§ 5. - Określenie przychodów z twórczości i działalności plastycznej i lutniczej jako twórczości i działalności artystycznej podlegającej opodatkowaniu według przepisów o podatku od wynagrodzeń oraz podlegających opodatkowaniu według przepisów o podatku obrotowym i dochodowym.

Monitor Polski

M.P.1968.10.61

| Akt utracił moc
Wersja od: 8 grudnia 1976 r.
§  5.
Traci moc zarządzenie Ministra Finansów z dnia 26 marca 1959 r. w sprawie określenia przychodów z twórczości i działalności plastycznej i lutniczej jako twórczości i działalności artystycznej, podlegającej opodatkowaniu według przepisów o podatku od wynagrodzeń oraz podlegających opodatkowaniu według przepisów o podatku obrotowym i dochodowym (Monitor Polski z 1959 r. Nr 30, poz. 139, z 1961 r. Nr 40, poz. 188 i z 1964 r. Nr 27, poz. 122).