Określenie przychodów z twórczości i działalności plastycznej i lutniczej jako twórczości i działalności artystycznej podlegającej opodatkowaniu według przepisów o podatku od wynagrodzeń oraz podlegających opodatkowaniu według przepisów o podatku obrotowym i dochodowym.

Monitor Polski

M.P.1959.30.139

| Akt utracił moc
Wersja od: 25 maja 1964 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW
z dnia 26 marca 1959 r.
w sprawie określenia przychodów z twórczości i działalności plastycznej i lutniczej jako twórczości i działalności artystycznej podlegającej opodatkowaniu według przepisów o podatku od wynagrodzeń oraz podlegających opodatkowaniu według przepisów o podatku obrotowym i dochodowym.

Na podstawie art. 2 ust. 3 pkt 2 lit. a) dekretu z dnia 16 maja 1946 r. o postępowaniu podatkowym (Dz. U. z 1957 r. Nr 7, poz. 25) oraz art. 5 ust. 1 pkt 17 ustawy z dnia 4 lutego 1949 r. o podatku od wynagrodzeń (Dz. U. z 1949 r. Nr 7, poz. 41, z 1956 r. Nr 44, poz. 201 i z 1959 r. Nr 11, poz. 60) zarządza się, co następuje:
1. 1
Według przepisów o podatku od wynagrodzeń na zasadach ustalonych m.in. w art. 4 ust. 2 i art. 11 ustawy o podatku od wynagrodzeń podlegają opodatkowaniu nie wynikające ze stosunku pracy przychody z wykonywanej osobiście twórczości lub działalności plastycznej albo lutniczej, nie wyłączając sprzedaży dzieła, jeżeli:
1)
wszystkie wynagrodzenia, z wyjątkiem wynagrodzeń ze sprzedaży praw autorskich, są wpłacane na konto właściwego stowarzyszenia twórczego, tj.:
a)
z zakresu działalności plastycznej, z wyjątkiem wchodzącej w zakres fotografii artystycznej, na konto Związku Polskich Artystów Plastyków,
b)
z zakresu fotografii artystycznej na konto Związku Polskich Artystów Fotografików,
c)
z zakresu działalności lutniczej na konto Stowarzyszenia Polskich Artystów Lutników;
2)
w odniesieniu do przychodów z działalności plastycznej w zakresie sztuki warsztatowej (ust. 3) zachowane zostaną ponadto warunki określone w § 2.
2.
Twórczością lub działalnością plastyczną jest twórczość lub działalność malarska, rzeźbiarska, graficzna, architektoniczna, w zakresie wnętrza stałego, wystawienniczej architektury wnętrz, dekoracji okolicznościowej, wzornictwa przemysłowego i rękodzielniczego, sztuki warsztatowej oraz fotografia artystyczna (fotografika). Twórczością lub działalnością lutniczą jest budowa artystyczna, korekta i konserwacja instrumentów smyczkowych.
3.
Twórczością lub działalnością plastyczną w zakresie sztuki warsztatowej jest wykonywanie przez artystę plastyka artystycznych przedmiotów użytkowych według projektów własnych.
4. 2
Artystyczną twórczość bądź działalność plastyczną i lutniczą określa zawód wykonującej ją osoby, a nie wartość artystyczna wykonanego przez nią dzieła. Wykonywanie zawodu artysty plastyka, artysty fotografika oraz artysty lutnika powinno być stwierdzone:
1)
odpowiednim zaświadczeniem Ministra Kultury i Sztuki - co do plastyków, fotografików i lutników nie zrzeszonych we właściwym stowarzyszeniu twórczym,
2)
odpowiednim zaświadczeniem właściwego stowarzyszenia twórczego - co do plastyków, fotografików i lutników zrzeszonych w tym stowarzyszeniu.
5.
Przepis ust. 4 ma zastosowanie również do osób wykonujących twórczość lub działalność architektoniczną z zakresu wystawienniczej architektury wnętrz, wnętrza stałego i dekoracji okolicznościowej, jeżeli nie stanowi ona działalności artystycznej w rozumieniu § 10 ust. 1 pkt 3 lit. h) i i) rozporządzenia Ministra Skarbu z dnia 17 marca 1949 r. w sprawie wykonania ustawy z dnia 4 lutego 1949 r. o podatku od wynagrodzeń.
6. 3
Nie stoi na przeszkodzie uznania twórczości lub działalności plastycznej za wykonywaną osobiście, jeżeli artysta plastyk:
1)
zatrudnia w wyjątkowych przypadkach za zgodą Ministerstwa Kultury i Sztuki jednego pracownika do prac o charakterze pomocy technicznej,
2)
wykonuje twórczość lub działalność plastyczną zespołowo,
3)
wykonuje twórczość lub działalność plastyczną z elementów dostarczonych przez zamawiającego. W tym ostatnim przypadku za przychód uważa się wynagrodzenie otrzymane przez artystę plastyka z pominięciem wartości elementów dostarczonych.
7. 4
Obliczenia podatku od wynagrodzeń określonych w ust. 1 i odprowadzenia go do właściwego organu finansowego dokonuje właściwe stowarzyszenie twórcze; w tym celu podatnik jest obowiązany złożyć dokonującemu wypłaty oświadczenie, że zgadza się na przekazanie całej należnej mu kwoty wynagrodzenia na konto właściwego stowarzyszenia twórczego.
8. 5
Minister Kultury i Sztuki może zwolnić od wymagań, o których mowa w § 1 ust. 1 pkt 1, wynagrodzenia z twórczości lub działalności plastycznej, wypłacane przez określone jednostki gospodarki uspołecznionej. W tym wypadku obowiązek obliczenia i pobrania podatku od wynagrodzeń obciąża jednostkę gospodarki uspołecznionej, która dokonuje wypłaty.
1.
Przychody z twórczości lub działalności plastycznej w zakresie sztuki warsztatowej podlegają opodatkowaniu podatkiem od wynagrodzeń, jeżeli zachowane zostaną następujące warunki:
1)
prace autorów są oznaczone inicjałami, monogramami, symbolami, podpisami bądź innymi sposobami wskazującymi indywidualnie twórcę pracy;
2)
prace oryginalne i ich kopie zostaną zapisane w miarę ich wykonania i sprzedaży w książce wykonawstwa i sprzedaży, prowadzonej przez twórcę, a wydawanej i stemplowanej przez Związek Polskich Artystów Plastyków;
3) 7
ilość kopii z każdej pracy oryginalnej wykonywanej osobiście przez plastyka bądź też przy pomocy technicznej przyznanej plastykowi nie może przekraczać norm przewidzianych w załączniku do niniejszego zarządzenia; w wyjątkowych przypadkach Minister Kultury i Sztuki, na wniosek podatnika lub dokonującego wypłaty, może zezwolić na przekroczenie norm ilościowych;
4)
przychody osiągnięte ze sprzedaży przedmiotów określonych w pkt 1 nie mogą przekroczyć kwoty 200.000 zł rocznie i powinny być udokumentowane prowadzoną przez artystę plastyka książką wykonawstwa i sprzedaży, o której mowa w pkt 2;
5) 8
(skreślony).
2.
Jeżeli artysta plastyk dokonuje sprzedaży własnych wyrobów z przeznaczeniem na eksport bezpośrednio właściwemu przedsiębiorstwu handlu zagranicznego bądź za pośrednictwem spółdzielni przemysłu ludowego i artystycznego zrzeszonej w Krajowym Związku Przemysłu Ludowego i Artystycznego C.P.L.iA., do przedmiotów wytworzonych na eksport i osiągniętych z tego tytułu przychodów nie mają zastosowania przepisy ust. 1 pkt 3 i 4. W tym przypadku jednak przychód ze sprzedaży przedmiotów wytworzonych przez artystę plastyka zarówno przeznaczonych na eksport, jak i na rynek krajowy nie może przekroczyć kwoty 400.000 zł rocznie. Na wniosek artysty plastyka organ finansowy szczebla wojewódzkiego może wyrazić zgodę na opodatkowanie podatkiem od wynagrodzeń przychodu do kwoty 600.000 zł rocznie, jeżeli osiągnięcie tego przychodu pozostaje w związku z określonym zamówieniem eksportowym.
3.
Do przedmiotów, o których mowa w ust. 2, nie ma również zastosowania przepis ust. 1 pkt 2, natomiast artysta plastyk obowiązany jest wydawać kolejno numerowane rachunki na sprzedaż tych przedmiotów i przechowywać kopie tych rachunków.
4. 9
Jeżeli część należności z tytułu sprzedaży na eksport ma być przekazana na rachunek dewizowy podatnika, to do tej części należności nie mają zastosowania przepisy "§ 1 ust. 1 pkt 1, natomiast Związek Polskich Artystów Plastyków obowiązany jest potrącić podatek od pozostałej części należności przyjmując za podstawę obliczenia wysokości podatku całą należność.
W razie niezachowania w ciągu roku podatkowego choćby jednego z warunków, określonych w §§ 1 i 2, podatnik zostanie pociągnięty do obowiązku podatkowego w podatkach obrotowym i dochodowym za cały rok podatkowy.
Określa się koszty uzyskania wynagrodzeń przez osoby wykonujące twórczość lub działalność plastyczną i lutniczą na 50% w stosunku do otrzymanego wynagrodzenia.
Tracą moc:
1)
§ 2 ust. 1 pkt 7, § 3, § 7 i § 9 zarządzenia Ministra Finansów z dnia 6 czerwca 1951 r. w sprawie określenia rodzajów przychodów za świadczenia usług podlegających opodatkowaniu według przepisów o podatku od wynagrodzeń oraz podlegających opodatkowaniu według przepisów o podatku obrotowym (Monitor Polski z 1951 r. Nr A-49, poz. 649, z 1952 r. Nr A-28, poz. 412 oraz z 1956 r. Nr 44, poz. 529);
2)
zarządzenie Ministra Finansów z dnia 16 października 1956 r. w sprawie określenia norm kosztów uzyskania wynagrodzeń dla osób wykonujących twórczość lub działalność lutniczą (Monitor Polski Nr 87, poz. 1008).
Zarządzenie wchodzi w życie od 1 dnia miesiąca następującego po ogłoszeniu.

ZAŁĄCZNIK 

NORMY ILOŚCIOWE PRZEDMIOTÓW WYKONYWANYCH WEDŁUG JEDNEGO WZORU

1)
Elementy wyposażenia wnętrza oraz elementy plastyczne architektury stałej i wystawienniczej, jak: meble, wazy dekoracyjne, popielnice, elementy oświetleniowe sufitowe i ścienne (stałe) oraz lampy meblowe, kraty do drzwi i okien itp. formy plastyczne typu architektonicznego z materiałów różnych, reklamy duże - 20 sztuk,
2)
Formy plastyczne w zakresie przedmiotów użytkowych, zabawkarstwa i stroju, jak kasety, naczynia stołowe i dekoracyjne, wazony, lampy stojące i przenośne, kinkiety, biżuteria, popielniczki, puchary, zabawki, maskotki, artystyczna galanteria konfekcyjna itp.

Elementy reklamowe z materiałów różnych - 100 sztuk,

3)
Tkaniny:
a)
tkaniny dekoracyjne o raporcie zamkniętym, wykonane w różnych technikach - 15 sztuk,
b)
tkaniny z metra, wykonane techniką film-druku - 150 mb.,
c)
tkaniny z metra tkane lub dziane - 100 mb.,
d)
tkaniny konfekcyjne o raporcie zamkniętym w różnych technikach - 100 sztuk.
1 § 1 ust. 1 zmieniony przez § 1 pkt 1 lit. a) zarządzenia z dnia 3 kwietnia 1964 r. (M.P.64.27.122) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 25 maja 1964 r.
2 § 1 ust. 4 zmieniony przez § 1 pkt 1 lit. b) zarządzenia z dnia 3 kwietnia 1964 r. (M.P.64.27.122) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 25 maja 1964 r.
3 § 1 ust. 6 zmieniony przez § 1 pkt 1 zarządzenia z dnia 15 maja 1961 r. (M.P.61.40.188) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 26 maja 1961 r.
4 § 1 ust. 7 dodany przez § 1 pkt 1 lit. c) zarządzenia z dnia 3 kwietnia 1964 r. (M.P.64.27.122) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 25 maja 1964 r.
5 § 1 ust. 8 dodany przez § 1 pkt 1 lit. c) zarządzenia z dnia 3 kwietnia 1964 r. (M.P.64.27.122) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 25 maja 1964 r.
6 § 2 zmieniony przez § 1 pkt 2 zarządzenia z dnia 15 maja 1961 r. (M.P.61.40.188) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 26 maja 1961 r.
7 § 2 ust. 1 pkt 3 zmieniony przez § 1 pkt 2 lit. a) zarządzenia z dnia 3 kwietnia 1964 r. (M.P.64.27.122) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 25 maja 1964 r.
8 § 2 ust. 1 pkt 5 skreślony przez § 1 pkt 2 lit. b) zarządzenia z dnia 3 kwietnia 1964 r. (M.P.64.27.122) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 25 maja 1964 r.
9 § 2 ust. 4 zmieniony przez § 1 pkt 2 lit. c) zarządzenia z dnia 3 kwietnia 1964 r. (M.P.64.27.122) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 25 maja 1964 r.