§ 2. - Określenie przychodów z twórczości i działalności plastycznej i lutniczej jako twórczości i działalności artystycznej podlegającej opodatkowaniu według przepisów o podatku od wynagrodzeń oraz podlegających opodatkowaniu według przepisów o podatku obrotowym i dochodowym.

Monitor Polski

M.P.1968.10.61

| Akt utracił moc
Wersja od: 8 grudnia 1976 r.
§  2.
1.
Przychody z twórczości lub działalności plastycznej w zakresie sztuki warsztatowej podlegają opodatkowaniu podatkiem od wynagrodzeń, jeżeli zachowane zostaną następujące warunki:
1)
prace autorów są oznaczone inicjałami, monogramami, symbolami, podpisami bądź innymi sposobami wskazującymi indywidualnie twórcę pracy;
2)
prace oryginalne i ich kopie zostaną zapisane w miarę ich wykonania i sprzedaży w książce wykonawstwa i sprzedaży, prowadzonej przez twórcę, a wydawanej i stemplowanej przez Związek Polskich Artystów Plastyków;
3)
meble są wykonywane osobiście przez plastyka tylko po jednym egzemplarzu każdego wzoru, a jeżeli chodzi o pozostałe przedmioty, ilość kopii z każdej pracy oryginalnej wykonywanej osobiście przez plastyka (także przy pomocy technicznej przyznanej plastykowi zgodnie z § 1 ust. 6 pkt 1) nie przekracza norm przewidzianych w załączniku do zarządzenia; w wyjątkowych wypadkach Minister Kultury i Sztuki, na wniosek podatnika lub dokonującego wypłaty, może zezwolić na przekroczenie norm ilościowych;
4) 3
przychody osiągnięte ze sprzedaży przedmiotów sztuki warsztatowej nie mogą przekroczyć kwoty 400.000 zł rocznie i powinny być udokumentowane prowadzoną przez artystę plastyka książką wykonawstwa i sprzedaży, o której mowa w pkt 2.
2. 4
Jeżeli artysta plastyk dokonuje sprzedaży własnych wyrobów z przeznaczeniem na eksport bezpośrednio właściwemu przedsiębiorstwu handlu zagranicznego bądź za pośrednictwem spółdzielni przemysłu ludowego i artystycznego zrzeszonej w Krajowym Związku Przemysłu Ludowego i Artystycznego CPLiA, do przedmiotów wytworzonych na eksport i osiągniętych z tego tytułu przychodów nie mają zastosowania przepisy ust. 1 pkt 3 i 4. W tym wypadku jednak przychód ze sprzedaży przedmiotów wytworzonych przez artystę plastyka zarówno przeznaczonych na eksport, jak i na rynek krajowy nie może przekroczyć kwoty 400.000 zł rocznie. Na wniosek artysty plastyka organ administracji państwowej stopnia wojewódzkiego może wyrazić zgodę na opodatkowanie podatkiem od wynagrodzeń przychodu do kwoty 600.000 zł rocznie, jeżeli osiągnięcie tego przychodu pozostaje w związku z określonym zamówieniem eksportowym.
3.
Do przedmiotów, o których mowa w ust. 2, nie ma również zastosowania przepis ust. 1 pkt 2, natomiast artysta plastyk obowiązany jest wydawać kolejno numerowane rachunki na sprzedaż tych przedmiotów i przechowywać kopie tych rachunków.
4.
Jeżeli część należności z tytułu sprzedaży na eksport ma być przekazana na rachunek dewizowy podatnika, to do tej części należności nie mają zastosowania przepisy § 1 ust. 1 pkt 1, natomiast Związek Polskich Artystów Plastyków obowiązany jest potrącić podatek od pozostałej części należności, przyjmując za podstawę obliczenia wysokości podatku całą należność.
3 § 2 ust. 1 pkt 4 zmieniony przez § 1 pkt 2 zarządzenia z dnia 24 listopada 1976 r. (M.P.76.42.205) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 8 grudnia 1976 r.
4 § 2 ust. 2 zmieniony przez § 1 pkt 3 zarządzenia z dnia 24 listopada 1976 r. (M.P.76.42.205) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 8 grudnia 1976 r.