Questions and answers

Jakie obowiązki wobec urzędu skarbowego ma spółka z o.o., która otrzymała wypłatę zysku?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 września 2017 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Jakie są zasady wyceny inwestycji długoterminowych w postaci akcji posiadanych w spółkach zależnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 września 2017 r., Waślicki Tadeusz | Aktualne

Jakie warunki musi spełnić spółka by korzystać ze zwolnienia ze stosowania kas fiskalnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 września 2017 r., Jabłoński Mariusz | Nieaktualne

Jaki jest termin na sporządzenie protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 września 2017 r., Baranowska Agata | Nieaktualne

Jaki wymiar etatu powinien mieć nauczyciel-opiekun dzieci niepełnosprawnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 września 2017 r., Wrona Joanna | Aktualne

Jak opodatkować sprzedaż nieruchomości podzielonej pomiędzy byłych małżonków?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 września 2017 r., Liżewski Sławomir | Aktualne

Jak opodatkowany jest lokal, w którym prowadzona jest działalność udzielania świadczeń zdrowotnych i sklepu?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 września 2017 r., Krywan Tomasz | Aktualne

jak prawidłowo ustalić moment powstania przychodu na gruncie CIT?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 września 2017 r., Waślicki Tadeusz | Nieaktualne

Jak wyliczyć wartość podwyżki refundowanej z NFZ dla pielęgniarki zatrudnionej na umowę zlecenie?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 września 2017 r., Kostrzewa Piotr | Nieaktualne

Kiedy wynagrodzenie pracownicze staje się kosztem uzyskania przychodów?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 września 2017 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Kto ponosi odpowiedzialność karnoskarbową oraz podatkową za sporządzenie dokumentacji cen transferowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 września 2017 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Na jaki dzień należy zamknąć księgi rachunkowe w sytuacji przejęcia technikum przez zespół szkół?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 września 2017 r., Kisielewska Justyna | Nieaktualne

Na jakiej podstawie można dokonać likwidacji środka trwałego gminy?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 września 2017 r., Kisielewska Justyna | Nieaktualne

Od jakiej wartości należy liczyć podatek od nieruchomości, skoro część budowli jest wynajmowana?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 września 2017 r., Kłos Piotr | Aktualne

W jakie koszty (operacyjne czy finansowe) należy w księgach lidera zaksięgować faktury od partnera?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 września 2017 r., Waślicki Tadeusz | Nieaktualne

W jaki sposób należy wydawać paragony świadcząc usługi noclegowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 września 2017 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

W jaki sposób opodatkowana jest działalność poradni psychologiczno-pedagogicznej prowadzonej przez osobę fizyczną?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 września 2017 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

W jaki sposób ująć w kosztach ulepszenie środków trwałych należących do kontrahentów?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 września 2017 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Z którego dnia powinien być przeliczony kurs dla usługi transportowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 września 2017 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Co powinien zrobić zamawiający, jeśli dokumenty w postępowaniu zostały złożone z datą przyszłą?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 września 2017 r., Soszyńska - Purtak Paulina | Nieaktualne

Czy burmistrz może uregulować sposób użytkowania ścieżki pieszo-rowerowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 września 2017 r., Chojnicki Radosław | Aktualne

Czy dieta z tytułu odbytej podróży służbowej przysługuje rodzinie po zmarłym radnym?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 września 2017 r., Skibińska Małgorzata | Aktualne

Czy do dochodu rodziny należy wliczyć dochód z gospodarstwa rolnego żony o powierzchni poniżej 1 ha?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 września 2017 r., Januszewska Magdalena | Aktualne

Czy dyrektor jednostki budżetowej może przesunąć pracownika ze stanowiska pomoc administracyjna na referenta?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 września 2017 r., Skalska Magdalena | Nieaktualne

Czy istnieje możliwość jakiejkolwiek optymalizacji VAT przy zamknięciu działalności gospodarczych wspólników?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 września 2017 r., Różycki Karol | Nieaktualne

Czy JST może przekazać składniki majątkowe do stowarzyszenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 września 2017 r., Liżewski Sławomir | Aktualne

Czy macocha ma prawa do zasiłku rodzinnego na pasierba?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 września 2017 r., Januszewska Magdalena | Aktualne

Czy małżeństwo będzie podmiotem decyzji o pozwoleniu na budowę?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 września 2017 r., Sługocka Martyna | Aktualne

Czy należy udostępnić informację o liczbie budek lęgowych dla ptaków zamontowanych w 2016 r.?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 września 2017 r., Florkiewicz Ewa | Aktualne

Czy nauczyciela, który z końcem sierpnia odszedł na emeryturę, można zatrudnić od 1 września?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 września 2017 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Czy niezrealizowaną decyzję o zamknięciu składowiska odpadów można zmienić w zakresie harmonogramu?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 września 2017 r., Ćwiek Piotr | Aktualne

Czy obniżenie wieku emerytalnego powoduje obowiązki dla kadr, jeśli chodzi o zmianę w regulaminach zakładowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 września 2017 r., Łyjak Grzegorz | Aktualne

Czy osobie prowadzącej działalność gospodarczą przysługuje świadczenie rodzicielskie?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 września 2017 r., Suchanowska Joanna | Aktualne

Czy podatnik powinien naliczyć VAT od otrzymania vouchera?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 września 2017 r., Jabłoński Mariusz | Aktualne

Czy podatnik powinien wystawić fakturę za otrzymaną prowizję od firmy Google?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 września 2017 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Czy podczas ceremonii zawarcia związku małżeńskiego tłumaczem może być jeden z nupturientów?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 września 2017 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Czy polski podatnik musi skorygować VAT-UE w związku z rozbieżnościami w informacjach podsumowujących?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 września 2017 r., Styczyński Rafał | Aktualne

Czy po reformie oświaty będzie można organizować w porozumieniu z Kościołem rekolekcje?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 września 2017 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Czy po reformie oświaty uległa zmianie ilość godzin zajęć rewalidacyjnych w szkołach specjalnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 września 2017 r., Gąsiorek Piotr | Nieaktualne

Czy pracodawca ma obowiązek wykazywania w świadectwie pracy okresów wykonywania pracy w szczególnych warunkach?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 września 2017 r., Skalska Magdalena | Aktualne

Czy pracodawca może potrącić z wynagrodzenia część opłaty przypadającej na pracownika za kartę Benefit?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 września 2017 r., Kostrzewa Piotr | Nieaktualne

Czy pracodawca może w teczce akt osobowych pracowników założyć część D?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 września 2017 r., Skibińska Małgorzata | Nieaktualne

Czy pracodawca może zrezygnować z indywidualnego czasu pracy dla pracownika?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 września 2017 r., Brząkowski Mateusz | Aktualne

Czy projekt zamienny może obejmować dobudowę wiaty do budynku mieszkalnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 września 2017 r., Mackiewicz Marta | Aktualne

Czy przepisy określają początek i koniec drogi do pracy i z pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 września 2017 r., Łyjak Grzegorz | Aktualne

Czy statut zespołu szkolno-przedszkolnego może istnieć jako jeden dokument dla całego zespołu szkolno-przedszkolnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 września 2017 r., Barszczewska Bożena | Aktualne

Czy urlop ojcowski należy wykorzystać do ukończenia przez dziecko 24 miesiąca życia?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 września 2017 r., Pietruszyńska Katarzyna | Aktualne

Czy w dodatkowym miejscu pracy nauczycielowi przysługuje dodatek za wysługę lat?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 września 2017 r., Kosiarz Agnieszka | Aktualne

Czy w kosztach podatkowych można ująć wydatki poniesione przed rozpoczęciem wynajmu?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 września 2017 r., Jurek Marek | Nieaktualne

Czy w ramach jednego postępowania na usługi społeczne można zamówić usługę szkolenia wraz z zapewnieniem materiałów szkoleniowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 września 2017 r., Kopacka-Biculewicz Marzena | Nieaktualne

Czy zawsze należy drukować kartoteki wynagrodzeń pracowników?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 września 2017 r., Suchanowska Joanna | Nieaktualne

Czy z tytułu umowy zlecenia przedsiębiorcy będzie przysługiwał zasiłek chorobowy oraz macierzyński?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 września 2017 r., Kostrzewa Magdalena | Nieaktualne

Czy zwrot udzielonych zniżek powinien nastąpić na podstawie noty uznaniowej czy faktury VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 września 2017 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Do złożenia jakich dokumentów zamawiający wzywa wykonawcę ocenionego najwyżej w procedurze odwróconej?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 września 2017 r., Kałużna Milena | Nieaktualne

Gdzie powinny być płacone składki ubezpieczeniowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 września 2017 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne