Ustanowienie odznaki "Zasłużony Pracownik Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska".

Monitor Polski

M.P.1973.32.195

| Akt utracił moc
Wersja od: 30 lipca 1973 r.

UCHWAŁA Nr 166
RADY MINISTRÓW
z dnia 12 lipca 1973 r.
w sprawie ustanowienia odznaki "Zasłużony Pracownik Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska".

W celu uznania zasług za wieloletnią i ofiarną pracę w gospodarce komunalnej i terenowej Rada Ministrów uchwala, co następuje:
Ustanawia się odznakę "Zasłużony Pracownik Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska", zwaną dalej "odznaką".
1.
Odznaka jest zaszczytnym wyróżnieniem zawodowym nadawanym najbardziej zasłużonym pracownikom resortu gospodarki terenowej i ochrony środowiska, wyróżniającym się sumiennym wykonywaniem obowiązków w pracy zawodowej i społecznej, wykazującym szczególną dbałość o mienie społeczne i odznaczającym się wysokim poziomem moralnym.
2.
Odznaka może być nadawana również osobom nie zatrudnionym w jednostkach resortu gospodarki terenowej i ochrony środowiska za zasługi położone w dziedzinie gospodarki komunalnej i terenowej.
Pracownicy wyróżnieni odznaką i posiadający wymagane warunki na równi z innymi pracownikami korzystają z pierwszeństwa:
1)
w przedstawianiu wniosków o nadanie orderów i odznaczeń,
2)
w awansowaniu,
3)
w kierowaniu do szkół ogólnokształcących i zawodowych dla pracujących oraz do szkół wyższych,
4)
w uzyskiwaniu nagród.
Odznakę nadaje Minister Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska.
1.
Utrata odznaki następuje w razie prawomocnego skazania wyróżnionego na dodatkową karę pozbawienia praw publicznych.
2.
Minister Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska może pozbawić odznaki w razie stwierdzenia, że jej nadanie nastąpiło wskutek wprowadzenia w błąd lub że osoba wyróżniona odznaką dopuściła się czynu, wskutek którego stała się niegodna posiadania odznaki.
Opis i wzór odznaki, zasady i tryb jej wręczania oraz sposób noszenia ustali Minister Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska po uzgodnieniu z Zarządem Głównym Związku Zawodowego Pracowników Gospodarki Komunalnej i Terenowej.
Koszty odznaki oraz wydatki związane z jej nadawaniem będą pokrywane ze środków Ministerstwa Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska.
Wykonanie uchwały porucza się Ministrowi Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska.
Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.