Zm.: zarządzenie w sprawie utworzenia wydziałów i katedr w Akademii Wychowania Fizycznego im. gen. broni Karola Świerczewskiego w Warszawie i w Wyższych Szkołach Wychowania Fizycznego w Krakowie, Poznaniu i Wrocławiu.

Monitor Polski

M.P.1966.20.113

| Akt jednorazowy
Wersja od: 9 maja 1966 r.

ZARZĄDZENIE
PRZEWODNICZĄCEGO GŁÓWNEGO KOMITETU KULTURY FIZYCZNEJ I TURYSTYKI
z dnia 12 kwietnia 1966 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie utworzenia wydziałów i katedr w Akademii Wychowania Fizycznego im. gen. broni Karola Świerczewskiego w Warszawie i w Wyższych Szkołach Wychowania Fizycznego w Krakowie, Poznaniu i Wrocławiu.

Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 listopada 1958 r. o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 1965 r. Nr 16, poz. 114) zarządza się, co następuje:
W zarządzeniu nr 180 Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 1953 r. w sprawie utworzenia wydziałów i katedr w Akademii Wychowania Fizycznego im. gen. broni Karola Świerczewskiego w Warszawie i w Wyższych Szkołach Wychowania Fizycznego w Krakowie, Poznaniu i Wrocławiu (Monitor Polski z 1954 r. Nr A-5, poz. 150, z 1961 r. Nr 86, poz. 369, z 1962 r. Nr 65, poz. 309, z 1964 r. Nr 24, poz. 107 i z 1965 r. Nr 9, poz. 32) § 2 lit. D otrzymuje brzmienie:

"D. w Wyższej Szkole Wychowania Fizycznego we Wrocławiu katedry:

1) filozofii,

2) nauk biologicznych z zakładami:

a) anatomii,

b) biomechaniki,

c) fizyki,

d) antropologii,

e) biologii,

3) fizjologii i higieny z zakładami:

a) fizjologii,

b) chemii,

c) higieny,

4) kontroli lekarskiej z zakładami:

a) kontroli lekarskiej,

b) traumatologii,

c) usprawnienia leczniczego,

5) nauk pedagogicznych z zakładami:

a) pedagogiki,

b) psychologii,

c) historii kultury fizycznej,

6) teorii i metodyki wychowania fizycznego z zakładami:

a) teorii wychowania fizycznego,

b) organizacji kultury fizycznej,

c) metodyki i dydaktyki wychowania fizycznego,

d) teorii i metodyki rekreacji ruchowej,

7) teorii i metodyki sportów z zakładami:

a) teorii i metodyki zespołowych gier sportowych,

b) teorii i metodyki lekkiej atletyki,

c) teorii i metodyki sportów wodnych,

d) teorii i metodyki sportów zimowych,

e) teorii i metodyki turystyki,

8) teorii i metodyki gimnastyki z zakładami:

a) teorii i metodyki gimnastyki,

b) teorii i metodyki ćwiczeń muzyczno-ruchowych i tańców ludowych."

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.