Utworzenie wydziałów i katedr w Akademii Wychowania Fizycznego im. gen. broni Karola Świerczewskiego w Warszawie i w Wyższych Szkołach Wychowania Fizycznego w Krakowie, Poznaniu i Wrocławiu.

Monitor Polski

M.P.1954.A-5.150

| Akt utracił moc
Wersja od: 1 października 1968 r.

ZARZĄDZENIE NR 180
PREZESA RADY MINISTRÓW
z dnia 10 grudnia 1953 r.
w sprawie utworzenia wydziałów i katedr w Akademii Wychowania Fizycznego im. gen. broni Karola Świerczewskiego w Warszawie i w Wyższych Szkołach Wychowania Fizycznego w Krakowie, Poznaniu i Wrocławiu.

Na podstawie art. 8 ustawy z dnia 15 grudnia 1951 r. o szkolnictwie wyższym i o pracownikach nauki (Dz. U. z 1952 r. Nr 6, poz. 38) oraz § 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 17 lipca 1952 r. w sprawie poddania wyższych szkół wychowania fizycznego przepisom ustawy z dnia 15 grudnia 1951 r. o szkolnictwie wyższym i o pracownikach nauki (Dz. U. Nr 34, poz. 242) zarządza się, co następuje:
Tworzy się wydziały wychowania fizycznego w Akademii Wychowania Fizycznego im. gen. broni Karola Świerczewskiego w Warszawie i w Wyższych Szkołach Wychowania Fizycznego w Krakowie, Poznaniu i Wrocławiu.
Tworzy się na wydziałach wychowania fizycznego, wymienionych w § 1, następujące katedry wraz z połączonymi z nimi zakładami naukowymi w niżej wymienionych szkołach:

w Akademii Wychowania Fizycznego im. gen. broni Karola Świerczewskiego w Warszawie katedry:

1)
anatomii z zakładem,
2)
antropologii z zakładem,
3)
biologii z zakładem,
4)
biomechaniki z zakładem,
5)
filozofii i socjologii z zakładami:
a)
filozofii i socjologii ogólnej,
b)
socjologii sportu,
6)
fizjologii z zakładem,
7)
higieny z zakładem,
8)
historii kultury fizycznej z zakładami:
a)
historii kultury fizycznej,
b)
najnowszej historii kultury fizycznej,
9)
kontroli lekarskiej z zakładami:
a)
kontroli lekarskiej,
b)
leczniczo-profilaktycznym z przychodnią sportowo-lekarską,
10)
pedagogiki z zakładem,
11)
psychologii z zakładem,
12)
rehabilitacji leczniczej z zakładami:
a)
rehabilitacji narządu ruchu,
b)
rehabilitacji w chorobach wewnętrznych,
13)
teorii i metodyki wychowania fizycznego z zakładami:
a)
teorii wychowania fizycznego,
b)
metodyki wychowania fizycznego,
c)
rekreacji ruchowej,
14)
teorii i metodyki ciężkiej atletyki,
15)
teorii i metodyki gimnastyki z zakładem,
16)
teorii i metodyki lekkiej atletyki z zakładem,
17)
teorii i metodyki narciarstwa, łyżwiarstwa i obozownictwa z zakładem,
18)
teorii i metodyki pływania z zakładem,
19)
teorii i metodyki zespołowych gier sportowych z zakładami:
a)
teorii i metodyki zespołowych gier sportowych,
b)
teorii i metodyki zabaw i gier ruchowych,
20)
turystyki z zakładami:
a)
ekonomiki i organizacji turystyki,
b)
obsługi ruchu turystycznego.

w Wyższej Szkole Wychowania Fizycznego w Krakowie katedry:

1)
podstaw marksizmu-leninizmu,
2)
fizjologii z zakładem fizjologii i chemii,
3)
anatomii z zakładem anatomii i biomechaniki,
4)
biologii z zakładem biologii i antropologii,
5)
higieny z zakładem,
6)
kontroli lekarskiej z zakładem,
7)
rehabilitacji leczniczej z zakładem,
8)
teorii i metodyki wychowania fizycznego z czterema zakładami:
a)
teorii wychowania fizycznego,
b)
historii i organizacji kultury fizycznej,
c)
pedagogiki i metodyki wychowania fizycznego,
d)
psychologii,
9)
sportów z sześcioma zakładami:
a)
gimnastyki,
b)
lekkoatletyki,
c)
gier sportowych,
d)
pływania,
e)
sportów różnych,
f)
ćwiczeń muzyczno-ruchowych i tańców ludowych;
10)
katedra turystyki z dwoma zakładami:
a)
teorii i metodyki turystyki,
b)
obozownictwa.

w Wyższej Szkole Wychowania Fizycznego w Poznaniu katedry:

1)
podstaw marksizmu-leninizmu,
2)
nauk biologicznych z sześcioma zakładami:
a)
anatomii i biomechaniki,
b)
fizjologii i chemii,
c)
higieny,
d)
biologii i antropologii,
e)
kontroli lekarskiej,
f)
leczniczej kultury fizycznej,
3)
teorii i metodyki wychowania fizycznego z czterema zakładami:
a)
teorii wychowania fizycznego,
b)
historii i organizacji kultury fizycznej,
c)
pedagogiki i metodyki wychowania fizycznego,
d)
psychologii,
4)
sportów z sześcioma zakładami:
a)
gimnastyki,
b)
lekkoatletyki,
c)
gier sportowych,
d)
pływania,
e)
sportów różnych,
f)
ćwiczeń muzyczno-ruchowych i tańców ludowych;

w Wyższej Szkole Wychowania Fizycznego we Wrocławiu katedry:

1)
filozofii,
2)
nauk biologicznych z zakładami:
a)
anatomii,
b)
biomechaniki,
c)
fizyki,
d)
antropologii,
e)
biologii,
3)
fizjologii i higieny z zakładami:
a)
fizjologii,
b)
chemii,
c)
higieny,
4)
kontroli lekarskiej z zakładami:
a)
kontroli lekarskiej,
b)
traumatologii,
c)
usprawnienia leczniczego,
5)
nauk pedagogicznych z zakładami:
a)
pedagogiki,
b)
psychologii,
c)
historii kultury fizycznej,
6)
teorii i metodyki wychowania fizycznego z zakładami:
a)
teorii wychowania fizycznego,
b)
organizacji kultury fizycznej,
c)
metodyki i dydaktyki wychowania fizycznego,
d)
teorii i metodyki rekreacji ruchowej,
7)
teorii i metodyki sportów z zakładami:
a)
teorii i metodyki zespołowych gier sportowych,
b)
teorii i metodyki lekkiej atletyki,
c)
teorii i metodyki sportów wodnych,
d)
teorii i metodyki sportów zimowych,
e)
teorii i metodyki turystyki,
8)
teorii i metodyki gimnastyki z zakładami:
a)
teorii i metodyki gimnastyki,
b)
teorii i metodyki ćwiczeń muzyczno-ruchowych i tańców ludowych.
§  3.
Jeżeli przy nazwie katedr wymienionych w § 2 nie podano nazwy zakładu naukowego, należy rozumieć, że przy katedrze istnieje jeden zakład naukowy o nazwie odpowiadającej nazwie katedry.
§  4.
Łączy się niżej wymienione katedry wraz z połączonymi z nimi zakładami naukowymi w następujące zespoły na wydziałach wychowania fizycznego w niżej wymienionych szkołach:

w Akademii Wychowania Fizycznego im. gen. broni Karola Świerczewskiego w Warszawie:

Zespół Katedr Nauk Biologicznych składający się z katedr:

1)
fizjologii,
2)
anatomii,
3)
biologii,
4)
higieny,
5)
kontroli lekarskiej;

Zespół Katedr Teorii i Metodyki Wychowania Fizycznego składający się z katedr:

1)
teorii i metodyki wychowania fizycznego,
2)
pedagogiki,
3)
psychologii;

Zespół Katedr Sportów składający się z katedr:

1)
gimnastyki,
2)
lekkoatletyki,
3)
gier sportowych,
4)
pływania,
5)
ciężkoatletyki,
6)
szermierki, boksu, strzelectwa sportowego,
7)
turystyki, narciarstwa, żeglarstwa;

w Wyższej Szkole Wychowania Fizycznego w Krakowie - Zespół Katedr Nauk Biologicznych składający się z katedr:

1)
fizjologii,
2)
anatomii,
3)
biologii,
4)
higieny i kontroli lekarskiej.
§  5.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia 1 stycznia 1953 r.

Marszałek Polski

1 § 2:

- zmieniony przez § 1 zarządzenia z dnia 31 października 1961 r. (M.P.61.86.369) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 21 listopada 1961 r.

- zmieniony przez § 1 zarządzenia z dnia 2 sierpnia 1962 r. (M.P.62.65.309) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 28 sierpnia 1962 r.

- zmieniony przez § 1 zarządzenia z dnia 6 kwietnia 1964 r. (M.P.64.24.107) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 11 kwietnia 1964 r.

- zmieniony przez § 1 zarządzenia z dnia 30 stycznia 1965 r. (M.P.65.9.32) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 19 lutego 1965 r.

- zmieniony przez § 1 zarządzenia z dnia 12 kwietnia 1966 r. (M.P.66.20.113) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 9 maja 1966 r.

- zmieniony przez § 1 zarządzenia z dnia 18 października 1968 r. (M.P.68.45.320) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 1 października 1968 r.