Questions and answers

Czy jeżeli zamawiający posiada aktualne dokumenty wykonawcy z KRK z innego postępowania, musi wzywać do ponownego ich złożenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 listopada 2017 r., Mikulska-Nawacka Marta | Nieaktualne

Czy można odliczyć podatek naliczony z faktury, na której brak NIP-u nabywcy?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 listopada 2017 r., Kamiński Krzysztof | Nieaktualne

Czy nauczyciel, który zachorował psychicznie może starać się o rentę zawodową?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 listopada 2017 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Czy pełnienie funkcji członka rady nadzorczej można nazwać wykonywaniem danego zawodu?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 listopada 2017 r., Kamińska Agata | Aktualne

Czy pełnomocnictwo złożone z nieczytelnym podpisem jest prawidłowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 listopada 2017 r., Kucharski Dominik | Nieaktualne

Czy powrót do pracy na część etatu wpływa na długość urlopu macierzyńskiego?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 listopada 2017 r., Kamińska Agata | Aktualne

Czy pracodawca może odmówić rozwiązania umowy za porozumieniem stron?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 listopada 2017 r., Kamińska Agata | Nieaktualne

czy pracodawca może odwołać pracownika z urlopu, jeśli wykorzystuje go po zakończonym urlopie macierzyńskim?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 listopada 2017 r., Kamińska Agata | Aktualne

Czy pracodawca powinien na obsługę urządzeń posiadać wymagane przepisami uprawnienia?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 listopada 2017 r., Majer Roman | Nieaktualne

Czy świadectwo maturalne może stanowić podstawę ustalenia stażu, od którego zależy urlop wypoczynkowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 listopada 2017 r., Masłowski Jarosław | Nieaktualne

Czy za nadgodziny powstałe w czasie podróży służbowej należy wypłacić dodatki?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 listopada 2017 r., Suchanowska Joanna | Aktualne

Czy zapewnienie oprawy muzycznej i przygotowanie scenariusza festynu może stanowić przedmiot umowy o dzieło?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 listopada 2017 r., Kamińska Agata | Aktualne

Jakie dokumenty jest zobowiązany złożyć do ZUS przedsiębiorca, kiedy zawiesza lub likwiduje działalność?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 listopada 2017 r., Tomaszewska Barbara | Nieaktualne

Jak traktować święta polskie i zagraniczne podczas pracy za granicą?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 listopada 2017 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Jak ustalić prawomocność orzeczenia potwierdzającego niepełnosprawność?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 listopada 2017 r., Klimkiewicz Luiza | Nieaktualne

Kiedy prawo do świadczeń z ZFŚS nabywa pracownik zatrudniony 1 listopada?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 listopada 2017 r., Lesińska Joanna | Nieaktualne

Kogo należy zapoznać ze szczegółowym programem instruktażu stanowiskowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 listopada 2017 r., Zamajtys Krzysztof | Aktualne

Kto sprawuje nadzór pedagogiczny nad powiatowym ogniskiem artystycznym?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 listopada 2017 r., Lesińska Joanna | Nieaktualne

W jakiej sytuacji możliwe jest odprowadzanie z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej tylko składki zdrowotnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 listopada 2017 r., Tomaszewska Barbara | Nieaktualne

W jaki sposób ustalić odpłatność za poyt w mieszkaniu chronionym w przypadku śmierci mieszkańca?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 listopada 2017 r., Kucharski Dominik | Nieaktualne

W jaki sposób wyliczyć podwyższenie zasiłku macierzyńskiego?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 listopada 2017 r., Skalska Magdalena | Nieaktualne

Czy dopuszczalna jest ocena dodatkowych funkcjonalności tylko na podstawie oświadczenia wykonawcy zawartego w ofercie?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 listopada 2017 r., Mikulska-Nawacka Marta | Nieaktualne

Czy instytucja pieczy zastępczej ma prawo do uzyskania kopii, wydruku lub odpisu dokumentacji indywidualnej wewnętrznej dziecka?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 listopada 2017 r., Kaczorowska-Kossowska Iwona | Nieaktualne

Czy kara za niedotrzymanie terminu przedłużenia koncesji jest kosztem?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 listopada 2017 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Czy karta statystyczna podlega udostępnieniu na zasadach określonych w przepisach ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 listopada 2017 r., Kaczorowska-Kossowska Iwona | Aktualne

Czy kraj pochodzenia, jako warunek udziału lub kryterium oceny ofert jest zgodny z przepisami p.z.p.?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 listopada 2017 r., Kopacka-Biculewicz Marzena | Nieaktualne

Czy nieodpłatne przekazanie alkoholu w celu reklamy i promocji należy ewidencjonować na kasie fiskalnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 listopada 2017 r., Kica Jolanta | Nieaktualne

Czy prace na suwnicach kwalifikują się jako prace szczególnie niebezpieczne?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 listopada 2017 r., Zamajtys Krzysztof | Aktualne

Czy przepisy bhp pozwalają na zatrudnianie pracowników w wieloosobowej komórce bhp w niepełnym wymiarze czasu pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 listopada 2017 r., Ambroziewicz Maciej | Aktualne

Czy scenariusze narażenia, podobnie jak karty charakterystyki, należy sporządzać w języku polskim?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 listopada 2017 r., Ambroziewicz Maciej | Aktualne

Czy wartość cła można zaksięgować w koszty, czy też zwiększa cenę zakupu towaru?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 listopada 2017 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Jaka instytucja może pomóc w oszacowaniu granic wybuchowości próbek podczas procesów analitycznych?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 listopada 2017 r., Ambroziewicz Maciej | Aktualne

Jakie kwalifikacje powinien posiadać pilarz?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 listopada 2017 r., Kościukiewicz Kazimierz | Nieaktualne

Jaki okres wypowiedzenia obowiązuje pracownika niepedagogicznego, który pracował w szkole jako intendent od 1980 r.?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 listopada 2017 r., Lisowski Krzysztof | Nieaktualne

Jak księgować faktury gdy firma jest zawieszona?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 listopada 2017 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Jak ustalić właściwość miejscową organu?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 listopada 2017 r., Matysik Barbara | Aktualne

Podwyższenie kapitału w spółce z o.o. a PCC gdy 100% udziałowcem jest SP?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 listopada 2017 r., Kowalski Radosław | Aktualne

W jaki sposób można odwołać urlop bezpłatny, jeżeli nauczyciel chciałby przejść na urlop dla poratowania zdrowia?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 listopada 2017 r., Handzlik Marta | Nieaktualne

W jaki sposób należy dokonać przeniesienia na emeryturę nauczyciela, który posiadał nadwyżkę godzin?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 listopada 2017 r., Sender Magdalena | Nieaktualne

W jaki sposób wyliczyć stawkę za usługi opiekuńcze?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 listopada 2017 r., Tyra Bożena | Nieaktualne

Co ma zrobić zamawiający, gdy wykonawca nie zaokrąglił cen do dwóch miejsc po przecinku?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 listopada 2017 r., Kucharski Dominik | Nieaktualne

Co ma zrobić zamawiający, gdy wykonawca samodzielnie przedłużył termin związania ofertą po jego upływie?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 listopada 2017 r., Kopacka-Biculewicz Marzena | Nieaktualne

Co powinien zrobić zamawiający, jeżeli oświadczenie podwykonawcy różni się od oświadczenia wykonawcy?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 listopada 2017 r., Andała-Sępkowska Justyna | Nieaktualne

Czy budowa chodnika poza pasem drogowym wzdłuż drogi wojewódzkiej stanowi przebudowę tej drogi?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 listopada 2017 r., Bursztynowicz Michał | Nieaktualne

Czy budowa przyłączy wodociągowych oraz elektrycznych podnosi wartość inwestycji?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 listopada 2017 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Czy budynek usługowy, jednokondygnacyjny może być ogrzewany piecem typu "koza" na paliwo stałe - drewno?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 listopada 2017 r., Sługocka Martyna | Aktualne

Czy dotacja z EFS, przeznaczona na refundację wynagrodzenia opiekuna stażystów, podlega opodatkowaniu CIT?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 listopada 2017 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Czy do zakupu urządzenia w ramach sprzedaży egzekucyjnej mają zastosowanie przepisy ustawy p.z.p.?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 listopada 2017 r., Mikulska-Nawacka Marta | Nieaktualne

Czy firma, która odbiera zużyte tonery, powinna uzyskać zezwolenia w zakresie gospodarowania odpadami?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 listopada 2017 r., Sosnowski Paweł | Aktualne

Czy koszty organizacji imprezy Dnia Dziecka będą stanowić koszt uzyskania przychodów?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 listopada 2017 r., Olszewska Magda | Nieaktualne

Czy modernizację budynku można rozpocząć przed wyceną rzeczoznawcy?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 listopada 2017 r., Kowalski Artur | Nieaktualne