Zm.: zarządzenie w sprawie utworzenia wydziałów i katedr w Akademii Wychowania Fizycznego im. gen. broni Karola Świerczewskiego w Warszawie i w Wyższych Szkołach Wychowania Fizycznego w Krakowie, Poznaniu i Wrocławiu.

Monitor Polski

M.P.1968.45.320

| Akt jednorazowy
Wersja od: 1 października 1968 r.

ZARZĄDZENIE
PRZEWODNICZĄCEGO GŁÓWNEGO KOMITETU KULTURY FIZYCZNEJ I TURYSTYKI
z dnia 18 października 1968 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie utworzenia wydziałów i katedr w Akademii Wychowania Fizycznego im. gen. broni Karola Świerczewskiego w Warszawie i w Wyższych Szkołach Wychowania Fizycznego w Krakowie, Poznaniu i Wrocławiu.

Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 listopada 1958 r. o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 1965 r. Nr 16, poz. 114) zarządza się, co następuje:
W zarządzeniu nr 180 Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 1953 r. w sprawie utworzenia wydziałów i katedr w Akademii Wychowania Fizycznego im. gen. broni Karola Świerczewskiego w Warszawie i w Wyższych Szkołach Wychowania Fizycznego w Krakowie, Poznaniu i Wrocławiu (Monitor Polski z 1954 r. Nr A-5, poz. 150, z 1961 r. Nr 86, poz. 369, z 1962 r. Nr 65, poz. 309, z 1964 r. Nr 24, poz. 107, z 1965 r. Nr 9, poz. 32 i z 1966 r. Nr 20, poz. 113) w § 2 lit. B dodaje się pkt 10 w brzmieniu:

"10) katedra turystyki z dwoma zakładami:

a) teorii i metodyki turystyki,

b) obozownictwa".

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia 1 października 1968 r.