Właściwość banków w zakresie finansowania działalności eksploatacyjnej i inwestycyjnej. - M.P.1969.50.382 - OpenLEX

Właściwość banków w zakresie finansowania działalności eksploatacyjnej i inwestycyjnej.

Monitor Polski

M.P.1969.50.382

Akt utracił moc
Wersja od: 13 lutego 1974 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW
z dnia 27 listopada 1969 r.
w sprawie właściwości banków w zakresie finansowania działalności eksploatacyjnej i inwestycyjnej.

Na podstawie art. 11, 31 i 43 ustawy z dnia 13 kwietnia 1960 r. o prawie bankowym (Dz. U. z 1960 r. Nr 20, poz. 121, z 1964 r. Nr 8, poz. 50 oraz z 1966 r. Nr 24, poz. 151) zarządza się, co następuje:
1.
Narodowy Bank Polski finansuje i kredytuje działalność eksploatacyjną (bieżącą) i inwestycyjną jednostek gospodarki uspołecznionej, w tym również jednostek i zakładów budżetowych oraz organizacji politycznych, społecznych i zawodowych, z wyjątkami określonymi w § 2, 3 i 4 ust. 1 pkt 2 i ust. 2.
2.
Narodowy Bank Polski udziela innym bankom kredytów refinansowych.
1.
Bank Rolny finansuje i kredytuje działalność eksploatacyjną i inwestycyjną:
1)
przedsiębiorstw państwowych i ich zjednoczeń podległych i nadzorowanych przez Ministra Rolnictwa oraz gospodarstw rolnych podległych innym ministrom,
2)
przedsiębiorstw państwowych i zjednoczeń zaliczonych do działów gospodarki narodowej "Rolnictwo" i "Leśnictwo", a podległych Ministrowi Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego lub przez niego nadzorowanych, gospodarstw leśnych podległych innym ministrom, Zjednoczenia Przemysłu Tartacznego i Wyrobów Drzewnych i zgrupowanych w nim przedsiębiorstw oraz Przedsiębiorstwa Zaopatrzenia Technicznego Leśnictwa,
3)
rolniczych spółdzielni produkcyjnych, wiejskich spółdzielni budowlanych oraz spółdzielni organizowanych przez kółka rolnicze i ich związków,
4)
kółek rolniczych, międzykółkowych baz maszynowych, spółek wodnych i zrzeszeń rolniczych oraz ich związków.
2.
Bank Rolny finansuje i kredytuje polegającą na budownictwie działalność inwestycyjną jednostek i zakładów:
1)
budżetu centralnego podporządkowanych Ministrowi Rolnictwa oraz Ministrowi Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego,
2)
budżetów terenowych objętych częścią "Wydział Rolnictwa i Leśnictwa".
3.
Bank Rolny udziela kredytów refinansowych spółdzielniom oszczędnościowo-pożyczkowym.
4.
Bank Rolny udziela kredytów ludności rolniczej i związanej z rolnictwem i leśnictwem na budownictwo i remonty oraz na akcje specjalne.
Bank Handlowy w Warszawie S. A. finansuje i kredytuje działalność eksploatacyjną i inwestycyjną:
1)
przedsiębiorstw handlu zagranicznego podległych Ministrowi Handlu Zagranicznego lub przez niego nadzorowanych,
2)
Przedsiębiorstwo Eksportu Wewnętrznego podległego Ministrowi Handlu Wewnętrznego i Usług

oraz udziela kredytów dewizowych jednostkom gospodarki uspołecznionej.

1.
Powszechna Kasa Oszczędności udziela kredytów:
1)
ludności nierolniczej na:
a)
budownictwo i remonty budynków mieszkalnych,
b)
uzupełnienie wkładów mieszkaniowych lub budowlanych do spółdzielni budownictwa mieszkaniowego (dotyczy kredytów udzielanych bezpośrednio osobom fizycznym),
c)
ratalny zakup towarów w jednostkach gospodarki uspołecznionej oraz na spłatę należności za korzystanie z usług tych jednostek,
2)
pracowniczym kasom zapomogowo-pożyczkowym związków zawodowych na zakup artykułów przemysłowych przez ich członków.
2.
Powszechna Kasa Oszczędności może finansować zakupy inwestycyjne nie związane z budownictwem, dokonywane przez organizacje polityczne, społeczne i zawodowe, posiadające rachunki w Powszechnej Kasie Oszczędności.
Traci moc zarządzenie Ministra Finansów z dnia 12 sierpnia 1960 r. w sprawie właściwości banków państwowych w zakresie finansowania działalności eksploatacyjnej i inwestycji (Monitor Polski z 1960 r. Nr 68, poz. 320 oraz z 1962 r. Nr 33, poz. 155 i Nr 50, poz. 242).
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 1970 r., z wyjątkiem przepisów § 3 i 4 ust. 1 pkt 1 lit. a) oraz b), pkt 2 i ust. 2, które wchodzą w życie z dniem 1 grudnia 1969 r.
1 § 3 zmieniony przez § 1 zarządzenia z dnia 22 stycznia 1974 r. (M.P.74.6.47) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 13 lutego 1974 r.