Zm.: zarządzenie w sprawie określenia przychodów z twórczości i działalności plastycznej i lutniczej jako twórczości i działalności artystycznej podlegającej opodatkowaniu według przepisów o podatku od wynagrodzeń oraz podlegających opodatkowaniu według przepisów o podatku obrotowym i dochodowym.

Monitor Polski

M.P.1973.35.214

| Akt jednorazowy
Wersja od: 21 sierpnia 1973 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW
z dnia 26 lipca 1973 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie określenia przychodów z twórczości i działalności plastycznej i lutniczej jako twórczości i działalności artystycznej podlegającej opodatkowaniu według przepisów o podatku od wynagrodzeń oraz podlegających opodatkowaniu według przepisów o podatku obrotowym i dochodowym.

Na podstawie art. 2 ust. 3 pkt 2 lit. a) dekretu z dnia 16 maja 1946 r. o postępowaniu podatkowym (Dz. U. z 1963 r. Nr 11, poz. 60 i z 1972 r. Nr 53, poz. 338) zarządza się, co następuje:
W § 3 ust. 1 zarządzenia Ministra Finansów z dnia 21 lutego 1968 r. w sprawie określenia przychodów z twórczości i działalności plastycznej i lutniczej jako twórczości i działalności artystycznej podlegającej opodatkowaniu według przepisów o podatku od wynagrodzeń oraz podlegających opodatkowaniu według przepisów o podatku obrotowym i dochodowym (Monitor Polski Nr 10, poz. 61) pkt 2 otrzymuje brzmienie:

"2) ilość identycznych fotogramów nie przekracza 200 sztuk, a osiągnięte przychody, poza przychodem za przeniesienie praw autorskich, nie przekraczają 300.000 zł rocznie".

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia i ma zastosowanie do przychodów osiągniętych od początku 1973 r.