Właściwość banków państwowych w zakresie finansowania działalności eksploatacyjnej i inwestycji. - M.P.1960.68.320 - OpenLEX

Właściwość banków państwowych w zakresie finansowania działalności eksploatacyjnej i inwestycji.

Monitor Polski

M.P.1960.68.320

Akt utracił moc
Wersja od: 1 stycznia 1963 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW
z dnia 12 sierpnia 1960 r.
w sprawie właściwości banków państwowych w zakresie finansowania działalności eksploatacyjnej i inwestycji.

Na podstawie art. 11 ustawy z dnia 13 kwietnia 1960 r. o prawie bankowym (Dz. U. Nr 20, poz. 121) zarządza się, co następuje:
1.
Narodowy Bank Polski otwiera i prowadzi rachunki związane z finansowaniem działalności eksploatacyjnej (zasadniczej) przedsiębiorstw państwowych i ich zjednoczeń oraz spółdzielni, z wyjątkiem jednostek wymienionych w §§ 4 i 6.
2.
Narodowy Bank Polski może również otwierać i prowadzić rachunki:
1)
organizacji politycznych, społecznych i zawodowych,
2)
prywatnych przedsiębiorstw przemysłowych i handlowych, z którymi zostały zawarte umowy kredytowe.
3.
Prowadzenie przez Narodowy Bank Polski rachunków jednostek budżetowych regulują odrębne przepisy.
Narodowy Bank Polski udziela kredytów na finansowanie działalności eksploatacyjnej jednostkom określonym w § 1 ust. 1 i ust. 2 pkt 2 oraz organizacjom społecznym, prowadzącym działalność gospodarczą przez wyodrębnione w tym celu komórki organizacyjne.
Narodowy Bank Polski udziela kredytów refinansowych bankom państwowym.
Bank Inwestycyjny otwiera i prowadzi rachunki związane z finansowaniem działalności eksploatacyjnej (zasadniczej):
1)
przedsiębiorstw państwowych zaliczonych do działu "Budownictwo" według klasyfikacji przyjętej w narodowych planach gospodarczych oraz ich zjednoczeń,
2)
spółdzielni budowlano-montażowych, wiertniczych i geodezyjno-mierniczych oraz spółdzielczych biur projektów - z wyjątkiem jednostek wymienionych w § 6.
Bank Inwestycyjny udziela kredytów na finansowanie działalności eksploatacyjnej jednostkom określonym w § 4.
Bank Rolny otwiera i prowadzi rachunki związane z finansowaniem działalności eksploatacyjnej (zasadniczej):
1)
przedsiębiorstw państwowych i zjednoczeń podległych i nadzorowanych przez Ministra Rolnictwa oraz gospodarstw rolnych podległych innym ministrom,
2)
przedsiębiorstw państwowych i zjednoczeń zaliczonych do działów gospodarki narodowej, "Rolnictwo" i "Leśnictwo" oraz działu "Budownictwo" podległych i nadzorowanych przez Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego,
3) 1
(skreślony),
4)
rolniczych spółdzielni produkcyjnych, wiejskich spółdzielni budowlanych oraz spółdzielni organizowanych przez kółka rolnicze i ich związki,
5)
kółek rolniczych, spółek wodnych i zrzeszeń chłopskich.
Bank Rolny udziela kredytów na finansowanie działalności eksploatacyjnej jednostkom określonym w § 6 oraz kredytów refinansowych spółdzielniom oszczędnościowo-pożyczkowym.
1.
Inwestycje zaliczane do "inwestycji przedsiębiorstw", z wyjątkiem budownictwa mieszkaniowego finansowanego z zakładowych funduszów mieszkaniowych, finansują banki właściwe dla prowadzenia rachunków związanych z finansowaniem działalności eksploatacyjnej (zasadniczej) przedsiębiorstw.
2.
Przepis ust. 1 stosuje się również do:
1)
inwestycji własnych, podejmowanych na podstawie samodzielnej decyzji przedsiębiorstw rozliczających się z budżetami terenowymi,
2)
inwestycji jednostek organizacyjnych spółdzielczości z wyjątkiem spółdzielni mieszkaniowych,
3)
inwestycji zakładów usługowo-produkcyjnych (komórek organizacyjnych) działających według zasad rozrachunku gospodarczego, a prowadzonych przez organizacje społeczne, polityczne i zawodowe.
3.
Banki właściwe dla prowadzenia rachunków związanych z działalnością eksploatacyjną (zasadniczą) finansują remonty kapitalne jednostek działających według zasad rozrachunku gospodarczego.
Narodowy Bank Polski poza inwestycjami, o których mowa w § 8, finansuje również:
1)
inwestycje podejmowane na podstawie decyzji prezydiów rad narodowych przez przedsiębiorstwa rozliczające się z budżetami terenowymi, a podległe wydziałom przemysłu i wydziałom handlu oraz przedsiębiorstwa przemysłu materiałów budowlanych podległe wydziałom budownictwa prezydiów rad narodowych,
2)
inwestycje własne zjednoczeń nadzorujących przedsiębiorstwa, o których mowa w pkt 1,
3)
inwestycje polegające na zakupach maszyn, urządzeń i inwentarza, nie związanych z budownictwem inwestycyjnym:
a)
jednostek zakładów budżetowych,
b)
jednostek utrzymywanych w ramach funduszu postępu technicznego,
c)
organizacji politycznych, społecznych i zawodowych w przypadkach gdy organizacje te posiadają w Narodowym Banku Polskim rachunki związane z finansowaniem ich działalności zasadniczej.
1.
Bank Inwestycyjny poza inwestycjami, o których mowa w § 8, finansuje nadto:
1)
inwestycje centralne i zjednoczeń realizowane przez jednostki rozliczające się z budżetem centralnym, z wyjątkiem inwestycji wymienionych w § 11 ust. 1 pkt 1,
2)
inwestycje realizowane na podstawie decyzji prezydiów rad narodowych przez przedsiębiorstwa rozliczające się z budżetami terenowymi, z wyjątkiem inwestycji wymienionych w § 9 pkt 1 i w § 11 ust. 1 pkt 2,
3)
inwestycje jednostek budżetowych polegające na budownictwie, z wyjątkiem inwestycji wymienionych w § 11 ust. 1 pkt 3,
4)
budownictwo mieszkaniowe rad narodowych prowadzone ze środków miejskich i powiatowych funduszów mieszkaniowych,
5)
budownictwo mieszkaniowe uspołecznionych zakładów pracy prowadzone ze środków funduszów mieszkaniowych, z wyjątkiem budownictwa mieszkaniowego wymienionego w § 11 ust. 1 pkt 6,
6)
budownictwo mieszkaniowe typu miejskiego realizowane ze środków ludności (spółdzielcze i indywidualne),
7)
budownictwo inwestycyjne organizacji politycznych, społecznych i zawodowych, z wyjątkiem budownictwa wymienionego w § 8 ust. 2 pkt 3.
2.
Bank Inwestycyjny udziela kredytów średnio- i długoterminowych na finansowanie remontów kapitalnych w spółdzielniach mieszkaniowych.
1.
Bank Rolny poza inwestycjami wynikającymi z § 8 finansuje nadto:
1)
inwestycje centralne i zjednoczeń realizowane przez jednostki rozliczające się z budżetem centralnym:
a)
podległe Ministrowi Rolnictwa,
b)
podległe Ministrowi Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego,
c)
zaliczane do działu gospodarki narodowej "Rolnictwo i Leśnictwo", a podległe innym ministrom,
2) 3
inwestycje realizowane na podstawie decyzji prezydiów rad narodowych przez przedsiębiorstwa rozliczające się z budżetami terenowymi nadzorowane przez wydziały rolnictwa i leśnictwa.
3)
inwestycje polegające na budownictwie jednostek budżetowych:
a)
budżetu centralnego podporządkowanych Ministrowi Rolnictwa oraz Ministrowi Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego,
b)
budżetów terenowych objętych częścią "Wydział rolnictwa i leśnictwa",
4)
inwestycje rolniczych spółdzielni produkcyjnych, wiejskich spółdzielni budowlanych oraz spółdzielni organizowanych przez kółka rolnicze i ich związki,
5)
inwestycje kółek rolniczych, spółek wodnych i zrzeszeń chłopskich,
6)
budownictwo mieszkaniowe realizowane przez jednostki wymienione w pkt 1-5.
2.
Bank Rolny udziela kredytów dla ludności wiejskiej na budownictwo i większe remonty, jak też na akcje specjalne.
Oddziały Narodowego Banku Polskiego mające siedzibę w miejscowościach, w których nie ma oddziałów Banku Inwestycyjnego, wykonują zastępczą obsługę bankową niektórych agend Banku Inwestycyjnego. Zakres i szczegółowe zasady zastępczej obsługi agend Banku Inwestycyjnego ustala Prezes Narodowego Banku Polskiego w porozumieniu z Dyrektorem Banku Inwestycyjnego.
Traci moc zarządzenie Ministra Finansów z dnia 12 grudnia 1958 r. w sprawie ustalenia właściwości banków państwowych w zakresie finansowania inwestycji i kapitalnych remontów (Monitor Polski Nr 100, poz. 548).
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 1961 r., przy czym właściwość banków przewidziana w zarządzeniu ma zastosowanie w 1960 r. przy opiniowaniu projektów planu inwestycyjnego i projektów planów sfinansowania inwestycji na rok 1961.
1 § 6 pkt 3 skreślony przez § 1 pkt 1 zarządzenia z dnia 11 czerwca 1962 r. (M.P.62.50.242) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 1 stycznia 1963 r.
2 § 9 zmieniony przez § 1 zarządzenia z dnia 30 marca 1962 r. (M.P.62.33.155) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 13 kwietnia 1962 r.
3 § 11 ust. 1 pkt 2 zmieniony przez § 1 pkt 2 zarządzenia z dnia 11 czerwca 1962 r. (M.P.62.50.242) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 1 stycznia 1963 r.