§ 5. - Właściwość banków w zakresie finansowania działalności eksploatacyjnej i inwestycyjnej. - M.P.1969.50.382 - OpenLEX

§ 5. - Właściwość banków w zakresie finansowania działalności eksploatacyjnej i inwestycyjnej.

Monitor Polski

M.P.1969.50.382

Akt utracił moc
Wersja od: 13 lutego 1974 r.
§  5.
Traci moc zarządzenie Ministra Finansów z dnia 12 sierpnia 1960 r. w sprawie właściwości banków państwowych w zakresie finansowania działalności eksploatacyjnej i inwestycji (Monitor Polski z 1960 r. Nr 68, poz. 320 oraz z 1962 r. Nr 33, poz. 155 i Nr 50, poz. 242).