Ustanowienie odznaki honorowej "Za zasługi dla gospodarki przestrzennej i komunalnej".

Monitor Polski

M.P.1985.9.77

| Akt utracił moc
Wersja od: 10 lipca 1986 r.

UCHWAŁA Nr 71
RADY MINISTRÓW
z dnia 9 maja 1985 r.
w sprawie ustanowienia odznaki honorowej "Za zasługi dla gospodarki przestrzennej i komunalnej". 1

Na podstawie art. 4 ust. 2 i art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 21 grudnia 1978 r. o odznakach i mundurach (Dz. U. Nr 31, poz. 130) Rada Ministrów uchwala, co następuje:
1. 2
Ustanawia się odznakę honorową "Za zasługi dla gospodarki przestrzennej i komunalnej", zwaną dalej "odznaką".
2.
Odznaka jest dwustopniowa: srebrna i złota.
1.
Odznaka jest zaszczytnym honorowym wyróżnieniem nadawanym najbardziej zasłużonym w pracy zawodowej i społecznej pracownikom gospodarki przestrzennej, a w szczególności w dziedzinach: planowania przestrzennego, urbanistyki, architektury i projektowania, nadzoru budowlanego, gospodarki komunalnej i mieszkaniowej, gospodarki gruntami, geodezji i kartografii.
2.
Odznaka może być nadawana również innym osobom fizycznym oraz społecznym zbiorowościom w uznaniu ich szczególnych zasług dla gospodarki przestrzennej.
1. 3
Odznakę stanowi stylizowany kontur mapy Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej, wpisany w wielokąt foremny o wymiarach 26 x 30 mm i grubości 2 mm. Odznaka jest zawieszona na prostokątnej klamrze o wymiarach 28 x 10 mm, podzielonej na trzy równe kwadraty o boku 8 mm. Środkowy kwadrat jest podzielony na dwie prostokątne płaszczyzny, pokryte z lewej strony białą, a z prawej strony czerwoną emalią. Kwadraty zewnętrzne są wykonane w kolorze odpowiadającym stopniowi odznaki. Licowa strona odznaki przedstawia wypukły o grubości 1 mm kontur mapy Polski, podzielony w połowie. Na środku w połowie jest umieszczony motyw graniczny symbolizujący budownictwo i gospodarkę przestrzenną. Na tym tle jest umieszczony wypukły napis koloru czarnego "ZASŁUŻONY DLA GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ I KOMUNALNEJ",. Na rewersie odznaki jest również umieszczony stylizowany kontur mapy Polski o grubości 1 mm. Całą płaszczyznę mapy wypełnia napis "MINISTER BUDOWNICTWA, GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ I KOMUNALNEJ". Na środku w poziomie jest umieszczony motyw graficzny symbolizujący budownictwo i gospodarkę przestrzenną. Odznaka jest wykonana w kolorze odpowiadającym stopniowi odznaki.
2.
Wzór odznaki określa załącznik do uchwały.
1. 4
Odznakę nadaje Minister Budownictwa, Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej.
2.
Z wnioskami o nadanie odznaki występują:
1)
naczelne i centralne organy administracji państwowej,
2)
terenowe organy administracji państwowej o właściwości ogólnej stopnia wojewódzkiego,
3)
władze naczelne organizacji politycznych, społecznych, związków zawodowych oraz centralnych związków spółdzielczych.
3.
Wniosek o nadanie odznaki powinien zawierać dane osobowe i dane dotyczące przebiegu pracy zawodowej oraz opis zasług osoby fizycznej lub społecznej zbiorowości zgłoszonej do wyróżnienia wraz ze szczegółowym uzasadnieniem wniosku.
4.
Wnioski o nadanie odznaki powinny być przedstawiane najpóźniej na 2 miesiące przed zamierzonym terminem wręczenia odznaki.
1. 5
Odznakę wręczają Minister Budownictwa, Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej, inni ministrowie, kierownicy urzędów centralnych, wojewodowie i prezydenci miast: stołecznego Warszawy, Krakowa i Łodzi oraz inne upoważnione osoby.
2.
Osobie wyróżnionej wraz z odznaką wręcza się legitymację stwierdzającą jej nadanie.
1.
Odznakę nadaną osobie fizycznej nosi się na prawej stronie piersi.
2.
Odznakę nadaną społecznej zbiorowości przypina się do sztandaru zakładowego.
Utrata odznaki następuje w razie prawomocnego skazania osoby wyróżnionej na karę dodatkową pozbawienia praw publicznych.
Ewidencję wyróżnionych odznaką prowadzi Ministerstwo Budownictwa, Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej.
W razie zagubienia lub zniszczenia odznaki albo legitymacji może być wydany wtórny egzemplarz odznaki lub legitymacji.
Nadanie i utratę odznaki odnotowuje się w aktach osobowych wyróżnionego pracownika.
Koszty nadania odznaki pokrywane są z budżetu centralnego, w części dotyczącej Ministerstwa Budownictwa, Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej.
1.
Traci moc uchwała nr 166 Rady Ministrów z dnia 12 lipca 1973 r. w sprawie ustanowienia odznaki "Zasłużony Pracownik Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska" (Monitor Polski Nr 32, poz. 195).
2.
Osoby fizyczne, które otrzymały odznakę określoną w ust. 1, są uprawnione do jej noszenia na zasadach dotychczasowych, z tym że jest ona równorzędna z odznaką złotą.
Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIK  8

WZÓR ODZNAKI "ZA ZASŁUGI DLA GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ I KOMUNALNEJ"

(pominięty)
1 Tytuł zmieniony przez § 1 pkt 1 uchwały z dnia 19 czerwca 1986 r. (M.P.86.19.136) zmieniającej nin. uchwałę z dniem 10 lipca 1986 r.
2 § 1 ust. 1 zmieniony przez § 1 pkt 1 uchwały nr 94 z dnia 19 czerwca 1986 r. (M.P.86.19.136) zmieniającej nin. uchwałę z dniem 10 lipca 1986 r.
3 § 3 ust. 1 zmieniony przez § 1 pkt 2 uchwały z dnia 19 czerwca 1986 r. (M.P.86.19.136) zmieniającej nin. uchwałę z dniem 10 lipca 1986 r.
4 § 4 ust. 1 zmieniony przez § 1 pkt 3 uchwały z dnia 19 czerwca 1986 r. (M.P.86.19.136) zmieniającej nin. uchwałę z dniem 10 lipca 1986 r.
5 § 5 ust. 1 zmieniony przez § 1 pkt 3 uchwały z dnia 19 czerwca 1986 r. (M.P.86.19.136) zmieniającej nin. uchwałę z dniem 10 lipca 1986 r.
6 § 8 zmieniony przez § 1 pkt 4 uchwały z dnia 19 czerwca 1986 r. (M.P.86.19.136) zmieniającej nin. uchwałę z dniem 10 lipca 1986 r.
7 § 11 zmieniony przez § 1 pkt 4 uchwały z dnia 19 czerwca 1986 r. (M.P.86.19.136) zmieniającej nin. uchwałę z dniem 10 lipca 1986 r.
8 Załącznik zmieniony przez § 1 pkt 5 uchwały z dnia 19 czerwca 1986 r. (M.P.86.19.136) zmieniającej nin. uchwałę z dniem 10 lipca 1986 r.