Monitor Polski

M.P.1975.39.226

| Akt jednorazowy
Wersja od: 30 grudnia 1975 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA PRACY, PŁAC I SPRAW SOCJALNYCH
z dnia 15 grudnia 1975 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie składników uposażenia wchodzących w skład podstawy wymiaru renty dla niektórych inwalidów wojskowych i ich rodzin.

Na podstawie art. 36 ust. 2 ustawy z dnia 29 maja 1974 r. o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin (Dz. U. Nr 21, poz. 117) zarządza się, co następuje:
§  1. W zarządzeniu Ministra Pracy, Płac i Spraw Socjalnych z dnia 31 maja 1974 r. w sprawie składników uposażenia wchodzących w skład podstawy wymiaru renty dla niektórych inwalidów wojskowych i ich rodzin (Monitor Polski Nr 21, poz. 124) wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 2 ust. 1 pkt 1 wyrazy "starszego kaprala" zastępuje się wyrazem "plutonowego";
2) w § 2 ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

"2) dla szeregowców, starszych szeregowców oraz podoficerów w stopniu kaprala i starszego kaprala:

a) uposażenie według stopnia wojskowego, przewidziane w przepisach o uposażeniu żołnierzy dla plutonowego zawodowego przy wysłudze do 2 lat,

b) uposażenie według stanowiska służbowego typowego dla stopnia plutonowego,

c) pobierany ostatnio w wojsku dodatek za klasę kwalifikacyjną";

3) w § 3 ust. 3 wyrazy "szefa powiatowego (miejskiego, dzielnicowego) sztabu wojskowego" zastępuje się wyrazami "wojskowego komendanta uzupełnień".
§  2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.