Zm.: zarządzenie w sprawie utworzenia wydziałów i katedr w Akademii Wychowania Fizycznego im. gen. broni Karola Świerczewskiego w Warszawie i w Wyższych Szkołach Wychowania Fizycznego w Krakowie, Poznaniu i Wrocławiu.

Monitor Polski

M.P.1965.9.32

| Akt jednorazowy
Wersja od: 19 lutego 1965 r.

ZARZĄDZENIE
PRZEWODNICZĄCEGO GŁÓWNEGO KOMITETU KULTURY FIZYCZNEJ I TURYSTYKI
z dnia 30 stycznia 1965 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie utworzenia wydziałów i katedr w Akademii Wychowania Fizycznego im. gen. broni Karola Świerczewskiego w Warszawie i w Wyższych Szkołach Wychowania Fizycznego w Krakowie, Poznaniu i Wrocławiu.

Na podstawie art. 15 ustawy z dnia 5 listopada 1958 r. o szkołach wyższych (Dz. U. Nr 68, poz. 336) zarządza się, co następuje:
W zarządzeniu nr 180 Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 1953 r. w sprawie utworzenia wydziałów i katedr w Akademii Wychowania Fizycznego im. gen. broni Karola Świerczewskiego w Warszawie i w Wyższych Szkołach Wychowania Fizycznego w Krakowie, Poznaniu i Wrocławiu (Monitor Polski z 1954 r. Nr A-5, poz. 150, z 1961 r. Nr 86, poz. 369, z 1962 r. Nr 65, poz. 309 i z 1964 r. Nr 24, poz. 107) wprowadza się następujące zmiany:
1)
w § 2 lit. A otrzymuje brzmienie:

"A. w Akademii Wychowania Fizycznego im. gen. broni Karola Świerczewskiego w Warszawie katedry:

1) anatomii z zakładem,

2) antropologii z zakładem,

3) biologii z zakładem,

4) biomechaniki z zakładem,

5) filozofii i socjologii z zakładami:

a) filozofii i socjologii ogólnej,

b) socjologii sportu,

6) fizjologii z zakładem,

7) higieny z zakładem,

8) historii kultury fizycznej z zakładami:

a) historii kultury fizycznej,

b) najnowszej historii kultury fizycznej,

9) kontroli lekarskiej z zakładami:

a) kontroli lekarskiej,

b) leczniczo-profilaktycznym z przychodnią sportowo-lekarską,

10) pedagogiki z zakładem,

11) psychologii z zakładem,

12) rehabilitacji leczniczej z zakładami:

a) rehabilitacji narządu ruchu,

b) rehabilitacji w chorobach wewnętrznych,

13) teorii i metodyki wychowania fizycznego z zakładami:

a) teorii wychowania fizycznego,

b) metodyki wychowania fizycznego,

c) rekreacji ruchowej,

14) teorii i metodyki ciężkiej atletyki,

15) teorii i metodyki gimnastyki z zakładem,

16) teorii i metodyki lekkiej atletyki z zakładem,

17) teorii i metodyki narciarstwa, łyżwiarstwa i obozownictwa z zakładem,

18) teorii i metodyki pływania z zakładem,

19) teorii i metodyki zespołowych gier sportowych z zakładami:

a) teorii i metodyki zespołowych gier sportowych,

b) teorii i metodyki zabaw i gier ruchowych,

20) turystyki z zakładami:

a) ekonomiki i organizacji turystyki,

b) obsługi ruchu turystycznego.";

2)
w § 2 lit. B:
a)
pkt 5 otrzymuje brzmienie:

"5) higieny z zakładem",

b)
dotychczasowe pkt 6 i 7 otrzymują kolejną numerację 8 i 9,
c)
dodaje się pkt 6 i 7 w brzmieniu:

"6) kontroli lekarskiej z zakładem,

7) rehabilitacji leczniczej z zakładem".

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.