Ustalenie wzoru odznaki "Zasłużony Pracownik Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska" oraz tryb jej nadawania.

Monitor Polski

M.P.1973.36.222

| Akt utracił moc
Wersja od: 28 sierpnia 1973 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA GOSPODARKI TERENOWEJ I OCHRONY ŚRODOWISKA
z dnia 24 lipca 1973 r.
w sprawie ustalenia wzoru odznaki "Zasłużony Pracownik Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska" oraz trybu jej nadawania.

Na podstawie § 6 uchwały nr 166 Rady Ministrów z dnia 12 lipca 1973 r. w sprawie ustanowienia odznaki "Zasłużony Pracownik Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska" (Monitor Polski Nr 32, poz. 195) zarządza się, co następuje:
Opis i wzór odznaki ustala załącznik do zarządzenia.
1.
Wnioski o nadanie odznaki zgłaszają Ministrowi Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska:
1)
przewodniczący prezydiów wojewódzkich rad narodowych (rad narodowych miast wyłączonych z województw) - w stosunku do pracowników zjednoczeń (jednostek równorzędnych) resortu gospodarki terenowej i ochrony środowiska oraz pracowników jednostek organizacyjnych prezydiów rad narodowych wszystkich stopni,
2)
dyrektorzy resortowych zjednoczeń (jednostek równorzędnych) - w stosunku do pracowników przedsiębiorstw (zakładów) resortu gospodarki terenowej i ochrony środowiska objętych planem terenowym,
3)
dyrektor Zjednoczenia Zaplecza Technicznego Gospodarki Komunalnej - w stosunku do pracowników przedsiębiorstw (zakładów) objętych planem centralnym.
2.
Wnioski o nadanie odznaki mogą również zgłaszać organizacje społeczne oraz instytucje działające w dziedzinach gospodarki terenowej i ochrony środowiska.
1.
Wnioski o nadanie odznaki powinny być przedstawione Ministrowi Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska najpóźniej na 2 miesiące przed zamierzonym terminem wręczenia odznaki.
2.
Wniosek o nadanie odznaki powinien zawierać: imię i nazwisko osoby zgłaszanej do wyróżnienia, nazwisko panieńskie - gdy chodzi o mężatki, imiona rodziców, datę i miejsce urodzenia, miejsce zamieszkania, wykształcenie, miejsce pracy i zajmowane stanowisko służbowe, posiadane odznaczenia państwowe i odznaki oraz rok ich przyznania, wyczerpujące uzasadnienie wniosku (szczegółowe opisanie zasług ze wskazaniem stażu pracy oraz krótką charakterystykę postawy społecznej), opinię zakładowej organizacji związkowej oraz opinię nadrzędnej jednostki organizacyjnej i właściwego terenowo zarządu okręgu związku zawodowego.
1.
Wręczenia odznaki wraz z dokumentem stwierdzającym jej nadanie dokonują Minister Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska, przewodniczący prezydiów wojewódzkich rad narodowych (rad narodowych miast wyłączonych z województw) lub upoważnione przez nich osoby.
2.
Odznakę wręcza się w sposób uroczysty na akademiach organizowanych z okazji obchodów "Dnia Pracownika Komunalnego" lub w dniach mających szczególne znaczenie dla jednostki zatrudniającej wyróżnionych odznaką pracowników (jak obchody jubileuszu działalności tej jednostki, oddanie do eksploatacji szczególnie ważnych obiektów itp.).
Odznakę nosi się na prawej stronie piersi.
1.
Ewidencję odznak prowadzi Ministerstwo Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska.
2.
Fakt nadania, utraty lub pozbawienia odznaki odnotowuje się w aktach osobowych wyróżnionego pracownika.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIK

OPIS I WZÓR ODZNAKI "ZASŁUŻONY PRACOWNIK GOSPODARKI TERENOWEJ I OCHRONY ŚRODOWISKA"

Odznaka "Zasłużony Pracownik Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska" stanowi kompozycję literniczą i jest umocowana na agrafce.

Rysunek odznaki znajduje się wyłącznie na stronie licowej i składa się z napisu "Zasłużony Pracownik" rozmieszczonego poziomo w górnej i dolnej części odznaki, utworzonego z liter w kolorze srebrnym oraz tła w kolorze czerwonym wykonanego w emalii. W środkowej części odznaki znajdują się słowa "Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska", tłoczone wypukło w metalu.

Odznaka o wielkości 20 X 23 mm jest wykonana w tombaku, posrebrzana i oksydowana.

grafika