§ 4. - Właściwość banków w zakresie finansowania działalności eksploatacyjnej i inwestycyjnej. - M.P.1969.50.382 - OpenLEX

§ 4. - Właściwość banków w zakresie finansowania działalności eksploatacyjnej i inwestycyjnej.

Monitor Polski

M.P.1969.50.382

Akt utracił moc
Wersja od: 13 lutego 1974 r.
§  4.
1.
Powszechna Kasa Oszczędności udziela kredytów:
1)
ludności nierolniczej na:
a)
budownictwo i remonty budynków mieszkalnych,
b)
uzupełnienie wkładów mieszkaniowych lub budowlanych do spółdzielni budownictwa mieszkaniowego (dotyczy kredytów udzielanych bezpośrednio osobom fizycznym),
c)
ratalny zakup towarów w jednostkach gospodarki uspołecznionej oraz na spłatę należności za korzystanie z usług tych jednostek,
2)
pracowniczym kasom zapomogowo-pożyczkowym związków zawodowych na zakup artykułów przemysłowych przez ich członków.
2.
Powszechna Kasa Oszczędności może finansować zakupy inwestycyjne nie związane z budownictwem, dokonywane przez organizacje polityczne, społeczne i zawodowe, posiadające rachunki w Powszechnej Kasie Oszczędności.