§ 2. - Właściwość banków w zakresie finansowania działalności eksploatacyjnej i inwestycyjnej. - M.P.1969.50.382 - OpenLEX

§ 2. - Właściwość banków w zakresie finansowania działalności eksploatacyjnej i inwestycyjnej.

Monitor Polski

M.P.1969.50.382

Akt utracił moc
Wersja od: 13 lutego 1974 r.
§  2.
1.
Bank Rolny finansuje i kredytuje działalność eksploatacyjną i inwestycyjną:
1)
przedsiębiorstw państwowych i ich zjednoczeń podległych i nadzorowanych przez Ministra Rolnictwa oraz gospodarstw rolnych podległych innym ministrom,
2)
przedsiębiorstw państwowych i zjednoczeń zaliczonych do działów gospodarki narodowej "Rolnictwo" i "Leśnictwo", a podległych Ministrowi Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego lub przez niego nadzorowanych, gospodarstw leśnych podległych innym ministrom, Zjednoczenia Przemysłu Tartacznego i Wyrobów Drzewnych i zgrupowanych w nim przedsiębiorstw oraz Przedsiębiorstwa Zaopatrzenia Technicznego Leśnictwa,
3)
rolniczych spółdzielni produkcyjnych, wiejskich spółdzielni budowlanych oraz spółdzielni organizowanych przez kółka rolnicze i ich związków,
4)
kółek rolniczych, międzykółkowych baz maszynowych, spółek wodnych i zrzeszeń rolniczych oraz ich związków.
2.
Bank Rolny finansuje i kredytuje polegającą na budownictwie działalność inwestycyjną jednostek i zakładów:
1)
budżetu centralnego podporządkowanych Ministrowi Rolnictwa oraz Ministrowi Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego,
2)
budżetów terenowych objętych częścią "Wydział Rolnictwa i Leśnictwa".
3.
Bank Rolny udziela kredytów refinansowych spółdzielniom oszczędnościowo-pożyczkowym.
4.
Bank Rolny udziela kredytów ludności rolniczej i związanej z rolnictwem i leśnictwem na budownictwo i remonty oraz na akcje specjalne.