wypoczynkowy pracownika, który zmienia wymiar zatrudnienia w ciągu roku?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 sierpnia 2017 r., Handzlik Marta | Aktualne

Jak ustalić datę początkową przysługiwania zasiłku stałego?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 sierpnia 2017 r., Sabuda Anna | Nieaktualne

Kiedy pracownik nabywa prawo do odprawy w związku z ustaniem zatrudnienia na skutek likwidacji stanowiska pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 sierpnia 2017 r., Kwiatkowska Monika | Nieaktualne

W jakiej wysokości należy wpłacić pracownikowi nagrodę jubileuszową?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 sierpnia 2017 r., Skalska Magdalena | Nieaktualne

Z jaką datą należy wystawić dzieciom legitymacje szkolne?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 sierpnia 2017 r., Barszczewska Bożena | Nieaktualne

Co jest kosztem w przypadku nieściągalnej wierzytelności?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 sierpnia 2017 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Co należy zrobić, aby obywatel Ukrainy otrzymał wizę pracowniczą?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 sierpnia 2017 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Co należy zrobić z rachunkami bankowymi w przypadku wniesienia aportem przedsiębiorstwa do innej spółki?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 sierpnia 2017 r., Waślicki Tadeusz | Aktualne

Czy do podstawy zasiłku chorobowego należy wliczyć pracownikowi dodatek specjalny?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 sierpnia 2017 r., Kosiarz Agnieszka | Aktualne

Czy dyrektor może zawrzeć z pracownikiem nową umowę o pracę w dniu obowiązującej jeszcze poprzedniej umowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 sierpnia 2017 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Czy dzień zawieszenia działalność spółki może nastąpić w dniu złożenia wypowiedzeń pracownikom?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 sierpnia 2017 r., Liżewski Sławomir | Nieaktualne

Czy gmina ma kompetencje do prowadzenia działań kontrolnych dotyczących rolniczego gospodarowania wodami?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 sierpnia 2017 r., Osuch-Chacińska Lucyna | Nieaktualne

Czy inwestor prowadzący kilka budów może w koszty każdej budowy odnosić proporcjonalnie czynsz ze swojej siedziby?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 sierpnia 2017 r., Topulniak Michał | Nieaktualne

Czy istnieje możliwość, by przeprowadzać egzamin online, po przejściu przez pracownika e-learningu w zakresie bhp?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 sierpnia 2017 r., Ambroziewicz Maciej | Nieaktualne

Czy jednostka może zrezygnować z przeprowadzenia inwentaryzacji paliwa znajdującego się w samochodzie?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 sierpnia 2017 r., Majchrzak Aneta | Nieaktualne

Czy można potrącić zajęcie niealimentacyjne z ekwiwalentu za niewykorzystany urlop już po wypłaceniu wynagrodzenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 sierpnia 2017 r., Tomaszewska Barbara | Nieaktualne

Czy można rozwiązać umowę z pracownikiem zatrudnionym na zastępstwo, jeśli obowiązuje go ochrona przedemerytalna?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 sierpnia 2017 r., Łobejko Zygmunt | Nieaktualne

Czy można uniknąć PIT z tytuły sprzedaży udziałów spółki z o.o.?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 sierpnia 2017 r., Liżewski Sławomir | Nieaktualne

Czy można wydać decyzję o dopuszczalnej emisji hałasu dla domu weselnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 sierpnia 2017 r., Gall Marek | Aktualne

Czy można wyznaczyć linię brzegu stanowiącą granicę między dwiema działkami?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 sierpnia 2017 r., Osuch-Chacińska Lucyna | Nieaktualne

Czy organ prowadzący może powołać komisję weryfikującą wnioski z zakresu przyznawania pomocy materialnej dla uczniów?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 sierpnia 2017 r., Kucharski Dominik | Nieaktualne

Czy pracownikowi przysługuje urlop okolicznościowy z powodu śmierci babki, jeśli zgon nastąpił na jego urlopie wypoczynkowym?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 sierpnia 2017 r., Pietruszyńska Katarzyna | Aktualne

Czy projektant może sporządzić dokumentację badań podłoża gruntowego i projekt geotechniczny?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 sierpnia 2017 r., Bursztynowicz Michał | Nieaktualne