Monitor Polski

M.P.1968.21.140

| Akt utracił moc
Wersja od: 1 stycznia 1968 r.

ZARZĄDZENIE
PRZEWODNICZĄCEGO KOMITETU PRACY I PŁAC
z dnia 3 maja 1968 r.
w sprawie składników uposażenia wchodzących w skład podstawy wymiaru renty dla niektórych inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin.

Na podstawie art. 8 ust. 5 ustawy z dnia 23 stycznia 1968 r. o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin (Dz. U. Nr 3, poz. 11) zarządza się, co następuje:
§  1. Zarządzenie określa składniki uposażenia wchodzące w skład podstawy wymiaru rent dla inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin, gdy zgodnie z przepisami art. 8 ust. 3, 4 i 6 ustawy z dnia 23 stycznia 1968 r. o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin (Dz. U. Nr 3, poz. 11) podstawę tę stanowi odpowiednie uposażenie żołnierza zawodowego.
§  2. W skład podstawy wymiaru renty inwalidzkiej wchodzącą:
1) dla oficerów, chorążych i podoficerów:
a) uposażenie według posiadanego stopnia wojskowego, przewidziane w przepisach o uposażeniu żołnierzy dla żołnierza zawodowego w odpowiednim stopniu wojskowym przy wysłudze do 2 lat,
b) uposażenie według stanowiska służbowego, typowego dla posiadanego stopnia wojskowego,
c) należne na zajmowanym ostatnio w wojsku stanowisku służbowym dodatki do uposażenia o charakterze stałym, wchodzące w skład podstawy wymiaru renty dla żołnierzy zawodowych;
2) dla osób nie będących oficerami, chorążymi lub podoficerami:
a) uposażenie według stopnia wojskowego, przewidziane w przepisach o uposażeniu żołnierzy dla kaprala zawodowego przy wysłudze do 2 lat,
b) uposażenie według stanowiska służbowego typowego dla stopnia kaprala,
c) pobierany ostatnio w wojsku dodatek za kwalifikacje techniczne (artystyczne).
§  3. Podstawę wymiaru renty rodzinnej po osobach wymienionych w § 2 stanowią określone w tym przepisie składniki uposażenia, które stanowiłoby podstawę wymiaru renty inwalidzkiej dla zmarłego.
§  4.
1. Wysokość uposażeń i dodatków wchodzących w skład podstawy wymiaru renty (§§ 2 i 3) ustala się według stawek obowiązujących w dniu zwolnienia żołnierza ze służby wojskowej, a jeżeli przyznanie renty następuje przed zwolnieniem z tej służby – w dniu, od którego przyznaje się rentę.
2. Jeżeli zwolnienie żołnierza ze służby wojskowej nastąpiło przed dniem 1 lipca 1958 r., wysokość uposażeń i dodatków (ust. 1) ustala się według stawek obowiązujących w dniu 1 lipca 1958 r.
3. Wysokość uposażeń i dodatków dla ustalenia podstawy wymiaru renty stwierdza właściwy organ wojskowy.
§  5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia 1 stycznia 1968 r.