Monitor Polski

M.P.1974.21.124

| Akt utracił moc
Wersja od: 30 grudnia 1975 r.
§  5. Traci moc zarządzenie Przewodniczącego Komitetu Pracy i Płac z dnia 3 maja 1968 r. w sprawie składników uposażenia wchodzących w skład podstawy wymiaru renty dla niektórych inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin (Monitor Polski Nr 21, poz. 140).