Monitor Polski

M.P.1974.21.124

| Akt utracił moc
Wersja od: 30 grudnia 1975 r.
§  3.
1. Wysokość uposażeń i dodatków wchodzących w skład podstawy wymiaru renty ustala się według stawek obowiązujących w dniu zwolnienia żołnierza ze służby wojskowej, a jeżeli przyznanie renty następuje przed zwolnieniem z tej służby, w dniu, od którego przyznaje się rentę.
2. Jeżeli zwolnienie żołnierza ze służby wojskowej nastąpiło przed dniem wejścia w życie zarządzenia, wysokość uposażeń i dodatków (ust. 1) ustala się według stawek obowiązujących w tym dniu.
3. 2 Wysokość uposażeń i dodatków dla ustalenia podstawy wymiaru renty stwierdza zaświadczenie dowódcy jednostki wojskowej, w której żołnierz pełnił służbę, albo wojskowego komendanta uzupełnień.
2 § 3 ust. 3 zmieniony przez § 1 pkt 3 zarządzenia z dnia 15 grudnia 1975 r. (M.P.75.39.226) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 30 grudnia 1975 r.