Określenie przychodów z twórczości i działalności plastycznej i lutniczej jako twórczości i działalności artystycznej podlegającej opodatkowaniu według przepisów o podatku od wynagrodzeń oraz podlegających opodatkowaniu według przepisów o podatku obrotowym i dochodowym.

Monitor Polski

M.P.1968.10.61

| Akt utracił moc
Wersja od: 8 grudnia 1976 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW
z dnia 21 lutego 1968 r.
w sprawie określenia przychodów z twórczości i działalności plastycznej i lutniczej jako twórczości i działalności artystycznej podlegającej opodatkowaniu według przepisów o podatku od wynagrodzeń oraz podlegających opodatkowaniu według przepisów o podatku obrotowym i dochodowym.

Na podstawie art. 2 ust. 3 pkt 2 lit. a) dekretu z dnia 16 maja 1946 r. o postępowaniu podatkowym (Dz. U. z 1963 r. Nr 11, poz. 60) zarządza się, co następuje:
1.
Według przepisów o podatku od wynagrodzeń na zasadach ustalonych w art. 4 ust. 2 i art. 11 ustawy z dnia 4 lutego 1949 r. o podatku od wynagrodzeń (Dz. U. Nr 7, poz. 41 z późniejszymi zmianami) podlegają opodatkowaniu nie wynikające ze stosunku pracy przychody z wykonywanej osobiście twórczości lub działalności plastycznej albo lutniczej, nie wyłączając sprzedaży dzieła, jeżeli:
1)
wszystkie wynagrodzenia, z wyjątkiem wynagrodzeń za przeniesienie praw autorskich lub udzielenie licencji na korzystanie z tych praw, otrzymywanych przez osoby nie zrzeszone w stowarzyszeniach twórczych, są wpłacane na konto właściwego stowarzyszenia twórczego, a mianowicie:
a)
z zakresu działalności plastycznej, z wyjątkiem wchodzącej w zakres fotografii artystycznej - na konto Związku Polskich Artystów Plastyków,
b)
z zakresu fotografii artystycznej - na konto Związku Polskich Artystów Fotografików,
c)
z zakresu działalności lutniczej - na konto Stowarzyszenia Polskich Artystów Lutników;
2)
w odniesieniu do przychodów z działalności plastycznej w zakresie sztuki warsztatowej (ust. 3) zachowane zostaną ponadto warunki określone w § 2, a w zakresie fotografii artystycznej - określone w § 3.
2.
Twórczością lub działalnością plastyczną jest twórczość lub działalność malarska, rzeźbiarska, graficzna, architektoniczna w zakresie wnętrza stałego, wystawienniczej architektury wnętrz i dekoracji okolicznościowej, scenograficzna, konserwacyjna, wzornictwa przemysłowego i rękodzielniczego, sztuki warsztatowej oraz fotografia artystyczna (fotografika). Twórczością lub działalnością lutniczą jest budowa artystyczna, korekta i konserwacja instrumentów smyczkowych.
3.
Twórczością lub działalnością plastyczną w zakresie sztuki warsztatowej jest wykonywanie przez artystę plastyka artystycznych przedmiotów użytkowych według projektów własnych.
4. 1
Artystyczną twórczość bądź działalność plastyczną i lutniczą określa zawód wykonującej ją osoby, a nie wartość artystyczna wykonanego przez nią dzieła. Uprawnienie do wykonywania zawodu powinno być stwierdzone odpowiednim zaświadczeniem Ministra Kultury i Sztuki lub:
1)
u artysty plastyka - dyplomem ukończenia wyższej szkoły sztuk plastycznych (akademii sztuk plastycznych),
2)
u artysty lutnika - odpowiednim zaświadczeniem Stowarzyszenia Polskich Artystów Lutników,
3)
u artysty fotografika - odpowiednim zaświadczeniem Związku Polskich Artystów Fotografików.
5.
Przepis ust. 4 ma zastosowanie również do osób wykonujących twórczość lub działalność architektoniczną z zakresu wystawienniczej architektury wnętrz, wnętrza stałego i dekoracji okolicznościowej, jeżeli nie stanowi ona działalności artystycznej w rozumieniu § 10 ust. 1 pkt 3 lit. h) oraz i) rozporządzenia Ministra Skarbu z dnia 17 marca 1949 r. w sprawie wykonania ustawy z dnia 4 lutego 1949 r. o podatku od wynagrodzeń (Dz. U. Nr 15, poz. 98 z późniejszymi zmianami).
6.
Nie stoi na przeszkodzie uznaniu twórczości lub działalności plastycznej za wykonywaną osobiście, jeżeli artysta plastyk:
1)
w wyjątkowych wypadkach zatrudnia za zgodą Ministra Kultury i Sztuki jednego pracownika do prac o charakterze pomocy technicznej,
2)
wykonuje twórczość lub działalność plastyczną zespołowo,
3)
wykonuje twórczość lub działalność plastyczną z elementów dostarczonych przez zamawiającego; w tym ostatnim wypadku za przychód uważa się wynagrodzenie otrzymane przez artystę plastyka z pominięciem wartości elementów dostarczonych.
7. 2
Obliczenia podatku od wynagrodzeń określonych w ust. 1 i odprowadzenia go do właściwego organu administracji państwowej stopnia podstawowego dokonuje właściwe stowarzyszenie twórcze; w tym celu podatnik jest obowiązany złożyć dokonującemu wypłaty oświadczenie, że zgadza się na przekazanie całej należnej mu kwoty wynagrodzenia na konto właściwego stowarzyszenia twórczego.
8.
Minister Kultury i Sztuki może zwolnić od wymagań, o których mowa w § 1 ust. 1 pkt 1, wynagrodzenia z twórczości lub działalności plastycznej, wypłacane przez określone jednostki gospodarki uspołecznionej. W tym wypadku obowiązek obliczenia i pobrania podatku od wynagrodzeń obciąża jednostkę gospodarki uspołecznionej, która dokonuje wypłaty.
1.
Przychody z twórczości lub działalności plastycznej w zakresie sztuki warsztatowej podlegają opodatkowaniu podatkiem od wynagrodzeń, jeżeli zachowane zostaną następujące warunki:
1)
prace autorów są oznaczone inicjałami, monogramami, symbolami, podpisami bądź innymi sposobami wskazującymi indywidualnie twórcę pracy;
2)
prace oryginalne i ich kopie zostaną zapisane w miarę ich wykonania i sprzedaży w książce wykonawstwa i sprzedaży, prowadzonej przez twórcę, a wydawanej i stemplowanej przez Związek Polskich Artystów Plastyków;
3)
meble są wykonywane osobiście przez plastyka tylko po jednym egzemplarzu każdego wzoru, a jeżeli chodzi o pozostałe przedmioty, ilość kopii z każdej pracy oryginalnej wykonywanej osobiście przez plastyka (także przy pomocy technicznej przyznanej plastykowi zgodnie z § 1 ust. 6 pkt 1) nie przekracza norm przewidzianych w załączniku do zarządzenia; w wyjątkowych wypadkach Minister Kultury i Sztuki, na wniosek podatnika lub dokonującego wypłaty, może zezwolić na przekroczenie norm ilościowych;
4) 3
przychody osiągnięte ze sprzedaży przedmiotów sztuki warsztatowej nie mogą przekroczyć kwoty 400.000 zł rocznie i powinny być udokumentowane prowadzoną przez artystę plastyka książką wykonawstwa i sprzedaży, o której mowa w pkt 2.
2. 4
Jeżeli artysta plastyk dokonuje sprzedaży własnych wyrobów z przeznaczeniem na eksport bezpośrednio właściwemu przedsiębiorstwu handlu zagranicznego bądź za pośrednictwem spółdzielni przemysłu ludowego i artystycznego zrzeszonej w Krajowym Związku Przemysłu Ludowego i Artystycznego CPLiA, do przedmiotów wytworzonych na eksport i osiągniętych z tego tytułu przychodów nie mają zastosowania przepisy ust. 1 pkt 3 i 4. W tym wypadku jednak przychód ze sprzedaży przedmiotów wytworzonych przez artystę plastyka zarówno przeznaczonych na eksport, jak i na rynek krajowy nie może przekroczyć kwoty 400.000 zł rocznie. Na wniosek artysty plastyka organ administracji państwowej stopnia wojewódzkiego może wyrazić zgodę na opodatkowanie podatkiem od wynagrodzeń przychodu do kwoty 600.000 zł rocznie, jeżeli osiągnięcie tego przychodu pozostaje w związku z określonym zamówieniem eksportowym.
3.
Do przedmiotów, o których mowa w ust. 2, nie ma również zastosowania przepis ust. 1 pkt 2, natomiast artysta plastyk obowiązany jest wydawać kolejno numerowane rachunki na sprzedaż tych przedmiotów i przechowywać kopie tych rachunków.
4.
Jeżeli część należności z tytułu sprzedaży na eksport ma być przekazana na rachunek dewizowy podatnika, to do tej części należności nie mają zastosowania przepisy § 1 ust. 1 pkt 1, natomiast Związek Polskich Artystów Plastyków obowiązany jest potrącić podatek od pozostałej części należności, przyjmując za podstawę obliczenia wysokości podatku całą należność.
1.
Przychody z twórczości lub działalności w zakresie fotografii artystycznej (fotografiki) podlegają opodatkowaniu podatkiem od wynagrodzeń, jeżeli:
1)
artysta fotografik nie prowadzi zakładu dla obsługi publiczności; za równoznaczne z prowadzeniem takiego zakładu uważa się również wykonywanie na zamówienie zdjęć o charakterze użytkowym (np. do legitymacji, zdjęć okolicznościowych itp.), chyba że zamawiającym jest jednostka gospodarki uspołecznionej,
2) 5
ilość identycznych fotogramów nie przekracza 200 sztuk, a osiągnięte przychody, poza przychodem za przeniesienie praw autorskich, nie przekraczają 400.000 zł rocznie.
2.
W wyjątkowych wypadkach Minister Kultury i Sztuki na wniosek podatnika lub dokonującego wypłaty może zezwolić na przekroczenie norm określonych w ust. 1 pkt 2.
W razie niezachowania w ciągu roku podatkowego choćby jednego z warunków, określonych w § 1-3, podatnik zostanie pociągnięty do obowiązku podatkowego w podatkach obrotowym i dochodowym za cały rok podatkowy.
Traci moc zarządzenie Ministra Finansów z dnia 26 marca 1959 r. w sprawie określenia przychodów z twórczości i działalności plastycznej i lutniczej jako twórczości i działalności artystycznej, podlegającej opodatkowaniu według przepisów o podatku od wynagrodzeń oraz podlegających opodatkowaniu według przepisów o podatku obrotowym i dochodowym (Monitor Polski z 1959 r. Nr 30, poz. 139, z 1961 r. Nr 40, poz. 188 i z 1964 r. Nr 27, poz. 122).
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIK

NORMY ILOŚCIOWE PRZEDMIOTÓW WYKONYWANYCH WEDŁUG JEDNEGO WZORU:

1) Elementy wyposażenia wnętrza oraz elementy plastyczne architektury stałej i wystawienniczej, jak wazy dekoracyjne, popielnice, elementy oświetleniowe sufitowe i ścienne (stałe) oraz lampy meblowe, kraty do drzwi i okien itp. formy plastyczne typu architektonicznego z materiałów różnych, reklamy duże - 20 szt.

2) Formy plastyczne w zakresie przedmiotów użytkowych, zabawkarstwa i stroju, jak kasety, naczynia stołowe i dekoracyjne, wazony, lampy stojące i przenośne, kinkiety, biżuteria, popielniczki, puchary, zabawki, maskotki, artystyczna galanteria konfekcyjna itp. Elementy reklamowe z materiałów różnych - 100 szt.

3) Tkaniny:

a) tkaniny dekoracyjne o raporcie zamkniętym, wykonane w różnych technikach - 15 szt.

b) tkaniny z metra wykonane techniką filmdruku - 150 mb.

c) tkaniny z metra tkane lub dziane - 100 mb.

d) tkaniny konfekcyjne o raporcie zamkniętym, wykonane w różnych technikach - 100 szt.

e) tkaniny z metra malowane w różnych technikach - 100 mb.

Zmianę koloryzacji tkaniny uważa się za nowy wzór.

1 § 1 ust. 4 zmieniony przez § 1 zarządzenia z dnia 28 marca 1974 r. (M.P.74.11.84) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 4 kwietnia 1974 r.
2 § 1 ust. 7 zmieniony przez § 1 pkt 1 zarządzenia z dnia 24 listopada 1976 r. (M.P.76.42.205) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 8 grudnia 1976 r.
3 § 2 ust. 1 pkt 4 zmieniony przez § 1 pkt 2 zarządzenia z dnia 24 listopada 1976 r. (M.P.76.42.205) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 8 grudnia 1976 r.
4 § 2 ust. 2 zmieniony przez § 1 pkt 3 zarządzenia z dnia 24 listopada 1976 r. (M.P.76.42.205) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 8 grudnia 1976 r.
5 § 3 ust. 1 pkt 2:

- zmieniony przez § 1 zarządzenia z dnia 26 lipca 1973 r. (M.P.73.35.214) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 21 sierpnia 1973 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 4 zarządzenia z dnia 24 listopada 1976 r. (M.P.76.42.205) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 8 grudnia 1976 r.