Monitor Polski

M.P.1974.21.124

| Akt utracił moc
Wersja od: 30 grudnia 1975 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA PRACY, PŁAC I SPRAW SOCJALNYCH
z dnia 31 maja 1974 r.
w sprawie składników uposażenia wchodzących w skład podstawy wymiaru renty dla niektórych inwalidów wojskowych i ich rodzin.

Na podstawie art. 36 ust. 2 ustawy z dnia 29 maja 1974 r. o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin (Dz. U. Nr 21, poz. 117) zarządza się, co następuje:
§  1. Zarządzenie określa składniki uposażenia wchodzące w skład podstawy wymiaru renty dla inwalidów wojskowych i ich rodzin - jeżeli podstawę tę ma stanowić odpowiednie uposażenie żołnierza zawodowego.
§  2.
1. 1 W skład podstawy wymiaru renty inwalidzkiej wchodzą:
1) dla oficerów i chorążych oraz podoficerów w stopniu plutonowego lub wyższym:
a) uposażenie według posiadanego stopnia wojskowego przewidziane w przepisach o uposażeniu żołnierzy dla żołnierza zawodowego w odpowiednim stopniu wojskowym przy wysłudze do 2 lat,
b) uposażenie według stanowiska służbowego, typowego dla posiadanego stopnia wojskowego,
c) należne na zajmowanym ostatnio w wojsku stanowisku służbowym dodatki do uposażenia o charakterze stałym, wchodzące w skład podstawy wymiaru emerytury lub renty dla żołnierzy zawodowych,
2) dla szeregowców, starszych szeregowców oraz podoficerów w stopniu kaprala i starszego kaprala:
a) uposażenie według stopnia wojskowego, przewidziane w przepisach o uposażeniu żołnierzy dla plutonowego zawodowego przy wysłudze do 2 lat,
b) uposażenie według stanowiska służbowego typowego dla stopnia plutonowego,
c) pobierany ostatnio w wojsku dodatek za klasę kwalifikacyjną.
2. Dla żołnierzy służby okresowej uposażeniem według stanowiska służbowego typowego dla posiadanego stopnia wojskowego (ust. 1 pkt 1 lit. b) jest uposażenie należne żołnierzowi na stanowisku służbowym zajmowanym ostatnio w wojsku.
§  3.
1. Wysokość uposażeń i dodatków wchodzących w skład podstawy wymiaru renty ustala się według stawek obowiązujących w dniu zwolnienia żołnierza ze służby wojskowej, a jeżeli przyznanie renty następuje przed zwolnieniem z tej służby, w dniu, od którego przyznaje się rentę.
2. Jeżeli zwolnienie żołnierza ze służby wojskowej nastąpiło przed dniem wejścia w życie zarządzenia, wysokość uposażeń i dodatków (ust. 1) ustala się według stawek obowiązujących w tym dniu.
3. 2 Wysokość uposażeń i dodatków dla ustalenia podstawy wymiaru renty stwierdza zaświadczenie dowódcy jednostki wojskowej, w której żołnierz pełnił służbę, albo wojskowego komendanta uzupełnień.
§  4. Podstawę wymiaru renty rodzinnej stanowią określone w § 2 i 3 składniki uposażenia, które stanowiłyby podstawę wymiaru renty inwalidzkiej dla zmarłego.
§  5. Traci moc zarządzenie Przewodniczącego Komitetu Pracy i Płac z dnia 3 maja 1968 r. w sprawie składników uposażenia wchodzących w skład podstawy wymiaru renty dla niektórych inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin (Monitor Polski Nr 21, poz. 140).
§  6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 sierpnia 1974 r.
1 § 2 ust. 1 zmieniony przez § 1 pkt 1 i 2 zarządzenia z dnia 15 grudnia 1975 r. (M.P.75.39.226) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 30 grudnia 1975 r.
2 § 3 ust. 3 zmieniony przez § 1 pkt 3 zarządzenia z dnia 15 grudnia 1975 r. (M.P.75.39.226) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 30 grudnia 1975 r.