Zm.: zarządzenie w sprawie określenia przychodów z twórczości i działalności plastycznej i lutniczej jako twórczości i działalności artystycznej podlegającej opodatkowaniu według przepisów o podatku od wynagrodzeń oraz podlegających opodatkowaniu według przepisów o podatku obrotowym i dochodowym.

Monitor Polski

M.P.1974.11.84

| Akt jednorazowy
Wersja od: 4 kwietnia 1974 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW
z dnia 28 marca 1974 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie określenia przychodów z twórczości i działalności plastycznej i lutniczej jako twórczości i działalności artystycznej podlegającej opodatkowaniu według przepisów o podatku od wynagrodzeń oraz podlegających opodatkowaniu według przepisów o podatku obrotowym i dochodowym.

Na podstawie art. 2 ust. 3 pkt 2 lit. a) dekretu z dnia 16 maja 1946 r. o postępowaniu podatkowym (Dz. U. z 1963 r. Nr 11, poz. 60 i z 1972 r. Nr 53, poz. 338) zarządza się, co następuje:
W § 1 zarządzenia Ministra Finansów z dnia 21 lutego 1968 r. w sprawie określenia przychodów z twórczości i działalności plastycznej i lutniczej jako twórczości i działalności artystycznej podlegającej opodatkowaniu według przepisów o podatku od wynagrodzeń oraz podlegających opodatkowaniu według przepisów o podatku obrotowym i dochodowym (Monitor Polski z 1968 r. Nr 10, poz. 61 i z 1973 r. Nr 35, poz. 214) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

"4. Artystyczną twórczość bądź działalność plastyczną i lutniczą określa zawód wykonującej ją osoby, a nie wartość artystyczna wykonanego przez nią dzieła. Uprawnienie do wykonywania zawodu powinno być stwierdzone odpowiednim zaświadczeniem Ministra Kultury i Sztuki lub:

1) u artysty plastyka - dyplomem ukończenia wyższej szkoły sztuk plastycznych (akademii sztuk plastycznych),

2) u artysty lutnika - odpowiednim zaświadczeniem Stowarzyszenia Polskich Artystów Lutników,

3) u artysty fotografika - odpowiednim zaświadczeniem Związku Polskich Artystów Fotografików."

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia i ma zastosowanie do przychodów osiągniętych od dnia 1 stycznia 1974 r.