Utrata mocy obowiązującej niektórych aktów prawnych ogłoszonych w Monitorze Polskim. - M.P.1976.40.179 - OpenLEX

Utrata mocy obowiązującej niektórych aktów prawnych ogłoszonych w Monitorze Polskim.

Monitor Polski

M.P.1976.40.179

Akt jednorazowy
Wersja od: 19 listopada 1976 r.

UCHWAŁA Nr 211
RADY MINISTRÓW
z dnia 14 października 1976 r.
w sprawie utraty mocy obowiązującej niektórych aktów prawnych ogłoszonych w Monitorze Polskim.

W celu uporządkowania aktów prawnych ogłoszonych w Monitorze Polskim oraz zapewnienia jasności co do mocy obowiązującej tych aktów zarządza się co następuje:
Uznaje się, że straciły moc następujące akty prawne ogłoszone w Monitorze Polskim:
1)
uchwały Rady Ministrów oraz b. Prezydium Rządu wymienione w załączniku nr 1,
2)
zarządzenia, okólniki i pisma okólne Prezesa Rady Ministrów wymienione w załączniku nr 2,
3)
zarządzenia, instrukcje i okólniki b. Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego wymienione w załączniku nr 3,
4)
zarządzenia, instrukcje, okólniki i pisma okólne Przewodniczącego Komisji Planowania przy Radzie Ministrów, ministrów i kierowników urzędów centralnych wymienione w załączniku nr 4.
Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

WYKAZ

uchwał Rady Ministrów oraz b. Prezydium Rządu i b. Komitetu Ekonomicznego Rady Ministrów, które utraciły moc prawną. (Użyte w wykazie skróty oznaczają: KERM - Komitet Ekonomiczny Rady Ministrów, PRz - Prezydium Rządu, RM - Rada Ministrów.)

Lp.Nr uchwałyDataTytułOgłoszono (rok, nr, poz. Monitora Polskiego i późniejsze zmiany)
12345
1RM19.II.49 r.w sprawie dodatków specjalnych dla fachowców morskichNr A-13,poz. 156;z 1952 r. Nr A-51,poz. 687;z 1953 r. Nr A-4, poz. 38
2RM30.XI.49 r.w sprawie państwowej działalności wydawniczejNr A-102, poz. 1196
3RM30.XI.49 r.w sprawie zasiłków pogrzebowych dla rodzin zmarłych górnikówNr A-100, poz. 1176; z 1951 r Nr A-69,oz. 895, Nr A-102, poz. 1484
4RM20.I.50 r.w sprawie dodatku lotniczo-technicznego do uposażenia pracowników państwowych w służbie lotnictwa cywilnegoNr A-14, poz. 149
5KERM22.III.50 r.w sprawie wypłaty przez niektóre zakłady pracy zasiłków pieniężnych, przysługujących z tytułu ubezpieczenia na wypadek choroby i macierzyństwaNr A-42, poz. 485
6PRz26.VII.50 r.w sprawie trybu i warunków przyjmowania do szkół pielęgniarstwa i położnychNr A-86, poz. 1064
7PRz11.VIII.50 r.w sprawie upowszechnienia i rozwoju spawalnictwaNr A-94, poz. 1188
8PRz6.IX.50 r.w sprawie oszczędności paliw i smarów w gospodarce samochodowej i rolnejNr A-98, poz. 1235
9PRz13.IX.50 r.w sprawie wzmożenia dyscypliny finansowej na odcinku podatku od wynagrodzeń i składek na Społeczny Fundusz Oszczędnościowy "C" oraz w sprawie umorzenia zaległości w podatku od wynagrodzeń u płatników administracji publicznej, gospodarki uspołecznionej i instytucji społecznychNr A-106. poz. 1335
10RM8.XI.50 r.o nieuregulowaniu spraw związków międzykomunalnychNr A-131, poz. 1623
11275 PRz14.IV.51 r.w sprawie organizacji elektryfikacji rolnictwaNr A-34, poz. 428
12393 PRz26.V.51 r.w sprawie delegowania pracowników władz, urzędów i przedsiębiorstw podległych do organów centralnychNr A-51, poz. 681, Nr A-102 poz. 1485
13828 PRz1.XII.51 r.w sprawie zagospodarowania użytków rolnych w obrębie miast i terenów bezpośrednio przyległychNr A-102, poz. 1483
14835 PRz8.XII.51 r.w sprawie powierzenia zakładom pracy zatrudniającym ponad 50 pracowników obliczania i wypłaty zasiłków pieniężnych przysługujących z tytułu ubezpieczenia na wypadek choroby i macierzyństwaNr A-103, poz. 1499
15920 PRz28.XII.51 r.w sprawie opłat za badania i analizy środków farmaceutycznych wykonywane w Państwowym Instytucie Naukowym Leczniczych Surowców Roślinnychz 1952 r. Nr A-25, po. 312
16928 PRz28.XII.51 r.w sprawie ujednolicenia systemu opłacania należności przewozowych przy przesyłkach kolejowych w komunikacji wewnętrznejz 1952 r. Nr A-1, poz. 16
1729 RM2.II.52 r.w sprawie wprowadzenia premii dla pracowników umysłowych wojewódzkich zarządów dróg publicznychNr A-16, poz. 183; z 1957 r. Nr 80 poz. 481
18 39 RM2.II.52 r.w sprawie ulg kredytowych i podatkowych dla niektórych spółdzielni pracyNr A-16, poz. 184
19 57 PRz17.I.53 r.w sprawie powołania społecznych komisji kontroli gospodarki materiałowej paliwami stałymi i gospodarki cieplnejNr A-5, poz. 47
20100 RM24.I.53 r.w sprawie przyznawania niektórym kategoriom pracowników państwowych dodatków uzasadnionych specjalnymi kwalifikacjami i warunkami służbyNr A-10, poz. 139, Nr A-43, poz. 519; z 1954 r. Nr A-1, poz. 12; z 1956 r. Nr 33, poz. 410, Nr 53, poz. 585, z 1961 r. Nr 22, poz. 104; Dz. U. z 1961 r. Nr 43, poz. 225; z 1964 r. Nr 29, poz. 185
21196 PRz14.III.53 r.w sprawie wywożenia gruzu z nieruchomości miejskich zarządzanych przez jednostki gospodarki uspołecznionej oraz w sprawie uporządkowania tych nieruchomościNr A-29, poz. 357
22261 PRz11.IV.53 r.w sprawie zabezpieczenia lasów i gruntów leśnych przy liniach i bocznicach kolejowych przed pożaramiNr A-36, poz. 455
23341 RM13.V.53 r.w sprawie utworzenia Wieczorowej Szkoły Inżynierskiej w LublinieNr A-55, poz. 689
24342 RM13.V.53 r. w sprawie określenia kwalifikacji wymagaganych od nauczycieli wychowania fizycznego w szkołach wyższychNr A-52, poz. 581
25352a RM13.V.53 r.w sprawie dodatku specjalnego dla niektórych pracowników zatrudnionych w zakładach pomocy społecznej dla psychicznie chorych chronikówNr A-55, poz. 690
2619 PRz13.I.54 r.o usprawnieniu pracy prezydiów rad narodowych na odcinku finansowymNr A-9, poz. 194
2761 RM6.II.54 r.w sprawie zawierania zakładowych umów zbiorowychNr A-19, poz. 330, z 1955 r. Nr 75, poz. 923
2890 PRz23.II.54 r.w sprawie zmian organizacji techników przemysłowo-pedagogicznychNr A-23, poz. 376
29 183 RM21.IV.54 r.w sprawie ustanowienia Dnia Kolejarza Polski LudowejNr A-39, poz. 350
30201 RM24.IV.54 r.w sprawie określenia stanowisk kierowniczych których zajmowanie wyłącza właściwość zakładowych komisji rozjemczych w sporach ze stosunku pracyNr A-37, poz. 507
31325 RM25.VI.54 r.w sprawie dopuszczania do egzaminów na techników i uprawnionych techników dentystycznychNr A-63, poz. 824
32391 PRz16.VI.54 r.w sprawie zasad zatrudniania pracowników zamiejscowych w budownictwie i świadczeń z tym związanychNr A-64, poz. 831, Nr A-91, poz. 1015, z 1958 r. Nr 20 poz. 125
33598 RM28.VIII.54 r.w sprawie taryfy towarowej przewozów konnychNr A-89, poz. 992
34666 PRz7.X.54 r.w sprawie podziału na dzielnice miasta PoznaniaNr 111, poz. 1547
35667 PRz7.X.54 r.w sprawie podziału na dzielnice miasta KrakowaNr 111 poz. 1548
36669 PRz7.X.54 r.w sprawie podziału na dzielnice miasta GdańskaNr 111 poz. 1550
37670 PRz7.X.54 r.w sprawie podziału na dzielnice miasta SzczecinaNr 111 poz. 1551
38671 PRz7.X.54 r.w sprawie podziału na dzielnice miasta StalinogroduNr 111 poz. 1552
39706 RM26.X.54 r.w sprawie wydania pocztówek i innych druków okolicznościowych przez spółdzielnie pracy i rzemieślników indywidualnychNr A-106, poz. 1412
4018 PRz7.I.55 r.w sprawie zasad wynagradzania pracowników zatrudnionych przy pracach rozruchowych nowo budowanych lub rozbudowywanych obiektów przemysłowychNr 8. poz. 84
41594 PRz27.VII.55 r.w sprawie obowiązku dostarczenia samochodów osobowych na potrzeby lecznictwa otwartego przez urzędy, instytucje i przedsiębiorstwa państwowe oraz spółdzielczeNr 75, poz. 924
42903 PRz12.XI.55 r.w sprawie wynagrodzenia pracowników magazynowychNr 109, poz. 1438; z 1956 r. Nr 34, poz. 414
43942 RM2.XII.55 r.w sprawie powołania przy prezydiach wojewódzkich rad narodowych wojewódzkich komisji cenNr 120, poz. 1582
44111 PRz5.III.56 r.w sprawie zasad wynagradzania niektórych rzemieślnikówNr 22, poz. 279, Nr 105 poz. 1207, z 1957 r. Nr 24, poz. 170; Dz.U. z 1964 r. Nr 29 poz. 185; Dz.U. z 1966 r. Nr 30, poz. 180, Nr 35, poz. 211
45192 RM16.IV.56 r.w sprawie zasad wynagradzania pracowników zatrudnionych w centralnych zarządach i zarządachNr 33, poz. 412; 1967 r. Nr 21, poz. 100
46265 RM2.VI.56 r.w sprawie niektórych dodatków uzasadnionych specjalnymi kwalifikacjami i warunkami służby oraz nagród przyznawanych pracownikom prezydiów rad narodowych i terenowych organów podległych ministromNr 53, poz. 585; z 1957 r. Nr 80, poz. 480; Dz.U. z 1956 r. Nr 24, poz. 114; Dz.U. z 1967 r. Nr 25, poz. 112
47519 RM10.X.56 r.w sprawie przejęcia szkolnictwa zawododowego przez Ministra OświatyNr 87, poz. 1005; z 1957 r. Nr 73, poz. 440
48611 RM3.X.56 r.w sprawie dalszego rozszerzania uprawnień rad narrodowych w dziedzinie kierowania gospodarką narodowąNr 91, poz. 1027; sprost. Nr 101, poz. 1178; z 1957 r. Nr 9, poz. 63, Nr 96, poz. 558; z 1958 r. Nr 30, poz. 167, z 1959 r. Nr 14, poz. 50
49678 RM3.XI.56 r.w sprawie zniesienia obowiązku odstępowania przy przemiale gospodarczym niektórych rodzajów zbóż na rzecz Państwa (odsypów) i obniżenia górnej granicy rozkurzuNr 93, poz. 1038
50313 RM12.VIII.57 r.w sprawie opłat za paczki pocztowe w obrocie wewnętrznymNr 65, poz. 400
51465 RM23.XI.57 r. w sprawie inkasa należności za gaz i energię elektrycznąNr 95, poz. 555
52478 RM3.XII.57 r.w sprawie zmiany podporządkowania przedsiębiorstw państwowych pn. "Kolejowe Zakłady Gastronomiczne"Nr 96, poz. 558
5332 RM7.II.58 r.w sprawie liczbowego składu prezydiów rad narodowych Nr 8, poz. 41; z 1967 r. Nr 32, poz. 150
5450a RM7.III.58 r. w sprawie płac w przedsiębiorstwach budowlano-montażowychNr 20, poz. 125; z 1969 r. Nr 33, poz. 244
5581 RM27.III.58 r.w sprawie zmiany jednolitych stawek jednostkowych dla robotników zatrudnionych przy załadunku i wyładunku węgla, koksu, miału i mułu węglowegoNr 33, poz. 188
56129 RM 5.V.58 r.w sprawie dodatków do uposażenia za znajomość języków obcych dla niektórych pracowników Komitetu Współpracy Gospodarczej i Naukowo-Technicznej z Zagranicą przy Radzie MinistrówNr 36,poz. 201
57312a RM14.VIII.58 r.w sprawie trybu postępowania przy ustalaniu wynagrodzeń za pracę i świadczeń wynikających ze stosunku pracyNr 76, poz. 448
58527 RM30.XII.58 r.w sprawie zatrudniania pracowników pełnoletnich nie posiadających wymaganych kwalifikacji zawodowychz 1959 r. Nr 3, poz. 12; z 1963 r. Nr 90, poz. 424
59524 RM20.XII.58 r.w sprawie organizacji służby skupu w aparacie rad narodowychz 1959 r. Nr 5, poz. 19
6069 RM18.II.59 r. w sprawie zasad i trybu uzgadniania z prezydiami wojewódzkich rad narodowych utworzenia bądź likwidacji przedsiębiorstw i wyodrębnionych zakładów pracy objętych planem centralnym, zmian w produkcji tych przedsiębiorstw oraz otrzymywania przez prezydia wojewódzkich rad narodowych wskaźników ich planów i sprawozdań z wykonaniaNr 35, poz. 158
61239 RM9.VI.59 r.w sprawie premiowania kierowców za zdanie opon nadających się do użycia w trakcji konnej lub do bieżnikowaniaNr 56, poz. 270
62394 RM17.IX.59 r.w sprawie określenia kierowniczych i innych samodzielnych stanowisk pracyNr 84, poz. 444
63 469 RM4.XII.59 r.w sprawie przekazania dalszych zadań gospodarczych radom narodowym oraz rozszerzenia ich uprawnieńz 1960 r. Nr 8, poz. 36 z 1972 r. Nr 56, poz. 298
6478 RM3.III.60 r.w sprawie ulgowych warunków spłaty kredytów zaciągniętych na odbudowę lub remonty kapitalne budynków mieszkalnych przez spółdzielnie mieszkaniowe na Ziemiach ZachodnichNr 24, poz. 115
659 RM3.I.61 r.w sprawie ustalenia podstawowych zasad Banku RolnegoNr 9, poz. 49
6610 RM3.I.61 r.w sprawie zatwierdzenia statutu Banku RolnegoNr 9, poz. 50; z 1969 r. Nr 48, poz. 371
6753 RM7.II.61 r.w sprawie określenia ram wykonywania przez Komisję Planowania przy Radzie Ministrów uprawnień organu naczelnego w stosunku do terenowych komisji planowania gospodarczego prezydiów rad narodowychNr 21, poz. 97
67a214 RM13.VI.61 r.w sprawie trybu opracowania i wprowadzenia technicznie uzasadnionych norm pracy w gospodarce narodowejNr 54, poz. 236
68404 RM11.X.61 r.w sprawie gospodarki finansowej zjednoczeń przedsiębiorstw państwowych objętych planowaniem centralnymNr 79, poz. 329; z 1963 r. Nr 14, poz. 78; z 1965 r., Nr 61, poz. 316 i 317
69440 RM17.XI.61 r.w sprawie określenia obowiązków prezydiów rad narodowych w zakresie ochrony przeciwpożarowejNr 91, poz. 383; z 1975 r. nr 17, poz. 110
70103 RM16.III.63 r.w sprawie podwyżki wynagrodzeń za pracę najniżej zarabiających pracowników przedsiębiorstw, instytucji i urzędów oraz obniżenia skali podatku od wynagrodzeńNr 25,poz. 124; z 1966 r. Nr 40,poz. 202
71 RM i CRZZ9.I.64 r.w sprawie ustanowienia "Dnia Metalowca"Nr 4, poz. 16
72 RM i CRZZ9.I.64 r.w sprawie ustanowienia "Dnia Pracownika Przemysłu Włókienniczego, Odzieżowego i Skórzanego"Nr 4, poz. 17
73 RM i CRZZ9.I.64 r.w sprawie ustanowienia "Dnia Transportowca i Drogowca"Nr 4, poz. 18
74 RM i CRZZ9.I.64 r.w sprawie ustanowienia "Dnia Budowlanych"Nr 4, poz. 19
75 RM i CRZZ9.I.64 r.w sprawie ustanowienia "Dnia Chemika"Nr 4, poz. 20
76131 RM4.V.64 r.w sprawie premiowania pracowników umysłowych w państwowych przedsiębiorstwach budowlano-montażowychNr 32, poz. 139; z 1969 r. Nr 33, poz. 244
77158 RM6.VI.64 r.w sprawie zaleceń i opinii komisji rad narodowych udzielanych kierownikom wydziałówNr 39, poz. 183
78187 RM6.VII.64 r.w sprawie terminów wypłat niektórych wynagrodzeńNr 45, poz. 213
79210 RM11.VIII.65 r.w sprawie regulaminu Głównej Komisji Kwalifikacyjnej działającej przy Polskiej Akademii NaukNr 44, poz. 250
80RM i CRZZ28.X.65 r.w sprawie zasad podziału funduszu zakładowego na nagrodyNr 61, poz. 322
81298 RM24.XI.65 r.w sprawie ustanowienia "Dnia Strażaka"Nr 64, poz. 354
82 19 RM27.I.66 r.w sprawie przekazania podatku od lokali spółdzielniom budownictwa mieszkaniowegoNr 3, poz. 22
8329 RM1.II.66 r.w sprawie dalszego wzmocnienia roli i rozszerzenia zasięgu działania Naczelnej Organizacji Technicznej oraz zrzeszonych w niej stowarzyszeń naukowo-technicznychNr 4, poz. 27
8453 RM1.III.66 r.w sprawie zakresu i zasad pomocy Państwa przy budowie, odbudowie i rozbudowie urządzeń zaopatrywania rolnictwa i wsi w wodęNr 10, poz. 67
85145 RM27.V.66 r.w sprawie wynagrodzenia niektórych pracowników zatrudnionych w wojewódzkich zarządach aptekNr 28, poz. 145
86236 RM2.VIII.66 r.w sprawie podwyższenia zasiłku szpitalnegoNr 40, poz. 204
87RM i CRZZ2.II.67 r.w sprawie ustanowienia "Dnia Pracownika Służby Zdrowia"Nr 9, poz. 50
88179 RM25.VII.67 r.w sprawie zasad stosowania przepisów o czasie otwarcia placówek handlu detalicznego oraz zakładów gastronomicznych i usługowych w okresie sezonu w miejscowościach turystyczno-wypoczynkowych, w miejscowościach na szlakach turystycznych i w uzdrowiskach oraz o czasie pracy w sezonie pracowników zatrudnionych w tych placówkach i zakładachNr 42, poz. 202
89270 RM16.XI.67 r.w sprawie koordynacji prac resortowych jednostek powołanych do kontroli jakości i odbiorców technicznych wyrobówNr 64, poz. 309
90 16 RM9.I.69 r.w sprawie zasad wynagradzania pracowników państwowych biur projektówNr 3, poz. 23; uchylona uchw. 123/76
9128 RM20.I.69 r.w sprawie nadania odznaki honorowej "Zasłużony Pracownik Rady Narodowej" oraz ustalenia jej wzoru i sposobu noszeniaNr 3, poz. 25
9295 RM3.VI.69 r.w sprawie regulaminu Rady Głównej Szkolnictwa WyższegoNr 23, poz. 178
93129 RM17.VII.69 r.w sprawie premiowania pracowników umysłowych w państwowych przedsiębiorstwach budowlano-montażowychNr 33, poz. 244; z 1969 r. Nr 37, poz. 302
94202 RM3.XI.69 r.w sprawie umundurowania członków Korpusu Technicznego PożarnictwaNr 49, poz. 375; z 1974 r. Nr 11, poz. 83
959 RM20.I.70 r.w sprawie skróconego czasu pracy w niektórych zakładach pracy podległych Ministrowi Przemysłu MaszynowegoNr 3, poz. 28
9639 RM20.III.70 r.w sprawie zmian w zakresie działania prezydiów rad narodowych i ich wydziałówNr 10, poz. 85
97192 RM24.XI.70 r.w sprawie warunków pracy i zasad wynagradzania pracowników ośrodków badawczo-rozwojowychNr 43, poz. 341; uchylona uchw. 139/76
983 RM8.I.71 r.w sprawie zasad polityki cen detalicznych w latach 1971 i 1972Nr 4, poz. 22
99RM i CRZZ22.I.71 r.w sprawie ustanowienia "Dnia Pracownika Handlu"Nr 5, poz. 30
10030 RM9.II.71 r.w sprawie zmiany zasad gospodarki finansowej państwowych przedsiębiorstw, kombinatów i zjednoczeńNr 10, poz. 66
101103 RM25.V.71 r.w sprawie składników funduszu płac i pozostałych wynagrodzeń z tytułu pracy w jednostkach gospodarki uspołecznionejNr 31, poz. 196; uchylona uchw. 158/76
102126 RM2.VII.71 r.w sprawie wstępnego stażu pracy absolwentów szkółNr 37, poz. 239
10323 RM28.I.72 r.w sprawie zasad gospodarowania funduszem płac w 1972 r. w przedsiębiorstwach państwowych i grupujących je zjednoczeniachNr 11, poz. 80
103a111 RM28.IV.72 r.w sprawie rozwoju pracowniczych ogródków działkowych do roku 1975Nr 27, poz. 150
104122 RM12.V.72 r.w sprawie opracowania projektu narodowego planu gospodarczego i budżetu Państwa w 1973 r.Nr 30, poz. 164
105116 RM25.V.73 r.w sprawie opracowania projektu narodowego planu społeczno-gospodarczego i budżetu Państwa na 1974 r.Nr 25, poz. 153
106259 RM20.XI.73 r.w sprawie zakazu sprzedaży napojów alkoholowych w dniach 8 i 9 grudnia 1973 r.Nr 50, poz. 283
107269 RM5.XII.73 r.w sprawie udzielania dni wolnych od pracy 24 i 31 grudnia 1973 r.Nr 51, poz.288
108299 RM24.XII.73 r.w sprawie przedłużenia na 1974 r. mocy obowiązującej uchwały w sprawie polityki cen detalicznych oraz poprawy zaopatrzenia rynku w 1973 r.Nr 56, poz.318
10943 RM7.II.74 r.w sprawie organizowania przewozów koleją w okresie zimowym 1973/1974Nr 6, poz.44
110149 RM12.VI.74 r.w sprawie podporządkowania Powiatowej Rady Narodowej w Poznaniu nadzorowi Rady Narodowej Miasta PoznaniaNr 23, poz.136
111150 RM14.VI.74 r.w sprawie opracowania projektu narodowego planu społeczno-gospodarczego i budżetu Państwa na 1975 r.Nr 23, poz.137
112154 RM14.VI.74 r.w sprawie środków zapewniających zwiększenie dyscypliny ładunkowej na kolei w 1974 r.Nr 24, poz.143

ZAŁĄCZNIK Nr  2

WYKAZ

zarządzeń, okólników i pism okólnych Prezesa Rady Ministrów ogłoszonych w Monitorze Polskim, które utraciły moc prawną.

Lp.Rodzaj aktu, nrDataTytułOgłoszono (rok, nr, poz. Monitora Polskiego i późniejsze zmiany)
12345
1Obw.17.X.46 r.w sprawie ogłoszenia statutu stowarzyszenia wyższej użyteczności "Towarzystwo Przyjaciół Młodzieży Szkół Wyższych"Nr 137, poz. 254
2Obw.17.X.46 r.w sprawie ogłoszenia statutu stowarzyszenia wyższej użyteczności "Robotnicze Towarzystwo Przyjaciół Dzieci"Nr 148, poz. 297
3Obw.17.X.46 r.w sprawie ogłoszenia statutu stowarzyszenia wyższej użyteczności "Liga Morska"Nr 148, poz. 298
4Obw.28.IX.47 r.w sprawie ogłoszenia statutu stowarzyszenia wyższej użyteczności "Liga Lotnicza"Nr 120, poz. 763
5Obw.28.IV.48 r.w sprawie ogłoszenia statutu stowarzyszenia wyższej użyteczności "Towarzystwo Przyjaciół Ossolineum"Nr 47, poz. 234
6Obw.23.II.49 r.w sprawie ogłoszenia statutu stowarzyszenia wyższej użyteczności "Towarzystwo Burs i Stypendiów Rzeczypospolitej Polskiej"Nr A-11, poz. 128
7Obw.5.X.49 r.w sprawie ogłoszenia statutu stowarzyszenia wyższej użyteczności "Liga Kobiet"Nr A-73, poz. 923
8Ok. nr 5629.III.51 r.w sprawie dokonywania przez urzędy, instytucje państwowe i jednostki gospodarki uspołecznionej potrąceń z płac pracowniczych z tytułu składek na odbudowę WarszawyNr A-30, poz. 387
9Ok. nr 5824.III.51 r.w sprawie punktualnego rozpoczynania posiedzeń i konferencjiNr A-32, poz. 400
10Z. nr 510.I.52 r.w sprawie zasad i trybu wydawania organom Milicji Obywatelskiej uprawnień do nakładania i ściągania grzywien w postępowaniu mandatowymNr A-9, poz. 85
11Z. nr 1221.I.52 r.w sprawie czasu trwania, trybu odbywania, planowania oraz zasad opłacania praktyk zawodowych, wakacyjnych i dyplomowych uczniów szkół zawodowych i studentów szkół wyższychNr A-9, poz. 88, Nr A-27, poz. 369, Nr A-82, poz. 1312, Nr A-105, poz. 1627; z 1953 r. Nr A-63, poz. 766, Nr A-71, poz. 857; z 1954 r. Nr A-48, poz. 666, Nr A-60, poz. 797; z 1955 r. Nr 9, poz. 93, Nr 58, poz. 711, Nr 69, poz. 874
12Z. nr 1321.I.52 r.w sprawie wzoru umowy o praktykę zawodową, wakacyjną lub dyplomową pomiędzy szkołą zawodową lub szkołą wyższą a zakładem pracy, w którym uczniowie szkół zawodowych lub szkół wyższych odbywać będą praktyki zawodowe wakacyjne lub dyplomoweNr A-9, poz. 89
13Z.nr 26 PRM i Przew. PKPG1.II.52 r.w sprawie obowiązku instruktorów w zakresie szkolenia uczniów zasadniczych szkół zawodowych oraz zasad dodatkowego wynagrodzenia tych instruktorów za szkolenieNr A-15, poz. 175, Nr 78, poz. 1247
14P. ok.nr 271.II.52 rwyjaśniające sposób obliczania równowartości wynagrodzenia za pracę wykonywaną przez uczniów podczas praktycznej nauki zawoduNr A-15, poz. 181
15Ok. nr 4023.II.52 r.w sprawie zasad używania środków lokomocji do przejazdów miejscowych we władzach, urzędach i przedsiębiorstwach państwowychNr A-20, poz. 249; z 1957 r. Nr 98, poz. 571
16P. ok.nr 10215.V.52 r.w sprawie zasad postępowania kierowników urzędów i instytucji państwowych oraz przedsiębiorstw uspołecznionych w przypadku tymczasowego aresztowania pracownikaNr A-44, poz. 634
17Ok. nr 10410.V.52 r.w sprawie podróży służbowych i wezwań pracowników administracji państwowejNr A-47, poz. 651
18Ok. nr 10722.V.52 r.w sprawie likwidacji kosztów podróży pracowników delegowanych do miejsca swego stałego zamieszkania i wynagrodzenia za wykłady wygłaszane w czasie pracy.Nr A-49, poz. 675; z 1955 r. Nr 46, poz. 463
19Ok. nr 10115.V.52 r.w sprawie wykonywania orzeczeń sądowych przez urzędy, instytucje państwowe oraz jednostki gospodarki uspołecznionejNr A-67, poz. 1025
20Z. nr 25218.XI.52 r.w sprawie składania wniosków o przyznanie dodatkowej powierzchni mieszkalnej przez organy i urzędy centralne podległe Prezesowi Rady Ministrów prezydia rad narodowych i organizacje społeczneNr A-99, poz. 1520
21Z. nr 18010.XII.53 r.w sprawie utworzenia wydziałów i katedr w Akademii Wychowania Fizycznego im. gen. broni Karola Świerczewskiego w Warszawie i w Wyższych Szkołach Wychowania Fizycznego w Krakowie, Poznaniu i Wrocławiuz 1954 r. Nr A-5, poz. 150; z 1961 r. Nr 86, poz. 369; z 1962 r. Nr 65, poz. 309; z 1964 r. Nr 24, poz. 107; z 1965 r. Nr 9, poz. 32; z 1966 r. Nr 20, poz. 113; z 1968 r. Nr 45, poz. 320
22Z. nr 20430.VIII.54 r.w sprawie obwieszczeń o utracie dokumentów osobistychNr A-83, poz. 962
23Z. nr 5918.III.55 r.w sprawie zabezpieczenia prezydiom gromadzkich rad narodowych warunków prawidłowego działaniaNr 25, poz. 254
24Z. nr 17520.VII.55 r.w sprawie wzoru umowy o praktykę zawodową pomiędzy zasadniczą szkołą zawodową a zakładem pracy, w którym uczniowie zasadniczych szkół zawodowych odbywać będą praktykęNr 69, poz. 875
25Z. nr 26430.VIII.55 r.w sprawie wykazu miejscowości, w których urzędy, instytucje i przedsiębiorstwa państwowe i spółdzielcze mają obowiązek dostarczania samochodów osobowych na potrzeby lecznictwa otwartego oraz w sprawie norm wykonywania tego obowiązkuNr 78, poz. 941
26Z. nr 38414.XII.55 r.w sprawie stanowisk w wydziałach zdrowia dyrekcji okręgowych kolei państwowych, na których mogą być zatrudnieni lekarze i lekarze dentyści, oraz dodatków funkcyjnych przywiązanych do tych stanowiskNr 123, poz. 1604
27Z. nr 8 17.II.56 r.w sprawie współdziałania administracji zakładów pracy ze związkami zawodowymi w zakresie rozwijania wśród dzieci i młodzieży zainteresowań technicznychNr 16, poz. 235
28Z. nr 1124.V.56 r.w sprawie wprowadzenia koniecznych urządzeń w kąpieliskach zorganizowanych i zapewnienia w nich bezpieczeństwa.Nr 37, poz. 439
29P. ok. nr 25817.IX.56 r.w sprawie zasad i form zrzeszania się ludności, form pomocy Państwa oraz zasad zbytu nadwyżek materiałów budowlanych produkowanych przez ludność z miejscowych surowcówNr 80, poz. 964; z 1959 r. Nr 43, poz. 203
30P. ok. nr 3078.XI.56 r.w sprawie czasu pracy pracowników fizycznych zatrudnionych w urzędach i instytucjach państwowychNr 94, poz. 1051
31Z. nr 817.I.57 r.w sprawie ochrony tajemnicy państwowej przy dokonywaniu zdjęć fotograficznych i filmowych oraz szkiców i rysunków obiektów ważnych ze względu na obronę lub bezpieczeństwo Państwa.Nr 6, poz. 38
32Z. nr 5319.II.57 r.w sprawie rozszerzenia uprawnień państwowych przedsiębiorstw geodezyjnych i kartograficznychNr 15, poz. 114
33Z. nr 638.III.57 r.w sprawie rozszerzania uprawnień państwowych przedsiębiorstw geologicznychNr 18, poz. 135
34Z. nr 14625.VI.57 r.w sprawie zwolnień pracowników od pracy zawodowej do pełnienia funkcji z wyboru w Związku Młodzieży SocjalistycznejNr 52, poz. 326
35Z. nr 18127.VII.57 r.w sprawie zwolnień pracowników od pracy zawodowej do pełnienia funkcji z wyboru w Związku Młodzieży WiejskiejNr 63, poz. 385
36Z. nr 4110.III.58 r.w sprawie rozszerzenia uprawnień przedsiębiorstw geodezujnych resortu gospodarki komunalnejNr 18, poz. 115
37Z. nr 4610.III.58 r.w sprawie egzaminów dla kandydatów na sekretarzy gromadzkichNr 23, poz. 137
38Z. nr 17316.VIII.58 r.w sprawie wyeliminowania z importu towarów, które mogą być zastąpione dostawami krajowymiNr 66, poz. 392
39Z. nr 23230.X.58 r.w sprawie wykonywania zadań dotyczących gospodarki komunalnej w gromadachNr 94, poz. 512
40Ok. nr 706.V.59 r.w sprawie zaproszeń członków prezydiów wojewódzkich rad narodowych (rad narodowych miast wyłączonych z województw) przez naczelne organy administracji państwowejNr 41, poz. 191
41Z. nr 9713.VI.59 r.w sprawie zwolnień pracowników od pracy zawodowej do pełnienia funkcji z wyboru w Związku Harcerstwa PolskiegoNr 55, poz.260
42Z. nr 18315.X.59 r.w sprawie zasad i trybu egzaminów kwalifikacyjnych dla praktykantów w prezydiach rad narodowychNr 89, poz. 475; z 1962 r. Nr 59, poz. 280
43Z. nr 22316.XII.59 r.w sprawie zaliczania do dni przepracowanych przerw w pracy w budownictwie spowodowanych warunkami atmosferycznymi lub działaniem siły wyższejNr 102, poz. 544
44Z. nr 5 12.I.60 r.w sprawie zaliczenia niektórych okresów usprawiedliwionej nieobecności w pracy do dni przepracowanych, wymaganych do uzyskania zasiłku rodzinnegoNr 4, poz. 15, Nr 58, poz. 274
45P. ok. nr 4719.IV.60 r.w sprawie jedynych żywicieli rodzinNr 36, poz. 180
46P. ok. nr 5227.IV.60 r.w sprawie organizowania narad w ministerstwach, urzędach centralnych i prezydiach rad narodowychNr 39, poz. 198
47P. ok. nr 853.VI.60 r.w sprawie niewypłacania wynagrodzenia za czas nieusprawiedliwionej nieobecności w pracyNr 48, poz. 231
48Z. nr 21020.X.60 r.w sprawie zwolnień pracowników od pracy zawodowej do pełnienia funkcji z wyboru we władzach Związku Kółek RolniczychNr 80, poz. 368
49Z. nr 21331.X.60 r.w sprawie szczegółowej organizacji, składu i zakresu działania komitetów kultury fizycznej i turystyki prezydiów rad narodowychNr 82, poz. 372; z 1967 r. Nr 36, poz. 167
50Z. nr 924.I.61 r.w sprawie diet i kosztów podróży osób wchodzących w skład komisji wyborczychNr 8, poz. 41
51P. ok. nr 1481.VIII.61 r.w sprawie przyjmowania podań od obywateli przez biura gromadzkich rad narodowychNr 60, poz. 262
52Z. nr 20911.X.61 r.w sprawie ustalenia wzoru odznaki "Za zasługi w zwalczniu powodzi" oraz dokumentu stwierdzającego jej nadanie.Nr 92, poz. 395
53Z. nr 4623.V.62 r.w sprawie zakresu i trybu dysponowania przez Ministra Finansów częścią rezerwy budżetu centralnegoNr 44, poz. 204
54Z. nr 6618.VIII.62 r.w sprawie zasad i trybu egzaminów kwalifikacyjnych dla praktykantów ze średnim wykształceniem objętych grupą zawodową administracyjną oraz dla praktykantów z podstawowym wykształceniem w prezydiach rad narodowychNr 59, poz. 280
55Z. nr 310.I.63 r.w sprawie wynagradzania sołtysów za inkaso podatków i innych należności finansowych od mieszkańców wsiNr 8, poz. 37; z 1965 r. Nr 71, poz. 407; z 1972 r. Nr 6, poz. 39
56Z. nr 1423.I.63 r.w sprawie zakresu i trybu działania branżowych komitetów doradczych przy przedsiębiorstwach handlu zagranicznegoNr 11, poz. 58
57Z. nr 11926.X.63 r.w sprawie koordynowania przez gromadzkie rady narodowe kontraktacji produkcji rolniczejNr 82, poz. 397
58Z. nr 1296.XII.63 r.w sprawie odbywania praktyki na stanowiskach pracowniczych w prezydiach rad narodowychNr 93, poz. 435
59Z. nr 111.II.64 r.w sprawie urlopów pracowniczych na kształcenie się słuchaczy trzyletniego Zaocznego Studium PożarniczegoNr 10, poz. 43
60Z. nr3728.V.65 r.w sprawie właściwości resortowych komisji orzekających w wypadkach naruszeń dyscypliny budżetowej w zakresie budżetu centralnego w częściach dotyczących organizacji spółdzielczychNr 30, poz. 161
61Z. nr586.IX.66 r.w sprawie przekazania Pełnomocnikowi Rządu do Spraw Elektronicznej Techniki Obliczeniowej uprawnień do wydawania przepisów o przydziałach, rozdzielnikach i uzgodnieniach dostaw maszyn biurowych z importu centralnegoNr 49, poz. 241
62P. ok. nr6021.VIII.67 r.w sprawie uprawnień absolwentów szkół wyższych do ulg kolejowychNr 48, poz. 241
63Z. nr 6910.X.67 r.w sprawie ewidencji magazynów jednostek obrotu towarowegoNr 56, poz. 273
64Z. nr 826.XII.67 r.w sprawie określenia dni świątecznych, przed którymi w poprzedzającą niedzielę mogą być czynne wszystkie placówki handlu detalicznego i zakłady usługowenr 67, poz. 323
65Z. nr 983.XII.68 r.w sprawie zasad i trybu udzielania zgody na wykonywanie dodatkowych zajęć zarobkowych przez pracowników rad narodowychNr 52, poz. 357
66Z. nr 993.XII.68 r.w sprawie kierowniczych stanowisk w prezydiach rad narodowychNr 52, poz. 358
67Z. nr 1003.XII.68 r.w sprawie okresowych ocen pracy pracowników rad narodowychNr 52, poz. 359
68Z. nr 1020.I.69 r.w sprawie zasad i warunków ustalania okresów zatrudnienia w prezydiach rad narodowych oraz zaliczania do tych okresów innych okresów zatrudnienia oraz okresów przerw w pracyNr 3, poz. 26
69Z. nr 7129.I.69 r.w sprawie trybu rozpatrywania i załatwiania wniosków zgłaszanych na krajowych naradach przewodniczących prezydiów rad narodowychNr 8, poz. 72
70P. ok.29.V.69 r.wytyczne w sprawie współdziałania administracji z samorządem robotniczymNr 21, poz. 174
71Z. nr 568.VII.69 r.o zakresie działania Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z tytułu koordynacji międzyresortowejNr 30, poz. 226; z 1975 r. Nr 29, poz. 178
72Z. nr 706.VIII.69 r.o zakresie działania Ministra Górnictwa i Energetyki z tytułu koordynacji międzyresortowejNr 35, poz. 265; z 1972 r. Nr 13, poz. 93
73Z. nr 718.VIII.69 r.w sprawie składu i zakresu działania społecznych komisji do spraw młodzieży studiującejNr 35, poz. 266
74Z. nr 7512.VIII.69 r.o zakresie działania Ministra Administracji, Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska z tytułu koordynacji międzyresortowejNr 36, poz. 281; z 1972 r. Nr 13, poz. 93; z 1973 r. Nr 55, poz. 308; z 1974 r. Nr 40, poz. 233
75Z. nr 7612.VIII.69 r.o zakresie działania Ministra Przemysłu Chemicznego z tytułu koordynacji międzyresortowejNr 36, poz. 282; z 1975 r. Nr 29, poz. 178
76Z. nr 7712.VIII.69 r.o zakresie działania Ministra Przemysłu Lekkiego z tytułu koordynacji międzyresortowejNr 36, poz. 283; z 1972 r. Nr 13, poz. 93; z 1975 r. Nr 29, poz. 178
77Z. nr 7913.VIII.69 r.o zakresie działania Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z tytułu koordynacji międzyresortowejNr 36, poz. 284
78Z. nr 8014.VIII.69 r.o zakresie działania Komitetu Drobnej Wytwórczości z tytułu koordynacji międzyresortowejNr 37, poz. 304; z 1972 r. Nr 13, poz. 93
79Z. nr 8114.VIII.69 r.o zakresie działania Ministra Przemysłu Ciężkiego z tytułu koordynacji międzyresortowejNr 37, poz. 305; z 1972 r. Nr 13, poz. 93
80Z. nr 9128.VIII.69 r.o zakresie działania Ministra Komunikacji z tytułu koordynacji międzyresortowejNr 39, poz. 321; z 1972 r. Nr 13, poz. 93, z 1974 r. Nr 33, poz. 196
81Z. nr 9419.IX.69 r.w sprawie regulaminów pracy w prezydiach rad narodowychNr 43, poz. 340
82Z. nr 11415.XII.69 r.w sprawie zakresu działania Ministra Oświaty i Szkolnictwa Wyższego z tytułu koordynacji międzyresortowejNr 52, poz. 405
83Z. nr 213.III.70 r.o zakresie działania Ministra Przemysłu Spożywczego i Skupu z tytułu koordynacji między resortowejNr 8, poz. 73; z 1972 r. Nr 13, poz. 93; z 1974 r. Nr 40, poz. 233; z 1975 r. Nr 29, poz. 178
84Z. nr 23 14.III.70 r.o zakresie działania Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z tytułu koordynacji międzyresortowejNr 9, poz. 77
85Z. nr 896.XI.70 r.w sprawie wprowadzenia obowiązku świadczenia usług na rzecz Narodowego Spisu Powszechnego w 1970 r.Nr 38, poz. 283
86Z. nr 997.XII.70 r.o zakresie działania Ministra Łączności z tytułu koordynacji międzyresortowejNr 43, poz. 343; z 1972 r. Nr 13, poz. 93
87Z. nr 153.II.71 r.w sprawie przekazania do właściwego użytkowania pomieszczeń i lokali zakładów pracy przeznaczonych na cele socjalne, a aktualnie użytkowanych niezgodnie z przeznaczeniemNr 8, poz. 53
88Z. nr 9531.VIII.71 r.w sprawie stanowiska "stażysty" w prezydiach rad narodowych oraz okresu pracy zawodowej wymaganego dla stanowisk, na których mają być zatrudnieni absolwenci szkół bezpośrednio po odbyciu wstępnego stażu pracyNr 46, poz. 295
89P.ok.nr10712.X.71 r.w sprawie zakazu urządzania przyjęć koleżeńskich i ofiarowywania oraz przyjmowania upominków w zakładach pracyNr 51, poz. 331
90P.ok.nr.4714.VI.72 r.w sprawie zapewnienia rytmicznej pracy zakładów w sezonie urlopowymNr 32, poz. 179
91Z. nr 751.X.73 r.w sprawie diet i zwrotu kosztów podróży osobom wchodzącym w skład komisji wyborczychNr 43, poz. 257
92z. nr 1824.II.75 r.w sprawie ustalenia listy branż (grup wyrobów) objętych koordynacją gospodarczą według stanu na dzień 31 grudnia 1974 r.Nr 8, poz. 44
93Z. nr 6115.IX.75 r.w sprawie koordynacji międzyresortowej w zakresie gospodarowania niemetalicznymi surowcami wtórnymiNr 29, poz. 178

ZAŁĄCZNIK Nr  3

WYKAZ

aktów prawnych b. Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego, które utraciły moc prawną.

Lp.Rodzaj aktu, czyjDataTytułOgłoszono (rok, nr, poz. Monitora Polskiego i późniejsze zmiany)
12345
1Z.2.VII.49 r.w sprawie nadania statutu Głównemu Instytutowi PracyNr A-51, poz. 712
2Z. Przew. PKPG i MB21.VII.49 r.w sprawie częściowego przejęcia czynności i personelu regionalnych dyrekcji planowania przestrzennego przez biura regionalne Państwowej Komisji Planowania GospodarczegoNr A-51, poz. 713
3Z.31.X.49 r.w sprawie reorganizacji cechów rzemieślniczychNr A-85, poz. 1042; z 1950 r. Nr A-123, poz. 1534
4Instr.10.X.49 r.w sprawie ustalenia, w jakim zakresie projekty budowy, przebudowy lub rozbudowy urządzeń zakładów przemysłowych państwowych lub będących pod zarządem państwowym winny być przed zatwierdzeniem ich przez władze naczelne inwestora uzgodnione z władzami przemysłowymiNr A-85, poz. 1043
5Ok.7.XI.49 r.w sprawie rozgraniczenia przemysłu fabrycznego i rzemieślniczegoNr A-86, poz. 1067
6Z.17.XI.49 r.w sprawie trybu wzywania osób nie będących wykonawcami narodowych planów gospodarczych do przekazywania nieruchomości niezbędnych dla realizacji tychże planówNr A-89, poz. 1084; z 1950 r. Nr A-53, poz. 609
7Z.17.XI.49 r.w sprawie wydawania pozwoleń na wzór narzędzi pracy dla emigrantówNr A-95, poz. 1140
8Z.12.XII.49 r.w sprawie powołania przymusowych zrzeszeń prywatnego przemysłuNr A-101, poz. 1185; z 1950 r. Nr A-132, poz. 1665; z 1951 r. Nr A-25, poz. 325, Nr A-102, poz. 1490; z 1953 r. Nr A-3, poz. 36, Nr A-5, poz. 51 i Nr A-76, poz. 913
9Z.19.I.50 r.w sprawie lokalnych organów statystycznych II instancjiNr A-14, poz. 151
10Z.27.I.50 r.w sprawie upoważnienia Polskiego Komitetu Normalizacyjnego do udzielania zamówień osobom nie wymienionym w § 8 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 lutego 1949 r. w sprawie dostaw, robót i usług na rzecz Skarbu Państwa, samorządu oraz niektórych kategorii osób prawnychNr A-18, poz. 191
11Z.13.II.50 r.w sprawie nadania statutu Kolegium Rzeczników PatentowychNr A-25, poz. 264
12Z.13.II.50 r.w sprawie określenia przedmiotu egzaminu na stanowisko rzecznika patentowegoNr A-25, poz. 265
13Z.8.III.50 r.w sprawie rozdziału wełny owczejNr A-27, poz. 321
14Z.13.II.50 r.w sprawie powołania oddziałów rejonowych Kolegium Rzeczników PatentowychNr A-33, poz. 375; z 1953 r. Nr A-82, poz. 971
15Z.6.III.50 r.w sprawie sprawozdawczości statystycznej inwestycyjnejNr A-34, poz. 398, Nr A-87 poz. 1093
16Z.20.III.50 r.w sprawie miesięcznej sprawozdawczości statystycznej przedsiębiorstw budowlano-montażowych gospodarki uspołecznionejNr A-42, poz. 487
17Z.7.IV.50 r.w sprawie sprawozdawczości statystycznej rolnych gospodarstw państwowychNr A-42, poz. 488
18Z.7.IV.50 r.w sprawie sprawozdawczości statystycznej w zakresie zatrudnienia i płac zakładów pracy gospodarki uspołecznionejNr A-42, poz. 489
19Z.7.IV.50 r.w sprawie sprawozdawczości statystycznej przedsiębiorstw handlu wewnętrznego gospodarki uspołecznionejNr A-42, poz. 490
20Z.7.IV.50 r.w sprawie sprawozdawczości statystycznej w przemyśle uspołecznionymNr A-42, poz. 491
21Z.17.III.50 r.w sprawie utworzenia Głównego Instytutu Dokumentacji Naukowo-TechnicznejNr A-47, poz. 534; z 1952 r. Nr 10, poz. 100
22Z.2.V.50 r.w sprawie ustalenia wzorów nakazu przewidzianego w ustawie z dnia 7 marca 1950 r. o zapobieżeniu płynności kadr pracowników w zawodach lub specjalnościach szczególnie ważnych dla gospodarki uspołecznionejNr A-51, poz. 586
23Z.28.IV.50 r.w sprawie likwidacji izb przemysłowo-handlowychNr A-56, poz. 645
24Z.26.V.50 r.w sprawie nadania statutu Centralnemu Instytutowi Ochrony PracyNr A-72, poz. 829
25Instr.2.VI.50 r.w sprawie wzajemnego przekazywania maszyn, urządzeń technicznych, środków transportowych i innych przedmiotów majątku trwałego przez urzędy, instytucje i przedsiębiorstwa państwowe Nr A-76, poz. 885, Nr A-133 poz. 1703; z 1951 r. Nr A-6, poz. 77, Nr A-89, poz. 1225; z 1955 r. Nr 27, poz. 263
26Z.26.V.50 r.w sprawie udzielania zamówień spółdzielniom pracy inwalidówNr A-77, poz. 893
27Z.26.VI.50 r.w sprawie wzoru umowy generalnej o dostawy towarówNr A-78, poz. 913; sprost. Nr 102, poz. 1289
28Z.12.VII.50 r.w sprawie podziału amortyzacji przedsiębiorstw na rozrachunku gospodarczym w 1951 r.Nr A-86, poz. 1066
29Z.23.VII.50 r.w sprawie udzielania zamówień spółdzielniom przemysłu ludowego i artystycznegoNr A-87, poz. 1094
30Z.7.VIII.50 r.w sprawie ustalenia listy jednostek gospodarczych obowiązanych do zawierania umów generalnych i bezpośrednich, zwolnienia od obowiązku zawierania tych umów oraz ustalenia terminu zawierania umów planowych na rok 1950Nr A-91 poz. 1133; sprost. Nr A-92, poz. 1160
31Z.11.VIII.50 r.w sprawie szczegółowego określenia zakresu narodowego spisu powszechnego 1950 r.Nr A-92, poz. 1140
32Z.7.VIII.50 r.w sprawie wzoru umów szczegółowych i bezpośrednich o dostawy towarówNr A-92, poz. 1146; z 1951 r. Nr A-34, poz. 429
33Z.2.IX.50 r.w sprawie ustalenia listy jednostek gospodarczych obowiązanych do zawierania umów generalnych i bezpośrednich oraz ustalenia terminu zawierania umów planowych na rok 1950Nr A-109, poz. 1374
34Ok. nr 1511.X.50 r.w sprawie kontroli zużycia paliwa przez pojazdy mechaniczneNr A-111, poz. 1390
35Z.30.X.50 r.w sprawie dodatkowego wynagrodzenia kierowców i ich pomocników obsługujących samochody przerobione na napęd gazem wysoko sprężonymNr A-117, poz. 1458; z 1951 r. Nr A-90, poz. 1237
36Z.30.VIII.50 r.w sprawie powołania i organizacji Komisji Rozjemczej do spraw wynalazków i wzorów użytkowych dotyczących obrony Państwa oraz trybu postępowania przed tą KomisjąNr A-120, poz. 1472
37Z.16.X.50 r.w sprawie wynagrodzeń pracowników wydziałów kadr w państwowych instytucjach i przdsiębiorstawachNr A-122, poz. 1509
38Z.4.XI.50 r.w sprawie zawierania umów o wykonywanie robót budownictwa inwestycyjnegoNr A-125, poz. 1553
39Z.30.XII.50 r.w sprawie zasad i trybu włączania do Planu Inwestycyjnego na rok 1951 planu inwestycji, polegających na zwiększeniu waetości podstawowego stada z własnej hodowli w państwowych gospodarstwach rolnychz 1951 r. Nr A-6, poz. 76
40Z.30.I.51 r.w sprawie ustalenia listy jednostek gospodarczych obowiązanych do zawierania umów generalnych na dostawy maszyn i urządzeń technicznych na rok 1951, terminów zawierania umów i ich rejestracji oraz w sprawie zwolnienia od obowiązku zawierania umów planowych na dostawę tych artykułówNr A-10, poz. 156, Nr A-43, poz. 551
41Z.18.I.51 r.w sprawie ustalania cen przy udzielaniu zamówień osobom nie wymienionym w § 8 rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie dostaw, robót i usług na rzecz Skarbu Państwa, samorząduoraz niektórych kategorii osób prawnychNr A-11, poz. 164
42Z.26.I.51 r.w sprawie statutu organizacyjnego Głównego Urzędu StatystycznegoNr A-11, poz. 165, Nr A-91 poz. 1259; z 1952 r. Nr A-102 poz. 1572
43Z.22.II.51 r.w sprawie jednolitego obliczania zużycia paliwa w kotłach parowychNr A-22, poz. 270
44Z.13.III.51 r.w sprawie udzielania zamówień zakładom doskonalenia rzemiosłaNr A-24, poz. 313
45Z.16.III.51 r.w sprawie realizacji uchwały nr 109 Prezydium Rządu z dnia 21 lutego 1951 r. o oszczędności w budownictwieNr A-26, poz. 326
46Z.8.III.51 r.w sprawie ujednolicenia akcji budowy kotłowni dla centralnego ogrzewania na terenie miasta WarszawyNr A-27, poz. 338
47Z.23.III.51 r.w sprawie spółdzielni, którym mogą być udzielane zamówienia w zakresie robót budowlanych na równi z przedsiębiorstwamiNr A-28, poz. 363
48Z.1.III.51 r.w sprawie sezonowej premii za ciągłość i wydajność pracy pracowników zatrudnionych przy pracach sezonowychNr A-29, poz. 375; z 1951 r. Nr A-67, poz. 882
49Z.30.III.51 r.w sprawie projektowania i budowy sieci cieplnej zdalaczynnej i instalacji cieplnych w budynkachNr A-31, poz. 390
50Z.13.II.51 r.w sprawie rozdziału skór futerkowychNr A-35, poz. 440; z 1952 r. Nr A-62, poz. 946
51Z.17.IV.51 r.w sprawie unormowania uprawnień emerytalnych, wynikających z dotychczasowego stosunku pracy pracowników b. izb przemysłowo-handlowychNr A-35, poz. 442
52Z.16.IV.51 r.w sprawie zużywania (wykorzystania) ciepła dodatkowegoNr A-37, poz. 452
53Z.21.IV.51 r.w sprawie nowych stawek amortyzacyjnych od pojazdów samochodowychNr A-40, poz. 506; z 1952 r. Nr 2, poz. 36
54Z.4.V.51 r.w sprawie wykonania ustawy z dnia 7 marca 1956 r. o planowym zatrudnianiu absolwentów średnich szkół zawodowych oraz szkół wyższychNr A-44, poz. 577; z 1955 r. Nr 30, poz. 292 i Nr 102, poz. 1405
55Z.12.V.51 r.w sprawie finansowania w jednostkach organizacyjnych spółdzielczości wydatków na współzawodnictwo nagrody indywidualne wynagrodzenia za prace zlecone i udział w komisjach oraz popieranie ruchu racjonalizatorskiegoNr A-44, poz. 578; z 1956 r. Nr 106, poz. 1231
56Z.2.V.51 r.w sprawie ujawnienia, upłynnienia i zapobiegania tworzeniu się zbędnych i nadmiernych remanentów materiałów zaopatrzeniowych w urzędach, instytucjach i przedsiębiorstwach państwowychNr A-46, poz. 602, Nr A-51, poz. 685, Nr A-87, poz. 1202; z 1953 r. Nr 3, poz. 34 i z 1956 r. Nr 40, poz. 509
57Z.4.V.51 r.w sprawie powoływania, obowiązków i wynagrodzenia rzeczoznawców w postępowaniu o przymusowy wykup maszynNr A-46, poz. 603; z 1952 r. Nr A-41, poz. 584; z 1953 r. Nr A-96, poz. 1338; z 1955 r. Nr 63, poz. 743
58Z.11.IV.51 r.w sprawie ustalenia listy jednostek gospodarczych obowiązanych do zawierania umów generalnych i bezpośrednich, zwolnienia od obowiązku zawierania tych umów oraz ustalenia terminu zawierania umów planowych na rok 1951Nr A-48, poz. 641
59Z.4.VI.51 r.w sprawie trybu kontroli upłynnienia remanentów materiałowych w jednostkach państwowych wykonywanej przez inspektorów Przedsiębiorstwa Upłynnienia RemanentówNr A-51, poz. 684
60Z.1.VI.51 r.w sprawie wzoru umów szczegółwych i bezpośrednich na dostawę towarów związaną z obrotem handlowym z zagranicąNr A-58, poz. 761
61Z. Przew. PKPG i MF2.VI.51 r.w sprawie obniżenia kosztów własnych w zakresie rzeczowego wykonania kapitalnych remontówNr A-60, poz. 810
62Z. Przew. PKPG i MF25.VI.51 r.w sprawie finansowania w roku 1951 wydatków organizacyjno-rozruchowych w nowo budujących się przedsiębiorstwach i zakładach lub w powstających na skutek działalności inwestycyjnej nowych oddziałach czynnych przedsiębiorstw i zakładówNr A-60, poz. 812, Nr 92, poz. 1270
63Instr.23.VI.51 r.w sprawie zasad gospodarowania funduszem zakładowymNr A-63, poz. 830
64Z.4.VII.51 r.w sprawie wynagrodzeń rzeczoznawców (biegłych) przy izbach rzemieślniczych oraz zrzeszeniach prywatnego przemysłuNr A-67, poz. 880, Nr 82 poz. 1138; z 1954 r. Nr 77, poz. 910
65Z.12.VII.51 r.w sprawie obowiązku zaofiarowania do skupu zużytej galanterii azbestowej i innych zużytych wyrobów z azbestuNr A-67, poz. 881
66Instr.17.VII.51 r.w sprawie trybu postępowania przy wykorzystywaniu kwot przeznaczonych na współzawodnictwo, nagrody indywidualne oraz wynagrodzenia za prace zlecone i udział w komisjach w przedsiębiorstwach nie objętych działaniem ustawy o funduszu zakładowymNr A-67, poz. 883; z 1956 r. Nr 18, poz. 252
67Z. nr 129 PRM i Przew. PKPG17.VII.51 r.w sprawie ustalenia jednolitych danych o powierzchni użytków rolnych i gruntów oraz ustalenia jednolitej nomenklatury poszczególnych rodzajów tych użytkówNr A-69, poz. 898, Nr A-98, poz. 1390
68Z.4.VIII.51 r.w sprawie premii za zboże sprzedane ponad ilość objętą obowiązkiem sprzedaży w planowym skupie zbóż w roku gospodarczym 1951/52Nr A-70, poz. 907
69Z. Przew. PKPG i MF17.VII.51 r.w sprawie podziału amortyzacji w przedsiębiorstwach działających według zasad rozrachunku gospodarczego na 1952 r.Nr A-76, poz. 1052
70Z.20.VII.51 r.w sprawie udzielania zezwoleń na używanie przez jednostki gospodarki uspołecznionej w znakach towarowych herbu państwowego oraz znaków (herbów) województw, powiatów i miastNr A-76, poz. 1053
71Z.10.IX.51 r.w sprawie uchylenia obowiązku zawierania umów generalnych i bezpośrednich na przewóz towarów w 1951 r.Nr A-84, poz. 1154
72Z.28.IX.51 r.w sprawie zasad tworzenia oddziałów zaopatrzenia robotniczego oraz ich organizacjiNr A-87, poz. 1203; z 1952 r. Nr A-90, poz. 1407; z 1953 r. Nr A-26, poz. 302, Nr 71, poz. 859, Nr 94, poz. 1310
73Z.24.IX.51 r.w sprawie dodatkowego wynagrodzenia kierowców i ich pomocników, obsługujących pojazdy o napędzie gazogeneratorowymNr A-90, poz. 1237
74Z. Przew. PKPG i MF9.XI.51 r.w sprawie ustalenia wysokości kosztów dokumentacji kapitalnych remontówNr A-100, poz. 1470
75Z.12.XII.51 r.w sprawie zasad ustalania kategorii zaszeregowania osobistego robotników w zakładach produkcyjnychNr A-105, poz. 1519,z 1952 r. Nr 31, poz. 453
76Z. PRM, Przew. PKPG MHW oraz Prez. CUSiK12.XII.51 r.w sprawie tuczu gospodarczego trzody chlewnej oraz wykorzystania odpadków pokonsumpcyjnychNr A-105, poz. 1517
77Z.12.XII.51 r.w sprawie zasad normowania pracy młodocianychNr A-105, poz. 1518
78Z.12.XII.51 r.w sprawie określenia robotników podlegających szkoleniu zawodowemu w produkcyjnych zakładach pracy oraz w sprawie zasad wynagradzania tych robotnikówNr A-105, poz. 1520
79Z.14.XII.51 r.w sprawie koordynacji wydawnictw z dziedziny ochrony pracyNr A-105, poz. 1522
80Z.9.I.52 r.w sprawie przystosowania organizacji instytutu naukowo-badawczego przemysłu pod nazwą "Główny Instytut Dokumentacji Naukowo-Technicznej" do przepisów ustawy z dnia 8 stycznia 1951 r. o utworzeniu instytutów naukowo-badawczych dla potrzeb gospodarki narodowejNr A-10, poz. 100
81Z.9.I.52 r.w sprawie nadania statutu Centralnemu Instytutowi Dokumentacji Naukowo-TechnicznejNr A-10, poz. 101; z 1953 r. Nr A-28, poz. 331
82Z.14.I.52 r.w sprawie wykazywania danych o dodatkowych kosztach robót zimowych w sprawozdawczości statystycznej przedsiębiorstw budowlano-montażowychNr A-12, poz. 125
83Z. nr 14 PRM i Przew. PKPG21.I.52 r.w sprawie trybu ustalania wzorów druków akcydensowych (formularzy)Nr A-13, poz. 145
84Z. Przew. PKPG oraz Min: TDiL, MR i PGR25.I.52 r.w sprawie przewozu, odbioru, przechowywania i wydawania paliw płynnych i smarówNr A-13, poz. 147
85Z. Przew. PKPG i MF25.I.52 r.w sprawie robót i dostaw inwestycyjnych objętych planem inwestycyjnym na rok 1951, nie wykonanych rzeczowo do dnia 31 grudnia 1951 r.Nr A-46, poz. 188
86Z. Przew. PKPG i MF8.II.52 r.w sprawie realizacji w roku 1952 uchwały Prezydium Rządu z dnia 21 lutego 1951 r. o oszczędności w budownictwieNr A-16, poz. 190
87Z.9.II.52 r.w sprawie wykonania uchwał Prezydium Rządu o roli, zadaniach i uprawnieniach majstra w uspołecznionych przemysłowych i budowlano-montażowych zakładach pracyNr A-16, poz. 191
88Z.14.II.52 r.w sprawie podejmowania i rozprowadzania obligacji Narodowej Pożyczki Rozwoju Sił Polski przez uspołecznione zakłady pracy będące placówkami subskrypcyjnymi pożyczki (placówki A)Nr A-17, poz. 206
89Ok. Przew. PKPG oraz Min: PL i MF22.II.52 r.w sprawie gromadzenia i zaofiarowania do skupu kości pokonsumpcyjnychNr A-21, poz. 269
90Z. Przew. PKPG oraz MPL27.II.52 r.w sprawie sposobu zgłaszania i upłynniania zbędnych i nadmiernych zapasów uszczelek i szczeliw formowanychNr A-23, poz. 300
91Z.20.III.52 r.w sprawie ustalenia wykazu średnich szkół zawodowych II stopnia, których absolwenci podlegają w 1952 r. przepisom ustawy o planowymzatrudnieniu absolwentów średnich szkół zawodowych oraz szkół wyższychNr A-27, poz. 372
92Ok. nr 61 PRM i Przew. PKPG24.III.52 r.w sprawie przekazywania, nabywania i czasowego zajmowania terenów zabudowanych oraz gruntów rolnych i leśnych pod budowę i rozbudowę obiektów inwestycyjnychNr A-27,poz. 381
93Z.20.III.52 r.w sprawie określenia wartości szklarni i okien inspektowych jako składników nieruchomości nabywanych w celu realizacji narodowych planów gospodarczychNr A-28, poz. 411
94Z.21.III.52 r.w sprawie zbiórki odpadków użytkowych w ramach wiosennej akcji sanitarno-porządkowejNr A-29, poz. 426
95Z. nr 74 PRM i Przew. PKPG9.IV.52 r.w sprawie utrzymania w aktualności jednolitych danych o powierzchni użytków rolnych i innych gruntówNr A-32, poz. 464
96Z. Przew. PKPG i MF24.IV.52 r.w sprawie trybu udzielania inwestorom przejściowych kredytów krótkoterminowych przez banki specjalneNr A-37, poz. 543, Nr A-64, poz. 991
97Z.1.IV.52 r.w sprawie ustalenia listy jednostek gospodarczych obowiązanych do zawierania umów generalnych w zakresie zaopatrzenia oraz ustalenia terminów zawierania umów planowych w zakresie zaopatrzeń na rok 1952Nr A-40, poz. 575
98Z.19.IV.52 r.w sprawie ustalenia listy jednostek gospodarczych obowiązanych do zawierania umów generalnych w zakresie obrotu towarowego oraz ustalenia terminów zawierania umów planowych w takim obrocie na rok 1952Nr A-40, poz 576
99Z.25.IV.52 r.rozciągające moc obowiązującą zarządzenia z dnia 12 grudnia 1951 r. w sprawie określenia robotników podlegających szkoleniu zawodowemu w produkcyjnych zakładach pracy oraz w sprawie zasad wynagradzania tych robotników na pracowników służby eksploatacyjnej przedsiębiorstwa "Polskie Koleje Państwowe"Nr A-42, poz. 604
100Z.7.V.52 r.w sprawie regulaminu płac kierowców pojazdów mechanicznych ich pomocników, warsztatowców i innych pracowników samochodowych, zatrudnionych w jednostkach gospodarki uspołecznionejNr A-46, poz. 642; z 1955 r. Nr 60, poz. 727, Nr 72, poz. 897; z 1950 r. Nr 94, poz. 1049; z 1958 r. Nr 62, poz. 348; z 1960 r. Nr 67, poz. 317
101Z.20.V.52 r.w sprawie gospodarowania odpadkami fotograficznymi zawierającymi srebroNr A-50, poz. 680; z 1954 r. Nr A-23, poz. 379
102Z. nr 108 PRM i Przew. PKPG23.V.52 r.w sprawie właściwego zatrudniania absolwentów zasadniczych szkół zawodowych w 1952 r.Nr A-62, poz. 940
103Z. nr 207 PRM i Przew. PKPG3.IX.52 r.w sprawie obowiązków instruktorów w zakresie szkolenia uczniów szkół przysposobienia zawodowego oraz zasad dodatkowego wynagrodzenia tych instruktorów za szkolenieNr A-78, poz. 1247
104Z.10.X.52 r.w sprawie rozpowszechniania drukowanych opisów pracowniczych wynalazków, udoskonaleń technicznych i usprawnieńNr A-88, poz. 1373; z 1956 r. Nr 49, poz. 564
105Z.22.X.52 r.w sprawie zasad trybu odbioru przez jednostki podległe Przewodniczącemu Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego robót budowlano-montażowych objętych planem inwestycyjnymNr A-93, poz. 1440
106Z. Przew. PKPG i MF24.X.52 r.w sprawie normowania i finansowania środków obrotowych przedsiębiorstw wykonawstwa inwestycyjnegoNr A-93, poz. 1441; z 1954 r. Nr 87, poz. 981
107Z.25.X.52 r.w sprawie rejestracji platyny będącej w dyspozycji jednostek gospodarki uspołecznionejNr A-93, poz. 1442
108Z.6.XI.52 r.w sprawie ewidencji przyrządów laboratoryjnych i naukowychNr A-98, poz. 1505
109Z.19.XII.52 r.w sprawie robót i dostaw inwestycyjnych objętych planem inwestycyjnym na rok 1952, nie wykonanych do dnia 31 grudnia 1952 r., oraz wykonawstwa robót budowlano-montażowych w I kwartale 1953 r.Nr A-106, poz. 1644
110Z.9.II.53 r.w sprawie gospodarki oraz trybu zaopatrzenia i rozdzielnictwa platyny i jej stopów dla potrzeb gospodarki narodowej w 1953 r.Nr A-17, poz. 239
111Z. Przew. PKPG i MF2.III.53 r.w sprawie oszczędności i rozliczeń w budownictwie w 1953 r.Nr A-28, poz. 335
112Z.14.III.53 r.w sprawie rozdziału skór twardych przeznaczonych na naprawę obuwiaNr A-28, poz. 336, Nr A-52, poz. 586
113Z.25.III.53 r.w sprawie zakazu używania metali nieżelaznych do wyrobu niektórych artykułówNr A-32, poz. 415
114Z.2.IV.53 r.w sprawie trybu rozliczania opustów udzielanych na rzecz dostawców kontraktujących produkty hodowlane i surowce włókienniczeNr A-32, poz. 416
115Z.24.I.53 r.w sprawie trybu i terminów powoływania społecznych komisji kontroli gospodarki materiałowej paliwami stałymi, gospodarki cieplnej oraz zadań tych komisjiNr A-35, poz. 444, Nr A-84, poz. 984
116Z.24.IV.53 r.w sprawie sposobu prowadzenia rejestru norm państwowych i ewidencji norm resortowychNr A-43, poz. 523
117Z.5.V.53 r.w sprawie przekazania uprawnień do wydawania przepisów o normowaniu zapasów materiałowychNr A-44, poz. 524
118Z.14.V.53 r.w sprawie ograniczenia używania ołowiu do uszczelniania połączeń rur wodociągowychNr A-49, poz. 560
119Z.16.V.53 r.w sprawie upoważnienia Głównego Urzędu Miar okręgowych urzędów miar do udzielania zamówień osobom nie wymienionym w § 8 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 lutego 1949 r. w sprawie dostaw robót i usług na rzecz Skarbu Państwa, samorządu oraz niektórych kategorii osób prawnychNr A-50, poz. 565
120Z.14.V.53 r.w sprawie organizowania szkół przodownictwa pracy i zasad wynagradzania pracowników szkolących robotników w tych szkołachNr A-52, poz. 584
121Z.26.V.53 r.w sprawie trybu i terminów nadsyłania sprawozdań dotyczących planowego zatrudniania absolwentów średnich szkół zawodowych oraz szkół wyższychNr A-56, poz. 714
122Z. Przew. PKPG i MF28.V.53 r.w sprawie instrukcji o inwestycjach pozalimitowychNr A-58, poz. 737; z 1954 r. Nr 77, poz. 911
123Z.30.VI.53 r.rozciągające moc obowiązującą zarządzenia z dnia 12 grudnia 1951 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników szkolących robotników w zakładach pracy podległych niektórym ministrom na zakłady pracy podległe Ministrowi LeśnictwaNr A-64, poz. 778
124Z.6.VII.53 r.w sprawie przekazania Prezesowi Centralnego Urzędu Gospodarki Materiałowej uprawnień do wydawania przepisów o gospodarowaniu papierem i drukami akcydensowymiNr A-66, poz. 792
125Z.21.VII.53 r.zmieniające zarządzenie z dnia 28 września 1951 r. w sprawie zasad tworzenia oddziałów zaopatrzenia robotniczego oraz ich organizacjiNr A-71, poz. 859
126Z.21.VII.53 r.w sprawie organizacji wewnętrznej i szczegółowego zakresu działania zarządu zaopatrzenia robotniczegoNr A-71, poz. 860
127Z. Przew. PKPG i MF28.VII.53 r.w sprawie obniżki cen i rozliczeń za prace geodezyjne i kartograficzne w 1953 r.Nr A-72, poz. 870
128Z.26.VI.53 r.w sprawie równomiernego wydawania węgla deputatowegoNr A-73, poz. 876
129Z.17.VIII.53 r.zmieniające zarządzenia w sprawie stosowania wzoru umowy ramowej o nadzór nad wykonaniem inwestycyjnych robót budowlanych i montażowychNr A-78, poz. 929; z 1954 r. Nr 39, poz. 535
130Z.20.VIII.53 r.w sprawie składania sprawozdań ze sprzedaży niektórych produktów naftowychNr A-79, poz. 937
131Z.25.VIII.53 r.w sprawie ochrony za granicą wynalazków, wzorów i znaków towarowychNr A-80, poz. 951
132Z.28.VIII.53 r.w sprawie obowiązku zaofiarowania do zbiórki zużytych wkładek topikowych do bezpieczników wielkiej mocyNr A-81, poz. 962
133Z.3.IX.53 r.w sprawie utworzenia Oddziału Rejonowego Kolegium Rzeczników Patentowych w Gdańsku oraz zmiany siedziby Oddziału Rejonowefo Kolegium Rzeczników Patentowych w GliwicachNr A-82, poz. 971
134Z.16.IX.53 r.w sprawie organizacji i zakresu działania służby bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładach pracyNr A-83, poz. 980
135Z. Przew. PKPG i MF24.VIII.53 r.w sprawie różnic budżetowych przy sprzedaży artykułów budowlanych i drewnaNr A-91, poz. 1235
136Z.23.IX.53 r.w sprawie obowiązku dostaw i przerobu surowców wtórnych stali stopowychNr A-91, poz. 1236
137Z.14.X.53 r.w sprawie szczegółowego zakresu uprawnień i trybu postępowania organów Państwowej Inspekcji Gospodarki Materiałowej przy wykonywaniu kontroli oraz zasad współpracy z Ministerstwem Kontroli PaństwowejNr A-97, poz. 1345
138Z. Przew. PKPG i MF29.X.53 r.w sprawie zasad oraz trybu planowania i zatwierdzenia inwestycji nie scentralizowanych limitowychNr A-101,poz. 1384; z 1955 r. Nr 23, poz. 230
139Z.6.XI.53 r.w sprawie trybu sporządzania podrozdzielników pojazdów samochodowych oraz trybu realizacji przydziałów pojazdów samochodowychNr A-102, poz. 1388
140Z. Przew. PKPG i MF4.XII.53 r.w sprawie podziału globalnej kwoty amortyzacji środków trwałych na rok 1954Nr A-114, poz. 1485
141Z.2.III.53 r.w sprawie przekazania Ministrowi Hutnictwa uprawnień do wydawania przepisów o gospodarowaniu odlewami formowymi z metali nieżelaznychNr A-24, poz. 289
142Z.16.VI.53 r.w sprawie przekazania Ministrowi Hutnictwa uprawnień do wydawania przepisów w sprawie ujawniania i upłynniania zbędnych i nadmiernych zapasów materiałów ogniotrwałych w przedsiębiorstwach gospodarki uspołecznionej oraz gospodarowania surowcami wtórnymi wyrobów ogniotrwałychNr A-61, poz. 746
143Z.22.XII.53 r.w sprawie uprawnienia Centralnego Instytutu Ochrony Pracy do udzielania zamówień osobom nie wymienionym w § 8 rozporządzenia RM z dnia 19 lutego 1949 r. w sprawie dostaw, robót i usług na rzecz państwa oraz niektórych kategorii osób prawnychz 1954 r. Nr A-1, poz. 13
144Z.27.I.54 r.w sprawie ustalenia listy towarów, dla których kolej obowiązana jest podstawiać wagony na podstawie planów pięciodniowych bez zamówieniaNr A-14, poz. 300, Nr A-48, poz. 667, Nr 123, poz. 1777
145Z.4.II.54 r.w sprawie przekazania uprawnień do wydawania przepisów o sposobie zagospodarowania nadwyżek niektórych materiałówNr A-18, poz. 325
146Z. Przew. PKPG i Prez. PKC24.II.54 r.w sprawie ustalenia ceny energii cieplnej dostarczanej przez Zakład Sieci Cieplnej Warszawa w budowie do celów ogrzewaniaNr A-28, poz. 432
147Z. Przew. PKPG i MF8.IV.54 r.w sprawie dokumentacji kosztorysowej dla dokonywania rozliczeń za roboty budowlano-montażoweNr A-34, poz. 490, Nr A-69, poz. 865
148Z.14.IV.54 r.w sprawie trybu i terminów wpłat na rzecz wojewódzkich funduszów rozwoju przemysłu terenowego oraz zasad dysponowania tymi funduszamiNr A-45, poz. 639
149Z.9.III.54 r.w sprawie gospodarowania blachą z bębnów po sodzie kaustycznej, lepiku, żywicy kumaronowej, paku kumaronowym i asfalcieNr A-46, poz. 644
150Z.14.VI.54 r.rozciągające moc obowiązującą zarządzenia w sprawie zasad wynagradzania pracowników szkolących robotników w zakładach pracy podległych niektórym ministrom na zakłady pracy podległe Ministrowi Handlu WewnętrznegoNr A-60, poz. 798
151Z.16.VI.54 r.w sprawie przekazania Ministrowi Przemysłu Materiałów Budowlanych uprawnień do ustalenia niektórych cen zbytu artykułów zaopatrzeniowych i inwestycyjnych oraz cen robót (usług) o charakterze przemysłowymNr A-65, poz. 845
152Z.6.VII.54 r.w sprawie przekazania Ministrowi Przemysłu Drobnego i Rzemiosła uprawnień do wydawania przepisów o zagospodarowaniu zbędnych i ponadnormatywnych artykułów zaopatrzeniowych w państwowych i spółdzielczych jednostkach nadzorowanych przez Ministra Przemysłu Drobnego i RzemiosłaNr A-67, poz. 850
153Z.10.VII.54 r.rozciągające moc obowiązującą zarządzenia z dnia 12 grudnia 1951 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników szkolących robotników w zakładach pracy podległych niektórym ministrom na zakłady pracy podległe Ministrowi Przemysłu Drobnego i Rzemiosła, Ministrowi Skupu oraz Prezesowi Centralnego Urzędu Wydawnictw Przemysłu Graficznego i KsięgarstwaNr A-69, poz. 864
154Z.28.VII.54 r.w sprawie przekazania uprawnień do wydawania przepisów o gospodarowaniu żużlem z pieców hutniczychNr A-74, poz. 900
155Z.7.VIII.54 r.w sprawie gospodarowania żużlem użytkowymNr A-79, poz. 926; z 1955 r. Nr 9, poz,95
156Z.26.VIII.54 r.w sprawie gospodarowania papierem światłoczułymNr 83, poz. 965
157Z.30.IX.54 r.w sprawie utworzenia Oddziału Rejonowego Kolegium Rzeczników Patentowych we WrocławiuNr 96, poz. 1094
158Z.27.X.54 r.w sprawie ustalenia cen na żelastwo użytkoweNr 104, poz. 1342; z 1955 r. Nr 58, poz. 714
159Z. Przew. PKPG i Prez. PKC16.VIII.54 r.w sprawie opłat za usługi wykonywane przez jednostki gospodarki uspołecznionej w zakresie oczyszczania przewodów kominowychNr 106, poz. 1413
160Z.30.X.54 r.w sprawie zwrotu pojemników do przewozu cegłyNr 111, poz. 1553; z 1955 r. Nr 28, poz. 272
161Z.9.XI.54 r.w sprawie ustalenia cen na odpady drzewne w obrocie między jednostkami gospodarki uspołeznionejNr 111, poz. 1554
162Z.7.XII.54 r.w sprawie przedłużenia terminu przekazywania przez jednostki budżetowe zbędnego sprzętu biurowegoNr 117, poz. 1655
163Z. Przew. PKPG i Prez. PKC11.XII.54 r.w sprawie opłat za niektóre świadczenia zakładów społecznych służby zdrowia na obszarze morskich portów i przystaniNr 122, poz. 1765
164Z.9.XII.54 r.w sprawie gospodarowania niektórymi surowcami wtórnymi i zaopatrzenia w te surowce zakładów przemysłu drobnegoz 1955 r. Nr 5, poz. 65
165Z.21.I.55 r.w sprawie organizacji opieki zakładu pracy nad realizacją indywidualnego budownictwa mieszkaniowego przyzakładowegoNr 9, poz. 94
166Z.28.I.55 r.w sprawie zaliczania kosztów wydziałowych i ogólnofabrycznych do kosztów własnych wyrobów metalowych wytwarzanych w ramach produkcji ubocznejNr 10, poz. 112
167Z. Przew. PKPG i MF25.II.55 r.w sprawie podziału resortowej globalnej kwoty amortyzacji środków trwałych na rok 1955Nr 20, poz. 200
168Z.9.III.55 r.w sprawie utworzenia delegatur okręgowych Państwowej Inspekcji Gospodarki Materiałowej, ich organizacji i terytorialnego zakresu działaniaNr 23, poz. 231
169Z. Przew, PKPG i MF18.III.55 r.w sprawie ustalenia na 1955 r. wysokości wpłat z zysku przedsiębiorstw przemysłowych na rzecz wojewódzkich funduszów rozwoju przemysłu terenowegoNr 28, poz. 273
170Z.12.V.55 r.w sprawie trybu składania Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego wniosków o ustalenie cen artykułów zaopatrzeniowych inwestycyjnychNr 47, poz. 466
171Z.19.V.55 r.w sprawie zakresu i sposobu prowadzenia przez Polski Komitet Normalizacyjny kontroli prac normalizacyjnych w resortach i stosowania norm oraz prowadzenia sprawozdawczości w tym zakresieNr 49. poz. 479
172Z.20.V.55 r.w sprawie odstępowania przydziałów i materiałów przydzielonychNr 49, poz. 480
173Z.3.VI.55 r.w sprawie ustalenia wykazu grup artykułów zaopatrzeniowych i inwestycyjnychNr 54, poz. 635
174Z. Przew. PKPG i Prez. PKC19.VII.55 r.w sprawie opłat za usługi świadczone przez przedsiębiorstwa "Hotel - Orbis" oraz Przedsiębiorstwo Obsługi Ruchu ZagranicznegoNr 70, poz. 886; z 1977 r. Nr 73, poz. 447
175Z.3.VIII.55 r.w sprawie premiowania kierowców samochodowych i ich pomocników za oszczędność w zużyciu ogumienia w przedsiębiorstwach, w których stosuje się przepisy załączniaka nr 12 do układu zbiorowego pracy w budownictwie z dnia 7 maja 1949 r.Nr 72, poz. 897
176Z.3.VIII.55 r.w sprawie produkcji sit z blach dziurkowanychNr 72, poz. 898
177Z.4.VIII.55 r.w sprawie ograniczenia stosowania blachy cynkowej w budownictwieNr 72, poz. 899
178Z.17.VIII.55 r.w sprawie dodatkowych opłat za energię elektryczną pobraną ponad ustalone limityNr 76, poz. 931
179Z. Przew. PKPG i MF3.X.55 r.w sprawie zasad zaliczania do środków trwałych i przedmiotów nietrwałych remanentów środków pracy na koniec 1955 r.Nr 92, poz. 1191
180Z.14.XI.55 r.w sprawie przekazania uprawnień do wydawania przepisów o normowaniu żywienia koni pociągowych w transporcie drogowymNr 108, poz. 1430
181Z.20.XII.55 r.w sprawie ustalenia cen na posegregowane odpady użytkowe ze stali jakościowej klasy 2, 3 i 4Nr 127, poz. 1631
182Z.31.XII.55 r.w sprawie trybu rozdziału materiałów przeznaczonych na zaopatrzenia zakładów usługowych prowadzonych przez niektóre jednostki gospodarki uspołecznionej i indywidualnych rzemieślników w roku 1956z 1956 r. Nr 2, poz. 21, Nr 30, poz. 394 i Nr 83, poz. 979
183Z.14.I.56 r.w sprawie gospodarowania papierem przeznaczonym na wykonywanie druków manipulacyjnych oraz opakowań papierowych i kartonowych z nadrukiemNr 5, poz. 41
184Z.18.II.56 r.w sprawie zasad gospodarowania w roku 1956 bezosobowym funduszem płac w przedsiębiorstwach państwowych i spółdzielczych działających na zasadach rozrachunku gospodarczegoNr 18, poz. 252
185Z. Przew. PKPG i MF10.IV.56 r.w sprawie podziału resortowej globalnej kwoty amortyzacji środków trwałych na rok 1956Nr 31, poz. 400
186Z.16.IV.56 r.w sprawie zasad i trybu przeprowadzania resortowej kontroli stosowania norm w jednostkach gospodarki uspołecznionejNr 35, poz. 420
187Z. Przew. PKPG i MF21.IV.56 r.w sprawie ustalenia na 1956 r. wysokości wpłat z zysku przedsiębiorstw przemysłowych na rzecz wojewódzkich funduszów rozwoju przemysłu terenowegoNr 38, poz. 445
188Z.30.IV.56 r.w sprawie zgłaszania, wydobywania i demontażu nie eksploatowanych kabli i przewodówNr 38, poz. 446
189Z. Przew. PKPG i MF11.V.56 r.w sprawie szczegółowych zasad i trybu realizowania niektórych drobnych inwestycji w zakresie mechanizacji i racjonalizacjiNr 41, poz. 519
190Z.4.V.56 r.w sprawie zakresu działania i trybu postępowania terenowych komisji planowania gospodarczego, zakresu działania, organizacji i trybu postępowania rad naukowo-ekonomicznych i zespołów społecznego aktywu gospodarczego oraz organizacji i podzialu czynności aparatu wykonawczego i terenowych komisji planowania gospodarczegoNr 44, poz. 528
191Z. Przew. PKPG i MF13.VI.56 r.w sprawie zakresu i trybu działania pomocy Państwa, zasad finansowania, zakresu opracowani dokumentacji oraz kontrli wykonywania czynów społecznychNr 52, poz. 580; z 1958 r. Nr 51, poz. 299
192Z.16.VI.56 r.w sprawie rozszerzenia zbiórki odpadków pokonsumpcyjnychNr 52, poz. 582
193Z.4.VI.56 r.w sprawie zezwolenia na stosowanie odważników wywzorcowanych w jednostkach miar systemu angielskiegoNr 54, poz. 589
194Z.26.VII.56 r.w sprawie rozdziału zapasu premiowego mieszkań uzyskanych z publicznego budownictwa mieszkaniowegoNr 65, poz. 758
195Z.2.VIII.56 r.w sprawie przekazania Prezesowi Centralnego Urzędu Geodezji i Kartografii uprawnień do ustalania cen na roboty geodezyjne wykonywane przez podległe mu przedsiębiorstwaNr 65, poz. 759
196Z.7.IX.56 r.w sprawie przekazania Ministrowi Handlu Zagranicznego uprawnień do ustalania cen niektórych artykułów zaopatrzeniowych i inwestycyjnych pochodzących z importuNr 79, poz. 958
197Z.31.XII.56 r.w sprawie przekazania Ministrom: Górnictwa Węglowego, Hutnictwa, Przemysłu Maszynowego i Przemysłu Chemicznego uprawnień do ustalania cen zbytu artykułów zaopatrzeniowych i inwestycyjnych oraz cen robót (usług) o charakterze przemysłowymNr 106, poz. 1234

ZAŁĄCZNIK Nr  4

WYKAZ

aktów prawnych ministrów i kierowników urzędow centralnych, które utraciły moc prawną.

Lp.Rodzaj aktu, czyjDataTytułOgłoszono ( rok, nr, poz. Monitora Polskiego i późniejsze zmiany )
12345
1Z.MP i MAiH19.IV.45 r.w przedmiocie podziału części rejestracyjnych na rzecz izb przemysłowohandlowych i rzemieślniczychopłat z kartNr 2, poz. 9
2Z.MO i MAP19.VII.45 r.w sprawie powołania wojewódzkich komisij odbudowyNr 21, poz. 65
3Z.MP i MAiH20.VIII.45 r.w przedmiocie wynagrodzenia za sprawowanie czynności osób biorących udział w egzaminowaniu kandydatów na mierniczych górniczychNr 27, poz. 74
4Z.MP i MAiH20.VIII.45 r.w przedmiocie przelania na wyższe urzędy górnicze niektórych uprawnień Ministra Przemysłu i Handlu, wynikających z rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z 29.XI.1930 r. - Prawo górniczeNr 27, poz. 75
5Z.MZO30.VII.46 r.w sprawie określenia siedzib i terenu działania wojewódzkich komisji do spraw upaństwowienia przedsiębiorstwNr 85, poz. 158, Nr 134,
6Z.MP12.IX.46 r.o przekazaniu wyższym urzędom górniczym uprawnień Ministra Przemysłu w zakresie uznawania osób za uzdolnione do kierownictwa kopalniami żywic ziemnychNr 99, poz. 183
7Z.MAP23.X.46 r.o wyznaczeniu urzędu stanu cywilnego właściwego do wpisywania do swych ksiąg aktów stanu cywilnego sporządzonych za granicą oraz postanowień sądowych o uznaniu osoby za zmarłą i o stwierdzeniu zgonuNr 115, poz. 213
8Z. Nadzw. Komisji Miesz. przy Prez. RM6.XI.46 r.w sprawie wewnętrznej organizacji i sposobu funkcjonowania Nadzwyczajnej Komisji Mieszkaniowej przy Prezesie Rady Ministrów i miejscowych nadzwyczajnych komisji mieszkaniowychNr 123, poz. 226
9Z.MP6.XI.46 r.w sprawie rejestracji, znakowania i magazynowania skór wyprawionych lub wygarbowanych i obrotu skóramiNr 129, poz. 238
10Z.MP6.XI.46 r.o normach sortowania i klasyfikowania skór surowychNr 131, poz. 241; z 1952 r. Nr A-50, poz. 683
11Z.MP6.XI.46 r.o konserwacji i magazynowaniu skór surowychNr 131, poz. 242
12Z.MP6.XI.46 r.o skupie i znakowaniu skór surowychNr 131, poz. 243; z 1948 r. Nr 73, poz. 638; z 1952 r. Nr A-50, poz. 684
13Z.MAP5.VI.46 r.w sprawie wykonania dekretu z dnia 2 listopada 1945 r. o Komunalnym Funduszu Pożyczkowo-ZapomogowymNr 132, poz. 244
14Z.MPiH16.VI.47 r.w sprawie powołania komisji cennikowych przy wojewodach i prezydentach m. st. Warszawy i m. Łodzi i przekazania wojewodom uprawnień do powołania komisji cennikowych przy starostach i prezydentach miast wydzielonychNr 106, poz. 699
15Z.MPiH3.VII.47 r.w sprawie regulaminu komisji cennikowychNr 106, poz. 700
16Z.MPiH3.VII.47 r.w sprawie regulaminu komisji notowańNr 106, poz. 701
17Z.MPiH7.VII.47 r.w sprawie ustalenia cen maksymalnych na artykuły przemysłoweNr 106, poz. 702
18Z.MPiH7.VI.47 r.w sprawie powołania przymusowych zrzeszeń prywatnego przemysłuNr 110, poz. 717; z 1951 r. Nr A-8, poz. 130
19Z.MPiH21.VII.47 r.w sprawie ustalenia wykazu towarów, których ceny winny być notowane przez komisje notowańNr 116, poz. 738
20Z.MPiH26.VII.47 r.w sprawie powołania Komisarza Rządowego do spraw organizacji gospodarki mięsnejNr 129, poz. 807
21Z.MPiH30.X.47 r.w sprawie wynagrodzenia za sprawowanie czynności osób biorących udział w egzaminowaniu kandydatów na mierniczych górniczychNr 138, poz. 852
22Z.MA i MPiH12.XI.47 r.o zobowiązaniu przedsiębiorstw hurtowego handlu zbożem do zakupu, gromadzenia rezerw i zbywania funduszowi aprowizacyjnemju zboża oraz produktów przemiałuNr 140, poz. 854
23Z.MPiH21.XI.47 r.w sprawie ulg przy wnoszeniu opłat związanych z dokonaniem zawiadomienia o prowadzeniu przemysłu i wykonywaniu niektórych zajęć zarobkowychNr 147, poz. 886
24Z.MPiH29.XI.47 r.w sprawie ulg dla rzemieślników przy wnoszeniu opłat związanych z dokonaniem zawiadomienia o prowadzeniu przemysłu i wykonywaniu niektórych zajęć zarobkowychz 1948 r. Nr 1, poz. 5
25Z.MPiH17.XII.47 r.w sprawie zasad określenia wartości przedmiotów, co do których sąd orzekł przepadek na rzecz Skarbu Państwa na zasadzie art. 9 dekretu z dnia 19 sierpnia 1946 r. o koncesjonowaniu garbarń, zakładów do solenia i suszenia skór surowych oraz niektórych fabryk obuwia lub pasów transmisyjnychz 1948 r. Nr 2, poz. 6
26Z.MPiH2.XII.47 r.w sprawie dopuszczenia do używania niektórych materiałow wybuchowych w zakładach górniczych węgla kamiennegoz 1948 r. Nr 6. poz. 32
27Z.MPiH6.X.47 r.w sprawie obniżki cen detalicznych na towary wytwarzane przez przedsiębiorstwa państwowe lub będące pod zarządem państwowymz 1948 r. Nr 8, poz. 45
28Z.MPiH31.I.48 r.w sprawie normowania wynagrodzeń za usługi w zakresie rzemiosła krawieckiegoNr 13, poz. 54
29Z.MPiH12.I.48 r.w sprawie przelania uprawnień z § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Przemysłu z dnia 12 grudnia 1946 r. o przechowywaniu i używaniu w zakładach górniczych materiałów wybuchowych i środków zapalczych na wyższe urzędy górniczeNr 16, poz. 58
30Z.MRiRR, MAP MZO12.II.48 r.w przedmiocie organizacji we władzach administracji ogólnej służby ochrony roślin i oceny nasionNr 21, poz. 91
31Z.MPiH31.I.48 r.o terminach załatwienia podań o zezwolenie na prowadzenia przedsiębiorstw handlowych i zawodowe wykonywanie czynności handlowychNr 23, poz. 94
32Z.MPiH20.II48 r.w sprawie normowania wynagrodzenia za usługi w zakresie rzemiosła fryzjerskiegoNr 23, poz. 95
33Z.MZO20.II.48 r.w sprawie wykonywania przez prezydentów miast funkcji władz powiatowych rządowej administracji ogólnejNr 24, poz. 96
34Z. MAP i MZO25.II.48 r.w sprawie ustalenia wysokości udziału Komisarza Rządowego do spraw organizacji gospodarki mięsnej w opłatach targowychNr 30, poz. 110
35Instr. MPiH1.II.48 r.w sprawie ustalenia trybu postępowania przy ustanawianiu zarządu państwowego i zakresu uprawnień zarządcy państwowego ustanowionych na podstawie dekretu z dnia 16 grudnia 1918 r. w przedmiocie przymusowego zarządu państwowego - nad zakładami przemysłowymi, które na podstawie art. 5 dekretu z dnia 28.X.47 r. w sprawie obowiązku zawiadamiania o prowadzeniu przemysłu i wykonywaniu niektórych zajęć zarobkowych ulegną całkowitemu wstrzymaniu ruchuNr 33, poz. 142
36Z.MPiH4.III.48 r.w sprawie sposobu rozliczania się młynów z otrzymanego do przemiału zbożaNr 34, poz. 143
37Z.MPiH4.III.48 r.w sprawie przejmowania przez fundusz aprowizacyjny zboża uzyskanego z opłat przemiałowych i rozliczenia się z przejętego zbożaNr 35, poz. 144
38Z.MPiH7.IV.48 r.w sprawie normowania wynagrodzenia za usługi w zakresie rzemiosła szewskiego i cholewkarskiegoNr 36, poz. 149
39Z.,MPiH10.III.48 r.w sprawie jednolitego obliczania zdolności przemiałowej młynówNr 40, poz. 170
40Z.MAP26.IV.48 r.w sprawie powołania Tymczasowego Kolegium Rządzącego Polskiego Autokefalicznego Kościoła PrawosławnegoNr 45, poz. 229
41Z.MPiH12.V.48 r.w sprawie skupu skór wyprawionych lub wygarbowanychNr 52, poz. 295
42Z.MPiH26.IV.48 r.w sprawie powołania pełnomocnika do spraw gospodarki torfemNr 52, poz. 297
43Z.MPiH14.IV.48 r.w sprawie powołania przymusowych zrzeszeń prywatnego przemysłuNr 52, poz. 298; z 1950 r. Nr A-85, poz. 1047
44Z.MPiH, SiO17.IV.48 r.w sprawie trybu dokonywania zamówień na roboty i dostawy oraz w sprawie powołania, składu i zakresu działania komisji dla ustalenia cen maksymalnych dla dostaw i robót przy Wystawie Ziem Odzyskanych 1948 r. we WrocławiuNr 55, poz. 312
45Z.MPiH21.V.48 r.w sprawie udzielania zezwoleń na czas ograniczony na prowadzenie przedsiębiorstw w zakresie handlu zagranicznegoNr 57, poz. 346; z 1949 r. Nr A-39, poz. 1112; z 1952 r. Nr A-102, poz. 1577; z 1953 r. Nr A-105, poz. 1416; z 1955 r. Nr 107, poz. 1424
46Z.MPiH8.VI.48 r.o obowiązku należenia do giełd zbożowo-towarowych przedsiębiorstw prowadzących hurtowy handel zbożem i produktami przemiałuNr 57, poz. 347
47Z.MPiH oraz MAP i MZO21.VI.48 r.w sprawie normowania wynagrodzenia za usługi w przedsiębiorstwach przemysłu gospodarczegoNr A-61, poz. 370
48Obw. Dyr. Gdań. Urz. Morsk.3.VI.48 r.o taryfie opłat za korzystanie z urządzeń portowychNr A-61, poz. 372
49Obw. Dyr. Szczec. Urz. Morsk.3.VI.48 r.o taryfie opłat za korzyustanie z urządzeń portowychNr A-61, poz. 373
50Z.MA i MPiH15.VII.48 r.o zobowiązaniu przedsiębiorstw hurtowego handlu zbożem do zakupu, gromadzenia rezerw i odstępowania na rzecz Państwa zboża oraz produktów przemiałuNr A-64, poz. 466
51Z.MPiH21.IX.48 r.o zezwoleniach na skup zwierząt gospodarskich przeznaczonych na ubój i na handel hurtowy tymi zwierzętami oraz mięsem i tłuszczem pochodzącym z uboju tych zwierzątNr A-76, poz. 676
52Z.MAP i MZO5.XI.48 r.w sprawie ustalenia wzoru deklaracji na wypłaty zaliczek na podatek od nieruchomościNr A-79, poz. 697
53Z.MPiH11.XI.48 r.w sprawie ogłoszenia wykazu nr 1 artkułów, na które będą ustalone ceny bądż dopuszczalne wysokości zysku bruttoNr A-79, poz. 705
54Z.MPiH2.XI.48 r.o zobowiązaniu niektórych przedsiębiorstw hurtowego handlu zbożem i głównymi produktami przemiału do przemiału zboża na zlecenie i rachunek PaństwaNr A-81, poz. 755
55Z.MPiH18.XI.48 r.w sprawie normowania wynagrodzeń za usługi w zakresie prania bielizny oraz chemicznego czyszczenia odzieży i tkaninNr A-81, poz. 760
56Z.MPA i MZO18.XII.48 r.w sprawie wyznaczenia cen w gazowniach prowadzonych przez samorząd terytorialnyNr A-85, poz. 949
57Z.MAP, MZO oraz MRiRR20.XII.48 r.w sprawie taryf opłat rzeżniczych dla rzeźni prowadzonych przez samorząd terytorialnyNr A-85, poz. 951
58Z.MAP i MZO18.XII.48 r.w sprawie wyznaczenia opłat pobieranych na targowiskach zwierzęcych prowadzonych przez samorząd terytorialnyNr A-85, poz. 952
59Instr. GUGiK1.VI.49 r.Instrukcja B VII "Pomiarowe rzeźby terenu"Nr A-40, poz. 565
60Z. Przew. KERM20.VII.49 r.w sprawie składu Międzyministralnej Komisji Aktywizacji Eksportu Rolniczo-SpożywczegoNr A-51, poz. 711
61Instr. GUGiK8.VIII.49 r.Instrukcja B III "Poligonizacja Techniczna"Nr A-54, poz. 732
62Z.MAP11.VIII.49 r.o przekazaniu ksiąg metrykalnych urzędom stanu cywilnegoNr A-57, poz. 756
63Z. Przew.3.IX.49 r.w sprawie tymczasowego podziału na wydziały i referaty departamentów i biur Centralnego Urzędu Szkolenia ZawodowegoNr A-64, poz. 850
64Z.MAP27.VIII.49 r.w sprawie określenia władz uprawnionych do stwierdzenia odmowy przyjęcia zamówienia przez przedsiębiorstwo samorządowe lub pozostające pod zarządem związków samorządu terytorialnegoNr A-67, poz. 877
65Instr. GUGiK17.XI.49 r.Instrukcja B IV "Pomiary sytuacyjne"Nr A-94, poz. 1132
66Z.MAP16.I.50 r.w sprawie regulaminu Głównego Komitetu PrzeciwpowodziowegoNr A-16, poz. 163
67Z. Przew.9.VI.50 r.w sprawie wykonania uchwały Rady Ministrów z dnia 20 stycznia 1950 r. w sprawie praw i obowiązków głównych (starszych) księgowych i zakładów uspołecznionychNr A-68, poz. 806; z 1951 r. Nr 27, poz. 239
68Z.MŻ26.V.50 r.w sprawie ustanowienia proporczyka dla statku P.M.H., którego załoga odniesie zwycięstwo we współzawodnictwie pracyNr A-77, poz. 904
69Ok. MF30.IX.50 r.w sprawie stosowania do państw obcych i personelu przedstawicielstw tych państw w Polsce zwolnień podmiotowych w podatku od nabycia praw majątkowych i w opłacie skarbowej od podań i świadectwNr A-111, poz. 1387
70Z. PRM, Przew. PKPG, MF, MGK, MG, MPC, MPL, MPRiS, MHW, MRiRR, MŻ, ML, MK, MZ oraz MB31.VIII.50 r.w sprawie udzielania zamówień centralom prywatnego przemysłu oraz w sprawiie stwierdzania odmowy przyjęcia zamówienia przez osoby, o których mowa w § 8 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 lutego 1949 r. w sprawie dostaw, robót i usług na rzecz Skarbu Państwa, samorządu oraz niektórych kategorii osób prywatnychNr A-112, poz. 1414
71Z.MPC9.XI.51 r.w sprawie dostosowania organizacji Głównego Instytutu Elektrotechniki do przepisów ustawy z dnia 8 stycznia 1951 r. o tworzeniu instytutów naukowo-badawczych dla potrzeb gospodarki narodowejNr A-105, poz. 1525
72Obw. MF i Prez. NBP3.VI.52 r.w sprawie nadania niektórym bankom uprawnień dewizowychNr B-23, poz. 31
73Z.MR26.VI.52 r.w przedmiocie zasad systemu finansowego gospodarki finansowej spółdzielni produkcyjnychNr A-68, poz. 1035
74Z. Prez. CUGM11.X.52 r.w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla pracowników obowiązanych do gromadzenia makulatury w jednostkach organizacyjnychNr A-89, poz. 1390; z 1953 r. Nr A-80, poz. 957
75Z.MF30.I.53 r.oustaleniu druków dla płatników podatku od nabycia praw majątkowych i opłaty skarbowejNr A-13, poz. 182
76Z.MS9.III.53 r.w sprawie udzielania wiadomości z rejestru skazanychNr A-26, poz. 307
77Z.Prez. CUGM2.II.53 r.w sprawie sposobu i terminów składania sprawozdań przez społeczne komisje kontroli gospodarki materiałowej paliwami stałymi i gospodarki cieplnejNr A-28, poz. 343
78Ok.MPiOS11.V.53 r.w sprawie zasad udzielania zasiłków połogowych pracującym żonom pracowników odbywających kadrową służbę wojskowąNr A-48, poz. 554
79Instr. Prez. GUS3.VI.53 r.w sprawie zakresu działania i podziału funkcji w wydziałach statystyki i zakresu działania statystyków powiatowych w prezydiach rad narodowychNr A-59, poz. 741
80Z.Prez. CUGM9.VII.53 r.w sprawie trybu zaopatrywania w druki akcydensowe i ich dystrybucjiNr A-66, poz. 805; z 1956 r. Nr 5, poz. 41
81Obw. Przew. CKKdPN27.VI.53 r.dotyczące uchwały nr 1 Centralnej Komisji Kwalifikacyjnej dla Pracowników Nauki z dnia 29 kwietnia 1953 r. w sprawie zasad postępowania przy nadawaniu stopnia kandydata naukNr A-66, poz. 806
82Obw. Przew. CKKdPN27.VI.53 r.dotyczące ogłoszenia wytycznych Prezydium Centralnej Komisji Kwalifikacyjnej dla Pracowników Nauki z dnia 2 czerwca 1953 r. w sprawie zasad kolejności przeprowadzania przewodów kandydackichNr A-66, poz. 807
83Obw. Przew. CKKdPN27.VI.53 r.dotyczące ogłoszenia uchwały nr 2 Centralnej Komisji Kwalifikacyjnej dla Pracowników Nauki z dnia 29 kwietnia 1953 r. w sprawie zasad przyznawania tytułu naukowego docentaNr A-66, poz. 808
84Obw. Przew. CKKdPN27.VI.53 r.dotyczące ogłoszenia wytycznych Prezydium Centralnej Komisji Kwalifikacyjnej dla Pracowników Nauki z dnia 2 czerwca 1953 r. w sprawie składania i rozpatrywania wniosków o nadania tytułu naukowego docentaNr A-66, poz. 809
85Z.MPM25.VI.53 r.w sprawie ustalenia formy pokwitowań na kaucje pobierane przy sprzedaży żarówek i sposobu ewidencjonowania pobranych kaucji oraz trybu przekazywania zużytych żarówek i przepadłych kaucjiNr A-68, poz. 835
86Instr. MPiOS13.VII.53 r.w sprawie zasad wypłaty dodatku mlecznego do datku mlecznego do zasiłku rodzinnegoNr A-73, poz. 880
87Z.MGK31.VII.53 r.w sprawie rejestru członków Korpusu Technicznego PożarnictwaNr A-77, poz. 919
88Z.MF25.VIII.53 r.w sprawie uwidaczniania przez wystawców w fakturach za dostarczane towary na cele inwestycyjne podstawy ich wycenieniaNr A-81, poz. 963
89Z. Prez. CUWPGiK8.VIII.53 r.w sprawie zasad obrotu opakowaniami stosowanymi przy dostawach towaru dokonywanych przez jednostki podległe Prezesowi Centralnego Urzędu Wydawnictw Przemysłu Graficznego i KsięgarstwaNr A-81, poz. 967; z 1954 r. Nr A-54, poz. 751
90Z.MPM11.IX.53 r.w sprawie zasad obrotu opakowaniamio stosowanymi przy dostawach towaru dokonowanych przez jednostki podległe Ministrowi Przemysłu MaszynowegoNr A-94, poz. 1312
91Obw. Przew. CKKdPN6.X.53 r.dotyczące ogłoszenia uchwały nr 3 Centralnej Komisji Kwalifikacyjnej dla Pracowników Nauki z dnia 3 pażdziernika 1953 r. w sprawie zasad przyznawania w przypadkach wyjątkowych tytułu naukowego docenta inżynierom-magistrom pełniącym obowiązki samodzielnych pracowników nauki w szkołach wyższych i instytutach naukowo-badawczychNr A-99, poz. 1368
92Obw. Przew. CKKdPN6.X.53 r.dotyczące ogłoszenia uchwały nr 4 Centralnej Kwalifikacyjnej dla Pracowników Nauki z dnia 3 października 1953 r. w sprawie zasad przyznawania tytułu naukowego profesora nadzwyczajnwgo lub zwyczajnegoNr A-99, poz. 1369
93Obw. Przew. CKKdPN6.X.53 r.dotyczące ogłoszenia wytycznych Prezydium Centralnej Komisji Kwalifikacyjnej dla Pracowników Nauki z dnia 3 października 1953 r. w sprawie zakładania i rozpatrywania wniosków o przyznanie tytułu naukowego profesora nadzwyczajnego i zwyczajnegoNr A-99, poz. 1370
94Z.MPM29.XII.53 r.w sprawie zawierania umów o dzieło oraz udzielania zaliczek i zwalniania od obowiązku zabezpieczenia wykonania tych umówz 1954 r. Nr A-5, poz. 157
95Z.MPM19.I.54 r.w sprawie zastępstwa sądowego przedsiębiorstw państwowych podległych Ministrowi Przemysłu MaszynowegoNr A-11, poz. 278
96Z.MPDiP oraz Prez. CUGM29.XII.53 r.w sprawie ustalenia gatunków makulatury i warunków technicznych obowiązujących przy dostawie makulatury do przemysłu papierniczegoNr A-14, poz. 305
97Instr.MF1.II.54 r.w sprawie trybu wykonywania kontroli przez komisarzy dewizowych, sprawozdawczości, postępowania pokontrolnego oraz zasad współpracy komisarzy dewizowych z innymi organami kontroli i władzamiNr A-19, poz. 343; z 1962 r.
98Z.MPiOS11.II.54 r.w sprawie objęcia ubezpieczeniem społecznym rybaków - członków spółdzielni pracy rybołówstwa morskiegoNr A-22, poz. 356
99Z. Prez.12.III.54 r.w sprawie zbiórki surowców wtórnych (złomu i innych odpadków użytkowych) w ramach wiosennej akcji sanitarno-porządkowejNr A-26, poz. 416
100Obw. MF31.III.54 r.w sprawie protokolarnego przejęcia i oddania spraw przez głównego (starszego) księgowego w przedsiębiorstwach i zakładach uspołecznionychNr A-32, poz. 476
101Z.MPCh10.V.54 r.w sprawie ustalenia jednostek uprawnionych do skupu blachy z bębnów po sodzie kaustycznejNr A-46, poz. 643
102Z.MGK30.IV.54 r.w sprawie trybu udzielania wyróżnień członkom Korpusu Technicznego PożarnictwaNr A-45, poz. 640
103Z.MKiS14.V.54 r.w sprawie wynagrodzenia za przeprowadzenie egzaminów, za ocenę prac dyplomowych oraz za czynności w postępowaniu przy doborze kandydatów do wyższych szkół artystycznychNr A-61, poz. 814; z 1957 r. Nr 55, poz. 347
104Z. Prez. PKC9.VII.54 r.w sprawie zasad ustalania cen detalicznych oraz trybu postępowania przy składaniu wniosków o ustalenie cen detalicznych artykułów powszechnego użytku wytwarzanych w ramach produkcji ubocznejNr A-67, poz. 853
105Instr. ML6.XII.54 r.w sprawie zabezpieczenia ciągłości pracy robotników w tartakach przemysłu leśnegoz 1955 r. Nr 3, poz. 48
106Z.Prez.PKE31.XII.54 r.w sprawie tymczasowej tabeli stanowisk oraz dodatków funkcyjnych i służbowych dla pracowników oddziałów (referatów) prezydiów dzielnicowych rad narodowych w miastach: Poznaniu, Krakowie, Wrocławiu, Gdańsku, Szczecinie i Stalinogrodziez 1955 r. Nr 8, poz. 91
107Z. Prez.PKE31.XII.54 r.w sprawie tymczasowej tabeli stanowisk oraz dodatków służbowych dla pracowników prezydiów rad narodowych osiedliz 1955 r. Nr 8, poz. 92
108Instr. MZ i MR15.I.55 r.w sprawie trybu wykonywania kontroli seryjnej niektórych środków farmaceutycznych używanych wyłącznie w lecznictwie zwierzątNr 10, poz. 118
109Z. Prez. PKE15.II.55 r.w sprawie tymczasowej tabeli stanowisk oraz dodatków funkcyjnych i służbowych pracowników komitetów kultury fizycznej przy prezydiach wojewódzkich (m.st. Warszawy i m. Łodzi), powiatowych i miejskich rad narodowychNr 16, poz. 171
110Z. Prez. CUK20.I.55 r.w sprawie zasad obrotu opakowaniami używanymi przy dostawach towaru dokonywanych przez jednostki podległe Prezesowi Centralnego Urzędu KinematografiiNr 20, poz. 203
111Z. Prez. PKE21.II.55 r.w sprawie tymczasowej tabeli stanowisk oraz dodatków funkcyjnych i służbowych dla pracowników wydziałów (oddziałów) kadr i szkolenia prezydiów rad narodowychNr 24, poz. 247
112Z. Prez. PKE1.III.55 r.w sprawie tymczasowej tabeli stanowisk oraz dodatków funkcyjnych i służbowych dla pracowników wydziałów (oddziałów) organizacyjnych prezydiów rad narodowychNr 25, poz. 256
113Z. Prez. PKE26.III.55 r.w sprawie tymczasowej tabeli stanowisk oraz dodatków funkcyjnych i służbowych dla pracowników wydziałów i referatów do spraw Nr 33, poz. 319
114Z. Prez. PKE21.IV.55 r.w sprawie tabeli stanowisk oraz dodatków funkcyjnych i służbowych dla pracowników wydziałów rent i pomocy społecznej prezydiów rad narodowychNr 39, poz. 384, Nr 124, poz. 1620
115Z. Prez. PKE1.IV.55 r.w sprawie tymczasowej tabeli stanowisk oraz dodatków funkcyjnych i służbowych dla pracowników wydziałów (oddziałów, referatów) finansowych w prezydiach rad narodowychNr 46, poz. 462
116Z.MPCh14.V.55 r.w sprawie trybu ustalenia cen zbytu artykułów zaopatrzeniowych i inwestycyjnych oraz robót o charakterze przemysłowymNr 49, poz. 481
117Z.Prez. PKG13.VII.55 r.w sprawie obowiązku umieszczania na fakturach producenta adnotacji o ustalonej cenieNr 68, poz. 872
118Z. MHW oraz29.VII.55 r.w sprawie ustalenia wysokości i trybu pobierania opłat za korzystanie z urządzeń handlowych na targowiskachNr 74, poz. 921, Nr 92, poz. 1192
119Z. Prez. PKE18.VIII.55 r.w sprawie tymczasowej tabeli stanowisk oraz dodatków funkcyjnych i służbowych dla pracowników wojewódzkich zarządów spraw wewnętrznych, wydziałow, oddziałów społeczno-administracyjnych, urzędów stanu cywilnego prezydiów miejskich rad narodowych miast stanowiących powiaty oraz oddziałów społeczno-administracyjnych prezydiów powiatowych rad narodowychNr 78, poz. 947
120Z. Prez. PKE20.VIII.55 r.w sprawie tymczasowej tabeli stanowisk oraz dodatków funkcyjnych i służbowych dla pracowników samodzielnych oddziałów nadzoru nad gospodarką torfową oraz stanowisk pracy inspektora gospodarki torfowej prezydiów rad narodowychNr 78, poz. 948
121Z. Prez. PKE1.X.55 r. w sprawie tymczasowej tabeli stanowisk oraz dodatków funkcyjnych i służbowych dla pracowników wydziałów (oddziałów, referatów) ogólno-gospodarczych prezydiów rad narodowychNr 97, poz. 1331
122Instr. Prez.1.X.55 r.w sprawie wykonania rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 1955 r. w sprawie określenia wynagrodzeń oraz zasad zawierania umów o wydanie w formie książkowej dzieł literackich, naukowych i zawodowychNr 100, poz. 1399
123Z.MŻ28.IX.55 r.w sprawie wprowadzenia obowiązku trwałego oznaczania przez zakłady rybne towarów rynkowych danymi niezbędnymi dla zabezpieczenia interesów nabywców w obrocie towarowymNr 105, poz. 1416
124Z.MF4.VII.55 r.w sprawie zasad wynagradzania osób zatrudnionych przy czynnościach obsługowych prezydium gromadzkiej rady narodowejNr 120, poz. 1586; z 1956 r. Nr 76, poz. 886
125Z. Prez. PKE14.XII.55 r.w sprawie tymczasowej tabeli stanowisk oraz dodatków funkcyjnych i służbowych pracowników wydziałów rent i pomocy społecznej prezydiów wojewódzkich rad narodowych (Rady Narodowej w m. st. Warszawie i m. Łodzi)Nr 124, poz. 1620
126Z. Prez. KPE30.XI.55 r.w sprawie ustalenia taryfy opłat za usługi związane z pochowaniem zwłok, a wykonywane przez komunalne przedsiębiorstwa (zakłady) pogrzeboweNr 127, poz. 1637; z 1957 r. Nr 17, poz. 132
127Z.MZ30.XII.55 r.w sprawie nabywania niektórych środków farmaceutycznychz 1956 r. Nr 1, poz. 9
128Z. Prez. PKE2.I.56 r.w sprawie tymczasowej tabeli stanowisk oraz dodatków funkcyjnych i służbowych dla pracowników ośrodków kursowych doszkalania zawodowegoNr 6, poz. 53
129Z. Prez. PKE19.V.56 r.w sprawie tymczasowej tabeli stanowisk oraz dodatków funkcyjnych i służbowych dla pracowników Ministerstwa Kolei objętych rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 maja 1956 r. w sprawie uposażenia pracowników zatrudnionych w Ministerstwie KoleiNr 45, poz. 542
130Z. Prez. GUS8.VI.56 r.w sprawie upoważnienia kierowników wydziałów statystyki prezydiów wojewódzkich rad narodowych (Rad Narodowych w m. st. Warszawie i m. Łodzi) do przeprowadzenia kontroli prac statystyczno-sprawozdawczych jednostek obowiązanych do składania sprawozdań lub otrzymujących sprawozdaniaNr 50, poz. 570
131Z. Prez. PKE9.VI.56 r.w sprawie zasad wynagrodzenia dozorców i strażnikówNr 53, poz. 587; Dz.U. z 1964 r. Nr 29, poz. 185
132Z.MKiS10.XII.56 r.w sprawie rozszerzenia uprawnień przedsiębiorstw resortu kultury i sztukiNr 104, poz. 1200; z 1957 r. Nr 30, poz. 211; z 1958 r. Nr 9, poz. 50
133Z.MF19.XII56 r.w sprawie trybu powołania składu osobowego, organizacji i kadencji komisji podatkowych przy organach finansowych I instancji, jak również w sprawie trybu i sposobu postępowania przed komisjamiNr 106, poz. 1237; z 1957 r. Nr 36, poz. 236, Nr 85, poz. 508; z 1958 r. Nr 83, poz. 474; z 1964 r. Nr 86, poz. 412
134Z.MZ11.II.57 r.w sprawie rozszerzenia uprawnień niektórych państwowych przedsiębiorstw w resorcie zdrowiaNr 19, poz. 146, Nr 41, poz. 270; z 1962 r. Nr 47, poz. 228
135Z.MK5.IV.57 r.w sprawie trybu ustalania ceny zbytu artykułów zaopatrzeniowych i inwestycyjnych oraz cen robót o charakterze przemysłowymNr 32, poz. 220
136Z. Przew. KPpRM27.IV.57 r.w sprawie norm zużycia materiałówNr 33, poz. 224
137Z.MF3.VI.57 r.w sprawie zasad i trybu udzielania zabezpieczania i spłaty kredytów udzielanych zrzeszeniom ludności zorganizowanym dla pozyskiwania i prdukcji materiasłów budowlanych z miejscowych surowców na cele indywidualnego budownictwa mieszkaniowego w miastach i osiedlach miejskichNr 49, poz. 306; z 1960 r. Nr 3, poz. 12; z 1962 r. Nr 84, poz. 391
138Obw. PZU17.VII.57 r.w sprawie podwyższenia sumy ubezpieczenia budynkówNr 61, poz. 378
139Z.MGK10.V.57 r.w sprawie stosowania mnożnika taryfowego opłat za prace geodezyjne w niektórych miastachNr 62, poz. 380
140Z.Mf13.IX.57 r.w sprawie wzoru legitymacji specjalnej i znaczka legitymacyjnego dla pracowników inspektoratów kontrolno-rewizyjnychNr 93, poz. 547; z 1961 r. Nr 79, poz. 331
141Obw. MF16.XII.57 r.o zatwierdzeniu norm szacunkowych dla ustalenia wartości budynków podlegających obowiązkowemu ubezpieczeniu od ognia i innych zdarzeń losowychNr 100, poz. 585; z 1960 r. Nr 74, poz. 344; z 1969 r. Nr 36, poz. 298
142Z.MPC16.XII.57 r.w sprawie przydziałów, rozdzielników, uzgodnień dostaw wyrobów blaszanych w obrocie krajowymNr 101, poz. 587; z 1959 r. Nr 17, poz. 75
143Obw. MGK11.I.58 r.w sprawie ustalenia pierwszego wykazu spółdzielni mieszkaniowych i ich budynków, w których lokale mieszkalne wyłączone są spod publicznej gospodarki lokalamiNr 11, poz. 77
144Z.MO30.I.58 r.w sprawie rozszerzenia uprawnień przedsiębiorstwa "Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych w Warszawie"Nr 9, poz. 46
145Z.MPC28.IV.58 r.w sprawie zakresu i trybu rozdzielnictwa niektórych maszyn, urządzeń i środków Nr 37, poz. 215, Nr 73, poz. 428; z 1962 r. Nr 8, poz. 27
146Z.MS5.V.58 r.w sprawie urlopów nauczycieli zatrudnionych w szkołach dla więźniów oraz w zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnichNr 43, poz. 249
147Obw. MGK14.VII.58 r.w sprawie ogłoszenia drugiego wykazu spółdzielni mieszkaniowych i ich budynków, w których lokale mieszkalne wyłączone są spod publicznej gospodarki lokalamiNr 58, poz. 330
148Obw. MGK18.IV.59 r.w sprawie ustalenia trzeciego wykazu spółdzielni mieszkaniowych i ich budynków, w których lokale mieszkalne wyłączone są spod publicznej gospodarki lokalamiNr 36, poz. 166; sprost. Nr 55, poz. 268
149Z.MF oraz MGiE22.IV.59 r.w sprawie poboru opłaty elektryfikacyjnejNr 39, poz. 177
150Z.MGK26.VI.59 r.w sprawie prowadzenia ewidencji wykorzystania lokali oraz sprawowania kontroli nad zgodnością ewidencji z faktycznym zagęszczeniem lokaliNr 61, poz. 302
151Z.MGK8.VII.59 r.w sprawie ustalenia wzoru pisma przydzielającego mieszkanie służbowe oraz wzoru umowy najmu takiego mieszkaniaNr 63, poz. 326
152Z. Przew.KDW26.VI.59 r.w sprawie szczegółowego trybu rozdzielnictwa materiałowego i planowania zaopatrzenia jednostek przemysłowych, usługowych i drobnej wytwórczościNr 65, poz. 337; z 1965 r. Nr 67, poz. 384
153Ok. Przew. KDW15.VII.59 r.w sprawie dostaw, robót i usług, których wykonywanie przez jednostki gospodarki nie uspołecznionej nie wymaga stwierdzenia posiadania przez te jednostki uprawnienia przemysłowegoNr 67, poz. 348
154Z.MLiPD17.VI.59 r.w sprawie zatrudniania młodocianych w zawodach, których wykonywanie wymagania ukończenia szkoły zawodowej lub odbycia nauki zawodu, oraz zasad i trybu przeprowadzania egzaminu z nauki zawoduNr 69, poz. 362
155Instr. MOiW22.VIII.59 r.w sprawie konytroli nauki zawodu i dokształcania się młodocianych zatrudnionych w zakładach pracyNr 75, poz. 400
156Z.MBiPMB27.VIII.59 r.o gospodarowaniu stalą przy robotach budowlano-montażowychNr 78, poz. 412; Dz.Bud. z 1961 r. Nr 3, poz. 9 i z 1962 r. Nr 14, poz. 72
157Z.MPiOS11.IX.59 r.w sprawie werbunku robotnikówNr 80, poz. 419
158Z.MF16.IX.59 r.w sprawie uprawnień i obowiązków głównego księgowego budżetuNr 81, poz. 423
159Z. Szefa URM19.IX.59 r.w sprawie premiowania kierowców samochodowych zatrudnionych w prezydiach rad narodowych za zdanioe opon krajowych nadających się do użyci w trakcji konnej lub do bieżnikowaniaNr 85, poz. 450
160Z.MLiPD23.XII.59 r.w sprawie przeznaczenia kwot osiągniętych przez dzierżawcę obwodu łowieckiego ze sprzedaży pozyskanej zwierzynyNr 104, poz. 563
161Z. MBiPMB28.XII.59 r.w sprawie zaliczania do dni przepracowanych przerw w pracy w budownictwie spowodowanych warunkami atmosferycznymiz 1960 r. Nr 2, poz. 9
162Z.: MBiPMB, MF, MGiE, MHW, MKiS, MON, MO, MPOiS, MPCh, MPL, MPSiS, MSW, MS. MSzW, MR, MŻGiW, Przew. KDW, Prez. CUG., Przew. GKKF i Przew. K. d.s. T30.XII.59 r.w sprawie szczegółowych zasad i trybu oddawania inwestycji do użytku (eksploatacji) w zakresie budownictwa ogólnegoz 1960 r. Nr 7, poz. 35
163Z.MF17.I.60 r.w sprawie zasad systemu finansowego wojewódzkich zjednoczeń państwowych gospodarstw rolnychNr 14, poz. 63
164Z.MF17.II.59 r.w sprawie kwalifikacji osób powoływanych na stanowiska głównych księgowych oraz starszych rewidentów i rewidentów w państwowych jednostkach organizacyjnychNr 26, poz. 126; z 1961 r. Nr 74, poz. 314
165Z.MPiOS1.IV.60.rw sprawie zasad obliczania wynagrodzenia za urlop dla pracowników zatrudnionych w biurach (pracowniach) projektówNr 33, poz. 165
166Z.MS18.VI.60 r.w sprawie określenia warunków przejazdu funkcjonariuszów Służby Więziennej i członków ich rodzin państwowymi środkami komunikacyjnymi na koszt Ministerstwa SprawiedliwościNr 53, poz. 255
167Z. Przew. KPpRM21.VII.60 r.w sprawie postanowienia uchwały nr 52 Rady Ministrów z dnia 5 lutego 1960 r. w sprawie zasad planowania, kontroli i korekty funduszu płac w państwowych przedsiębiorstwach budowlano-montażowych na państwowe przedsiębiorstwa geologiczne podległe Prezesoei Centralnego Urzędu GeologiiNr 60, poz. 285
168Instr. Przew. KPpRM26.VIII.60 r.w sprawie trybu postępowania przy obciążaniu funduszu płac producenta maszyn, konstrukcji i urządzeń w przypadku dokonania naprawy tych maszyn, konstrukcji i urządzeń przez przedsiębiorstwo budowlano-montażoweNr 69, poz. 328
169Z. Przew. KPiP26.VIII.60 r.w sprawie zasad obliczania wynagrodzenia za urlop dla niektórych kategorii pracownikówNr 73, poz. 340; z 1963 r. Nr 39, poz. 195
170Z. Przew. KPiP22.X.60 r.w sprawie przyznawania zasiłków młodocianym zatrudnionym w zakładach pracy w celu nauki zawodu lub przyuczenia do określonej pracyNr 81, poz. 370; z 1963 r. Nr 25, poz. 129
171Z.MS30.XII.60 r.w sprawie uposażenia nauczycieli i wychowawców w zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnichz 1961 r. Nr 2, poz. 18
172Obw. MF5.I.61 r.o zatwierdzeniu norm szacunkowych do ustalania w obowiązkowym ubezpieczeniu sum ubezpieczenia mienia ruchomego i ziemiopłodów dla indywidualnych gospodarstw rolnych, członków rolniczych spółdzielni produkcyjnych oraz rolniczych spółdzielni produkcyjnychNr 4, poz. 27
173Z.MF8.II.61 r.w sprawie rozszerzenia na wszystkie przedsiębiorstwa gospodarki uspołecznionej i jednostki budżetowe przepisów § 6 ust. 1 i 2 uchwały nr 19 Prezydium Rządu z dnia 13 stycznia 1954 r. o usprawnieniu pracy prezydiów rad narodowych na odcinku finansowymNr 15, poz. 78
174Z.MPC15.III.61 r.w sprawie przydziałów, rozdzielników i uzgodnień dostaw branżowych warunków dostaw kabli, przewodów, akumulatorów, ogniw i bateriiNr 33, poz. 157
175Z. Przew.4.V.61 r.w sprawie wysokości premii kierowców pojazdów samochodowych za oszczędność oleju napędowegoNr 38, poz. 177
176Z.MSW18.VII.61 r.w sprawie trybu wyznaczania członków Korpusu Technicznego Pożarnictwa na stanowiska pracy w urzędach, instytucjach państwowych, jednostkach gospodarczych i Związku Ochotniczych Straży PożarnychNr 59, poz. 256
176aZ. Przew. KPiP31.X.61 r.w sprawie ustalenia wykazu instytutów naukowo-badawczych uważanych za instytuty techniczneNr 95, poz. 404; z 1962 r. Nr 43, poz. 202, Nr 65, poz. 308; z 1965 r. Nr 53, poz. 277; z 1966 r. Nr 1, poz. 12, Nr 5, poz. 48, Nr 8, .poz. 62, Nr 11, poz. 77; z 1967 r. Nr 29, poz. 140; z 1968 r. Nr 8, poz. 48, Nr 42 poz. 295; z 1969 r. Nr 5, poz. 52, Nr 16, poz. 132; z 1970 r. Nr 2, poz. 24
177Z. Prez.15.XII.61 r. CUGw sprawie ustalania wynagrodzeń i dokonania rozliczeń za prace geologiczneNr 98, poz. 415; z 1963 r. Nr 11, poz. 62; z 1965 r. Nr 17, poz. 76
178Z.MSW5.I.62 r.w sprawie dopełniania obowiązku meldunkowego przez osoby stale przebywające w namiotach i innych ruchomych urządzeniach mieszkalnychNr 5, poz. 16
179Z.MF21.II.62 r.w sprawie trybu i organizacji pracy inspektoratów kontrolno-rewizyjnych w zakresie kontroli i rewizji finansowejNr 26, poz. 108
180Z.MF12.III.62 r.w sprawie zaniechania ustalania zobowiązań podatkowych w zakresie podatków obrotowego i dochodowego z tytułu prowadzenia pasiekNr 28, poz. 120; z 1966 r. Nr 5, poz. 38; z 1970 r. Nr 32, poz. 258
181Z.MSW4.IV.62 r.w sprawie określenia organizacji społecznych obowiązanych do dokonywania wpisów w dowodach osobistych i tynczasowych zaświadczeniach tożsamości zatrudnionych u nich osób o dacie przyjęcia do pracy i zwolnieniaNr 32, poz. 149
182Z.MSW15.IV.62 r.w sprawie przyznania niektórych ulg w świadczeniach na fundusz gminyNr 38, poz. 180; z 1964 r. Nr 44, poz. 208; z 1971 r. Nr 11, poz. 90
183Z.MSW13.VII.62 r.w sprawie wykonywania przez organy Milicji Obywatelskiej nadzoru nad przestrzeganiem obowiązku meldunkowegoNr 58, poz. 274
184P. ok. Przew. KdST14.VII.62 r.w sprawie uwzględnienia projektów wynalazczych w planach rozwoju technikiNr 60, poz. 288
185Z.MF2.VII.62 r.w sprawie trybu pobierania opłat do cen napojów alkoholowychNr 62, poz. 296; z 1971 r. Nr 45, poz. 291
186Z.MF23.XI.62 r.w sprawie terminów płatności składek za obowiązkowe ubezpieczenia i zaliczek na te składkiNr 84, poz. 392
187Z. Przew.9.XI.62 r.w sprawie wytycznych dotyczących ustalania normatywów czasowych oddawania maszyn i urządzeń do montażu i eksploatacjiNr 85, poz. 399; z 1965 r. Nr 9, poz. 29; z 1968 r. Nr 53, poz. 369
188Obw. Prez. GUiK14.XII.62 r.o wydaniu instrukcji D-II "Znaki umowne i zasady opisywania map inżynieryjno-gospodarczych"z 1963 r. Nr 3, poz. 13
189Z.MF15.I.63 r.w sprawie ustalania wartości czynszowej dla celów wymiaru podatku od nieruchomości oraz podatku od lokali dla budynków nie wynajętych i nie wydzierżawionychNr 6, poz. 29; z 1975 r. Nr 26, poz. 166
190Z. Prez. CUGW15.III.63 r.w sprawie ustalania strefy przybżeżnej śródlądowej wód powierzchniowych oraz morskich wód wewnętrznych i morza terytorialnegoNr 30, poz. 159
191Z. Przew. KPpRM4.VII.63 r.w sprawie planowania i aktywizacji produkcji eksportowej przemysłu terenowegoNr 56, poz. 280; z 1965 r. Nr 3 poz. 10
192Z. Prez. CUGW1.VIII.63 r.w sprawie uzgadniania założeń, lokalizacji i projektów wstępnych inwestycji, obejmujących obiekyt budowlane gospodarki wodnejNr 71, poz. 354
193Instr. Przew. KPpRM i MF28.VIII.63 r.w sprawie uznawania środków trwałych za trwale nieczynne Nr 71, poz. 356
194Obw. MGK18.IX.63 r.w sprawie ustalenia czwartego wykazu spółdzielni budownictwa mieszkaniowego i ich budynków, w których lokale mieszkalne mogą korzystać z wyłączenia spod publicznej gospodarki lokalamiNr 75, poz. 374
195Z.MKiS21.XII.63 r.w sprawie normatywów czasowych magazynowania oraz oddawania do montażu i eksploatacji maszyn poligraficznychNr 97, poz. 461; z 1965 r. Nr 20, poz. 91; z 1966 r. Nr 55, poz. 264
195aZ.MON1.II.64 r.w sprawie sporządzania opinii o żołnierzach zwolnionych ze służby wojskowej wymaganej przy przyjmowaniu do pracy na stanowiska kierownicze lub związane z odpowiedzialnością materialnąNr 12, poz. 54
196Z.MF14.II.64 r.w sprawie określenia szczegółowych zasad uznawania szkód powodziowych w obowiązkowym ubezpieczeniu ziemiopłodów od gradobicia i powodziNr 14, poz. 66
197Z. Przew. KPpRM5.V.64 r.w sprawie opracowania generalnych założeń inwestycjiNr 34, poz. 148, Nr 62, poz. 284
198Z.MPCh22.X.64 r.w sprawie zasad stosowania mandatów karnych przez administrację leśną w resorcie przemysłu chemicznegoNr 77, poz. 360
199Instr. Przew. KPpRM15.X.64 r.w sprawie planowania, kontroli i korekty funduszu płac w państwowych przedsiębiorstwach budowlano-montażowych, samodzielnych oddziałach wykonawstwa inwestycyjnego, w przedsiębiorstwach geologicznych, geodezyjnych i geodezyjno-kartograficznychNr 81, poz. 385; z 1967 r. Nr 33, poz. 157
200Z. Przew. KPpRM23.IV.65 r.w sprawie wzmocnienia organizacji i rozszerzania zakresu prac w dziedzinie programowania inwestycji jednostek gospodarki uspołecznionejNr 22, poz. 103
201Z. Przew. KNiT27.VII.65 r.w sprawie zasad działalności oraz gospodarki finansowej i planowania zakładów i przedsiębiorstw doświadczalnychNr 40, poz. 223; z 1968 r. Nr 31, poz. 210
202Z.MZiOS26.VII.65 r.w sprawie organizowania i finansowania urządzeń służby zdrowia w ramach działalności pozaoperacyjnej o charakterze socjalno-bytowym przedsiębiorstw państwowychNr 40, poz. 229
203Z. Przew. KPiP7.VIII.65 r.w sprawie wypłaty ekwiwalentu rencistom oraz przejściowego dodatku mieszkaniowego osobom pobierającym zasiłki z ubezpieczenia na wypadek choroby i macierzyństwaNr 43, poz. 248
204Z.MR13.VIII.65 r.w sprawie gospodarki rolnej prowadzonej w ramach działalności pozaoperacyjnej o charakterze socjalno-bytowym w przedsiębiorstwach państwowychNr 46, poz. 258
205Z.MGK10.IX.65 r.w sprawie gospodarki zakładowymi domami mieszkalnymi prowadzonej w ramach działalności pozaoperacyjnej przedsiębiorstw oraz prowadzonej przez inne jednostki państwoweNr 53, poz. 275
206Z.MŁ9.IX.65 r.w sprawie zasad i trybu udzielania zezwoleń na dokonywanie zdjęć fotograficznych i filmowych oraz szkiców i rysunków obiektów i przedmiotów zastrzeżonych w resorcie łącznościNr 53, poz. 276
207Z.MSW2.IX.65 r.w sprawie opłat za techniczne czynności urzędowe organów państwowej służby geodezyjnej i kartograficznejNr 54, poz. 281
208Z.MHW15.X.65 r.w sprawie współpracy i koordynacji działalności handlu hurtowego i handlu detalicznegoNr 57, poz. 296
208aZ.MLiPD12.X.65 r.w sprawie ustalenia liczby ośrodków hodowli zwierzynyNr 59, poz. 304
209Z. Przew. KPpRM i MF3.XI.65 r.w sprawie ramowych wytycznych do przeprowadzania analiz rocznej działalności przedsiębiorstw handlu wewnętrznegoNr 63, poz. 334
210Z. Przew. KPpRM i MF3.XI.65 r.w sprawie ramowych wytycznych do przeprowadzania analiz rocznej działalności zjednoczeńNr 63, poz. 335
211Z. Przew. KPpRM i MF3.XI.65 r.w sprawie ramowych wytycznych do przeprowadzania analiz rocznej działalności przedsiębiorstw budowlano-montażowychNr 63, poz. 336
212Z. Przew.KPpRM i MF3.XI.65 r.w sprawie ramowych wytycznych do przeprowadzania analiz rocznej działalności ministerstwNr 63, poz. 337
213Z. Przew. KPpRM i MF3.XI.65 r.w sprawie ramowych wytycznych do przeprowadzania analiz rocznej działalności przedsiębiorstw przemysłowychNr 63, poz. 338
214Z. Przew. KPpRM i MF3.XI.65 r.w sprawie ramowych wytycznych do przeprowadzania wojewódzkich analiz sytuacji gospodarczej i wykonania planuNr 63, poz. 339
215Instr. CRZZ15.X.65 r.w sprawie zasad obowiązujących przy powoływaniu do kolegiów orzekających oraz danych zawartych w protokołach i orzeczeniach w sprawach o wykroczenia przeciwko przepisom prawa pracyNr 63, poz. 353
216Instr. Przew. KPpRM10.II.66 r.w sprawie ustalania planu rozdziału stypendiów fundowanych oraz szczegółowych zasad, trybu i terminów zgłaszania wniosków o fundowanie stypendiów studentom szkół wyższychNr 7, poz. 57
217Z. Przew. KNiT8.III.66 r.w sprawie zasad oraz trybu tworzenia i wykorzystania funduszu za osiągnięcia techniczne i ekonomiczne w przedsiębiorstwach doświadczalnychNr 10, poz. 68; z 1968 r. Nr 31, poz. 209; z 1969 r. Nr 52, poz. 414
218Z.MF4.III.66 r.w sprawie zaniechania ustalania zobowiązań podatkowych w zakresie opłaty uzdrowiskowejNr 10 poz. 72
219Z.MKiS2.IV.66 r.w sprawie akceptowania danych wyjściowych do projektowania (założeń inwestycji) i zatwierdzenia projektów wstępnych niektórych inwestycji realizowanych w planach terenowychNr 19, poz. 107;
220Z.MK23.V.66 r.w sprawie ramowych wytycznych do przeprowadzania analiz rocznej działalności jednostek transportu samochodowegoNr 29, poz. 154
221Z.Przew. KPpRM i MF10.VIII.66 r.w sprawie ustalania wskaźników rentownościNr 42, poz. 211; z 1969 r. Nr 19, poz. 158
222Z.MPCh30.VIII.66 r.w sprawie zasad stosowania mandatów karnych przez członków resortowej służby przeciwpożarowej w jednostkach organizacyjnych resortu Ministra Przemysłu ChemicznegoNr 47, poz. 236
223Z.MK17.IX.66 r.w sprawie rozciągnięcia przepisów o obowiązku zaopatrzenia w taksomierze samochodów osobowych i bagażowych przeznaczonych do publicznego transportu drogowego na wszystkie miejscowości w krajuNr 55, poz. 263
224Z.MHZ19.X.66 r.w sprawie określenia polskich urzędów i instytucji, których zgoda na przesiedlenie za granicę na pobyt czasowy w celu świadczenia usług uprawnia do ulg celnych z tytułu przesiedleniaNr 61, poz. 294
225Z.MF27.X.66 r.w sprawie udzielania pomocy kredytowej spółkom wodnym i ich związkomNr 63, poz. 301
226Z.MF7.I.67 r.w sprawie postępowania banków przy wykonywaniu przez jednostki gospodarki uspołecznionej obowiązku stosowania numerów statystycznychNr 3, poz. 13
227Z.MF6.I.67 r.w sprawie zaniechania ustalania zobowiązań podatkowych w zakresie opłaty środków transportowych przypadającej od pojazdów samochodowychNr 4, poz. 18
228Z.MBiPMB29.XII.66 r.w sprawie zasad tworzenia, planowania i korzystania z funduszu konkursowe w państwowych biurach (samodzielnych pracowniach) projektówz 1967 r. Nr 7, poz. 34
229Z. Przew. KPpRM6.III.67 r.w sprawie rozszerzania zakresu działalności usługowej, określonej w § 39 ust. 2 uchwały nr 203 Rady Ministrów z dnia 30 lipca 1965 r. w sprawie rozwoju usług dla ludności w latach 1966-1970Nr 16, poz. 75
230P. ok. Przew.5.IV.67 r.w sprawie zamawiania maszyn i urządzeń inwestycyjnychNr 23, poz. 111
231Z.MHW19.VI.67 r.w sprawie otwierania i zamykania placówek handlu detalicznego i zakładów gastronomicznychNr 35, poz. 165
232Z.MPC17.VI.67 r.w sprawie gospodarowania surowcami wtórnymi metaliNr 37, poz. 181
233Z. Przew. KDW i MHW12.VII.67 r.w sprawie ustalania dni i godzin otwierania i zamykania zakładów świadczących usługi dla ludnościNr 41, poz. 198
234Z.MHZ27.VI.67 r.w sprawie zaliczenia urzędów celnych do klasNr 44, poz. 215
235Wytyczne Przew. KPpRM9.X.67 r.w sprawie zasad przygotowania poszczególnych przedsięwzięć lub zadań inwestycyjnych w zakresie sporządzania danych wyjściowych do projektowania inwestycji produkcyjnych i usług materialnychNr 58, poz. 280
235aZ.MZiOS oraz Prez. ZUS7.II.68 r.w sprawie współdziałania jednostek resortu zdrowia i opieki społecznej oraz organów Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w kontroli nad orzecznictwem o czasowej niezdolności do pracyNr 8, poz. 47
236Z.MF25.III.68 r.w sprawie całkowitego lub częściowego zaniechania ustalania zobowiązań podatkowych w zakresie podatku od nieruchomości i od lokali oraz zawieszenia poboru podatku od lokaliNr 14, poz. 91; z 1970 r. Nr 27, poz. 225, Nr 41, poz. 309 z 1972 r. Nr 30, poz. 167; z 1973 r. Nr 23, poz. 140; z 1974 r. Nr 23, poz. 138
237Z.MR11.IV.68 r.w sprawie dokonywania wypłat z sum wpłaconych do Banku Rolnego z tytułu przekazania przez rolnika na własność Państwa części nieruchomości wchodzących w skład gospodarstwa rolnegoNr 18, poz. 117
238Z. Przew. KPiP oraz MK30.V.68 r.w sprawie zasad wykonywania niektórych przepisów o emeryturach i rentachNr 24, poz. 157
239Z. Przew. KPiP oraz Przew. GKKFiT11.VI.68 r.w sprawie zasad u trybu zaliczania do okresu ubezpieczenia społecznego okresów wykonywania czynności przewodnika turystycznego przed dniem 1 sierpnia 1968 r.Nr 27, poz. 183
240Z. Przew. KNiT1.VII.68 r.w sprawie funduszu za osiągnięcia techniczne i ekonomiczne w zakładach doświadczalnychNr 31, poz. 209
241Z.Przew. GKKFiT 6.VII.68 r.w sprawie wytycznych dotyczących organizacji, składu i zakresu działania społecznych gromadzkich komitetów kultury fizycznej i turystykiNr 32, poz. 216
242P. ok. Przew. KPpRM i Prez. GUS20.VIII.68 r.w sprawie wykazywania w planach i sprawozdawczości liczby kobiet korzystających z bezpłatnych urlopów w celu sprawowania opieki nad małymi dziećmiNr 37, poz. 267
243Z.MK19.X.68 r.w sprawie składu, właściwości i trybu postępowania Komisji Odwoławczej do Spraw EmerytalnychNr 44, poz. 311
244Z. Przew. KPiP4.IX.68 r.w sprawie szczegółowego określenia wysokości kosztów badań lekarskich pracowników, przeprowadzonych dla ustalenia jednorazowych odszkodowań i innych świadczeń z tytułu wypadków przy pracyNr 47, poz. 332
245Z.MZiOS29.X.68 r.w sprawie szczegółowych zasad ustalania trwałego uszczerbku na zdrowiu dla celów wypłaty jednorazowych odszkodowań oraz świadczeń wyrównawczych pracownikom poszkodowanym wskutek wypadków przy pracyNr 49, poz. 343; sprost. z 1969 r. Nr 37, poz. 310
246Obw. Przew. KPiP9.XI.68 r.w sprawie ogłoszenia wykazu przepisów dotyczących przestrzegania dyscypliny pracy i płacNr 52, poz. 365
247Z.MR27.XII.68 r.w sprawie świadczeń pieniężnych za przekazane Państwu nieruchomości dla rolników podejmujących pracę w państwowych gospodarstwach rolnych położonych w rejonach o dużym zapotrzebowaniu na pracowników przez te gospodarstwaz 1969 r. Nr 3, poz. 29
248Z.MF21.XII.68 r.w sprawie trybu poboru opłaty od środków transportowychz 1969 r. Nr 4, poz. 37
249Z. MOiSzW, MZiOS, MKiS, MON, Przew. GKKFiT27.XII.68 r.w sprawie określania wysokości narzutu dla prac zleconych planowych, wykonywanych w szkołach wyższychz 1969 r. Nr 4, poz. 40
250Z.MF22.III.69 r.w sprawie całkowitego lub częściowego zwolnienia nabycia niektórych praw majątkowych od podatku od nabycia praw majątkowychNr 13, poz. 104; z 1972 r.
251Instr. Przew. KPiP26.VI.69 r.w sprawie zasad planowania, kontroli i korekty funduszu płac w biurach projektówNr 29, poz. 222
252Z. Przew. KPiP15.VII.69 r.w sprawie zasad uznawania wypadków w drodze z domu do pracy i z pracy do domu za podlegające umowom ubezpieczeniaNr 34, poz. 258
253Z.MF7.VIII.69 r.w sprawie całkowitego lub częściowego zwolnienia nabycia niektórych praw majątkowych od podatku od nabycia praw majątkowychNr 37, poz. 306, Nr 45, poz. 360; z 1972 r. Nr 5, poz. 30 z 1973 r. Nr 55, poz. 311; z 1974 r. Nr 19, poz. 113; z 1975 r. Nr 14, poz. 82
254Z.MK28.VIII.69 r.w sprawie określeniakolejowych komisji lekarskich orzekających o stopniu trwałego uszczerbku na zdrowiu pracowników kolejowych poszkodowanych wskutek wypadków przy pracyNr 39, poz. 325
255Z.MZiOS2.IV.69 r.w sprawie zasad wynagradzania lekarzy za udział w naradach (konsyliach) lekarskich i za wykonywanie sekcji zwłokNr 40, poz. 332
256Z.MHW18.XI.69 r.w sprawie ustalenia wykazu towarów objętych rocznym terminem wygaśnięcia uprawnień z tytułu braków ilościowychNr 50, poz. 385
257Z.MF4.XII.69 r.w sprawie przesunięcia niektórych agend aktywów i pasywów między Narodowym Bankiem Polskim i Bankiem RolnymNr 52, poz. 410
258Z.MZiOS1.XII.69 r.w sprawie szczegółowych wytycznych o rejestracji i sprawozdawczości chorób zawodowychNr 52, poz. 411
259Z. Przew. KPiP21.VII.70 r.w sprawie zatrudniania absolwentów szkół (kursów) przysposabiających do zawoduNr 24, poz. 196
260Z.MF24.VII.70 r.w sprawie przypadków uprawniających do zwiększania funduszu płac bez zgody Ministra FinansówNr 25, poz. 203
261Z.MF24.IX.70 r.w sprawie zaniechania prowadzonego eksperymentalnie w niektórych powiatach obowiązkowego ubezpieczenia trzody chlewnejNr 33, poz. 262
262Z.MF10.XII.70 r.w sprawie zwolnienia od opłaty skarbowej niektórych przedmiotów tej opłatyNr 43, poz. 345
263Z. Przew. KPiP4.I.71 r.w sprawie stosowania zasad podwyżki najniższych płac, wprowadzenia dodatków do płac dla niektórych grup pracowników, podwyżki zasiłków rodzinnych oraz niektórych emerytur i rentNr 1, poz. 1
264Z. Przew. KPiP6.I.71 r.w sprawie podstawy wymiaru rent i wysokości składek na ubezpieczenia społeczne dla niektórych osób prowadzących działalność na podstawie umowy zlecenia lub umowy agencyjnejNr 4, poz. 25
265Z. Przew. KNiT16.I.71 r.w sprawie wykorzystywania informacji naukowych, technicznych i ekonomicznych zawartych w sprawozdaniach ze służowych wyjazdów za granicęNr 6,poz. 45
266Z. Prez. CUGW29.III.71 r.w sprawie projektowania inwestycji hydrotechnicznychNr 22, poz. 146
267Z. Przew. KPiP22.X.71 r.w sprawie zwiększania uposażenia zasadniczego z tytułu podwyższenia tygodniowej normy czsu pracy dla pracowników naukowo-badawczych zatrudnionych w ośrodkach badawczo-rozwojowychNr 54, poz. 359
268Obw. MGK1.XII.71 r.w sprawie ustalenia piątego wykazu spółdzielni budownictwa mieszkaniowego i ich budynków, w których lokale mieszkalne mogą korzystać z wyłączenia spod publicznej gospodarki lokalamiNr 60, pz.407
269Z.MF4.I.72 r.w sprawie udzielania osobom fizycznym kredytu bankowego na remont bieżący budynków wielomieszkaniowych w latach 1972-1975Nr 4, poz. 23
270Z.MPCh28.I.72 r.w sprawie normatywów czasowych oddawania do montażu i eksploatacji maszyn i urządzeń i kompletnych obiektówNr 10, poz. 76
271Z.MR i MF28.III.72 r.w sprawie zasad i warunków pomocy Państwa dla rolniczych spółdzielni produkcyjnych i innych form zespolonej gospodarki w rolnictwieNr 22, poz. 130
272Z.MF19.XII.72 r.w sprawie właściwości organów finansowych do ustalania i poboru podatku obrotowego i podatku dochodowego od gminnych spółdzielni zrzeszonych w Centrali Rolniczej Spółdzielni "Samopomoc Chłopska" oraz podatku scalonego od kółek rolniczych i spółdzielczych ośrodków rolnych zrzeszonych w Centralnym Związku Kółek Rolniczychz 1973 r. Nr 1, poz. 3
273Z.MK5.I.73 r.w sprawie zwolnień od opłaty od przewozu wykonywanego na obszarze Polski autobusami zarejestrowanymi za granicąNr 3, poz. 21
274Z.MF5.II.73 r.w sprawie zwrotu jednostkom gospodarki uspołecznionej akumulacji pośredniej zawartej w cenach produktów przeznaczonych na eksportNr 9, poz. 55
275Z.MSW i MON12.I.74 r.w sprawie przeprowadzania poboru w okresie wiosennym 1974 r.Nr 3, poz. 17
276Z.MAGTiOŚ oraz MF21.I.74 r.w sprawie zasad działania oraz gospodarki finansowej przedsiębiorstw jednorodzinnego budownictwa mieszkaniowegoNr 5, poz. 37
277Z.MF26.II.74 r.w sprawie przesunięcia niektórych agend oraz aktywów i pasywów z Narodowego Banku Polskiego do Banku RolnegoNr 8, poz. 62
278Z.MR oraz MPSiS21.V.74 r.w sprawie współpracy i koordynacji gospodarczej w zakresie organizowania kontraktowanej produkcji ogrodniczej oraz obrotu produktami ogrodniczymiNr 21, poz. 125
279Z.MF6.III.75 r.w sprawie przekazywania na rachunek bankowy wynagrodzeń pracowników zatrudniomych na statkach rybołóstwa morskiegoNr 9, poz. 51
280Z.MSW6.VIII.75 r.w sprawie rejestracji przedpoborowych - mężurodzonych w 1957 r.Nr 26, poz. 163
281Z.MF8.VIII.75 r.w sprawie całkowitego lub częściowego zwolnienia od podatków od nieruchomości i od lokali niektórych budynków oraz ustalania wartości czynszowej dla celów wymiaru podatku od nieruchomości od tych budynkówNr 26, poz. 166