Questions and answers

Czy pod rządami nowego PZP skuteczne wniesienie ZNWU może nastąpić w tradycyjnej formie pisemnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 marca 2021 r., Kardas Bartłomiej | Aktualne

Czy powinniśmy to potraktować jako nierzetelność sprawozdania?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 marca 2021 r., Ćwiek Piotr | Aktualne

Czy pozostawienie wkładu występującego wspólnika w spółce generuje koszty lub przychody?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 marca 2021 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Czy pracownicy robót publicznych powinni być wskazani w arkuszu organizacji szkoły?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 marca 2021 r., Piszko Agata | Aktualne

Czy przekazanie do związku zawodowego projektu aktu prawnego w formie papierowej jest naruszeniem prawa?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 marca 2021 r., Piszko Agata | Aktualne

Czy przekazanie działek będzie podlegało opodatkowaniu podatkiem VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 marca 2021 r., Ratajszczak Artur | Aktualne

Czy przepisy dotyczące odrzucenia oferty mają zastosowanie również do przepisów związanych z zamówieniami krajowymi?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 marca 2021 r., Mikulska-Nawacka Marta | Aktualne

Czy przeprowadza się wywiad alimentacyjny z dłużnikiem, jeżeli wiemy, że nic się u niego nie zmieniło?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 marca 2021 r., Gawarkiewicz Żanetta | Aktualne

Czy przysługuje dodatek z tytułu urlopu wychowawczego osobie pobierającej rentę rodzinną z ZUS?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 marca 2021 r., Gawarkiewicz Żanetta | Aktualne

Czy reguła podobieństwa stosowana do szacowania wartości zamówienia dotyczy również zamówienia na usługi?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 marca 2021 r., Szczęsny Daniel | Aktualne

Czy składka na ubezpieczenie zdrowotne powinna być nadal opłacana z tytułu pobierania zasiłku stałego?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 marca 2021 r., Sierpowska Iwona | Aktualne

Czy szkoła prowadzona przez inny podmiot niż jst może wypłacić uczniom stypendium za wyniki w nauce?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 marca 2021 r., Piszko Agata | Aktualne

Czy świadczenie usług paramedycznych zalicza się do wykonywania wolnego zawodu?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 marca 2021 r., Kostrzewa Piotr | Aktualne

Czy urządzenia wytworzone w ramach prac B+R podlegają amortyzacji?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 marca 2021 r., Pogoński Mariusz | Aktualne

Czy wójt może zwiększyć sołectwu środki przyznane z funduszu sołeckiego?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 marca 2021 r., Kosicki Tomasz | Aktualne

Czy wydać decyzję zmieniającą czy przyjąć nowy wniosek o świadczenia wychowawcze?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 marca 2021 r., Gawarkiewicz Żanetta | Aktualne

Czy wykonanie przyłącza o innej długości jest zmianą nieistotną?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 marca 2021 r., Wasilewski Filip | Aktualne

Czy wypłacona trzynastka stanowi podstawę do przeliczenia podstawy wymiaru zasiłku chorobowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 marca 2021 r., Skalska Magdalena | Aktualne

Czy zajęcia z dogoterapii mogą być prowadzone przez podmiot zewnętrzny?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 marca 2021 r., Piszko Agata | Aktualne

Czy zaplanowane do realizacji przez zamawiającego umowy cywilnoprawne o charakterze odpłatnym powinny być sumowane?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 marca 2021 r., Andała-Sępkowska Justyna | Aktualne

Czy zgodnie z art. 9 ust. 4a u.p.o.u.a. należy przyjąć dochód osiągnięty za miesiąc grudzień 2020 r.?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 marca 2021 r., Gawarkiewicz Żanetta | Aktualne

Do kiedy córce przysługuje świadczenie pielęgnacyjne na ojca?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 marca 2021 r., Matysik Barbara | Aktualne

Do kiedy obywatelowi Ukrainy powinny być przyznane świadczenia rodzinne ze względu na koniec ważności karty pobytu?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 marca 2021 r., Gawarkiewicz Żanetta | Aktualne

Do kiedy OPS ma czas na rozpatrzenie wniosku o zasiłek rodzinny?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 marca 2021 r., Januszewska Magdalena | Aktualne

Gdzie w druku ZUS Z-3 wpisywać kwoty dodatku specjalnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 marca 2021 r., Kostrzewa Magdalena | Aktualne

Ile razy w roku należy przeprowadzić kontrolę parku handlowego z dwoma budynkami handlowo-usługowymi?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 marca 2021 r., Kopytowska Maria | Aktualne

Jak amortyzować licencje?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 marca 2021 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Jaka może być podstawa prawna nadania numeru PESEL dla obcokrajowca będącego osobą fizyczną?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 marca 2021 r., Nagórek Marcin | Nieaktualne

Jaką decyzję wydać w sprawie zwiększenia przyznanych usług opiekuńczych oraz skierowania do DPS?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 marca 2021 r., Maczyński Paweł | Aktualne

Jak długo od daty sporządzenia ważna jest podstawowa charakterystyka odpadów wytwarzanych regularnie?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 marca 2021 r., Rudnicka Anna | Aktualne

Jakich dokumentów powinien żądać PINB przy istotnym odstępstwie?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 marca 2021 r., Wasilewski Filip | Aktualne

Jakie działania podjąć wobec dłużnika alimentacyjnego, którego adres zamieszkania nie jest znany?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 marca 2021 r., Tyra Bożena | Aktualne

Jakie mogą być skutki wyroku uwzględniającego roszczenie pracownika o ustalenie istnienia stosunku pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 marca 2021 r., Grzegorczyk Maja | Aktualne