Zm.: zarządzenie w sprawie właściwości banków w zakresie finansowania działalności eksploatacyjnej i inwestycyjnej. - M.P.1974.6.47 - OpenLEX

Zm.: zarządzenie w sprawie właściwości banków w zakresie finansowania działalności eksploatacyjnej i inwestycyjnej.

Monitor Polski

M.P.1974.6.47

Akt jednorazowy
Wersja od: 13 lutego 1974 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW
z dnia 22 stycznia 1974 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie właściwości banków w zakresie finansowania działalności eksploatacyjnej i inwestycyjnej.

Na podstawie art. 11, 31 i 43 ustawy z dnia 13 kwietnia 1960 r. o prawie bankowym (Dz. U. z 1960 r. Nr 20, poz. 121, z 1964 r. Nr 8, poz. 50, z 1966 r. Nr 24, poz. 151 oraz z 1972 r. Nr 53, poz. 340) zarządza się, co następuje:
W zarządzeniu Ministra Finansów z dnia 27 listopada 1969 r. w sprawie właściwości banków w zakresie finansowania działalności eksploatacyjnej i inwestycyjnej (Monitor Polski Nr 50, poz. 382) § 3 otrzymuje brzmienie:

"§ 3. Bank Handlowy w Warszawie S. A. finansuje i kredytuje działalność eksploatacyjną i inwestycyjną:

1) przedsiębiorstw handlu zagranicznego podległych Ministrowi Handlu Zagranicznego lub przez niego nadzorowanych,

2) Przedsiębiorstwo Eksportu Wewnętrznego podległego Ministrowi Handlu Wewnętrznego i Usług

oraz udziela kredytów dewizowych jednostkom gospodarki uspołecznionej."

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.