Monitor Polski

M.P.1958.100.548

| Akt utracił moc
Wersja od: 31 grudnia 1958 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW
z dnia 12 grudnia 1958 r.
w sprawie ustalenia właściwości banków państwowych w zakresie finansowania inwestycji i kapitalnych remontów.

Na podstawie art. 38 dekretu z dnia 25 października 1948 r. o reformie bankowej (Dz. U. z 1951 r. Nr 36, poz. 279 i z 1957 r. Nr 31, poz. 136) zarządza się, co następuje:
§  1. Właściwość banków państwowych w zakresie finansowania inwestycji i kapitalnych remontów określa załącznik do niniejszego zarządzenia.
§  2. Oddziały Narodowego Banku Polskiego mające siedzibę w miejscowościach, w których nie ma oddziałów Banku Inwestycyjnego, wykonują zastępczą obsługę bankową niektórych agend Banku Inwestycyjnego. Zakres i szczegółowe zasady zastępczej obsługi agend Banku Inwestycyjnego ustala Prezes Narodowego Banku Polskiego w porozumieniu z Dyrektorem Banku Inwestycyjnego.
§  3. Traci moc zarządzenie Ministra Finansów z dnia 4 listopada 1957 r. w sprawie ustalenia właściwości banków w zakresie finansowania inwestycji (Monitor Polski z 1957 r. Nr 89, poz. 532 i z 1958 r. Nr 56, poz. 323 i Nr 72, poz. 422).
§  4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 1959 r.

ZAŁĄCZNIK 

..................................................

Notka Redakcji Systemu Informacji Prawnej LEX

Niniejsza treść dostępna jest wyłącznie w wersji pierwotnej treści w formacie PDF.

..................................................

Uwaga: skróty oznaczają: NBP = Narodowy Bank Polski,

B.R. = Bank Rolny,

B.I. = Bank Inwestycyjny.