§ 4. - Określenie przychodów z twórczości i działalności plastycznej i lutniczej jako twórczości i działalności artystycznej podlegającej opodatkowaniu według przepisów o podatku od wynagrodzeń oraz podlegających opodatkowaniu według przepisów o podatku obrotowym i dochodowym.

Monitor Polski

M.P.1968.10.61

| Akt utracił moc
Wersja od: 8 grudnia 1976 r.
§  4.
W razie niezachowania w ciągu roku podatkowego choćby jednego z warunków, określonych w § 1-3, podatnik zostanie pociągnięty do obowiązku podatkowego w podatkach obrotowym i dochodowym za cały rok podatkowy.