§ 1. - Określenie przychodów z twórczości i działalności plastycznej i lutniczej jako twórczości i działalności artystycznej podlegającej opodatkowaniu według przepisów o podatku od wynagrodzeń oraz podlegających opodatkowaniu według przepisów o podatku obrotowym i dochodowym.

Monitor Polski

M.P.1968.10.61

| Akt utracił moc
Wersja od: 8 grudnia 1976 r.
§  1.
1.
Według przepisów o podatku od wynagrodzeń na zasadach ustalonych w art. 4 ust. 2 i art. 11 ustawy z dnia 4 lutego 1949 r. o podatku od wynagrodzeń (Dz. U. Nr 7, poz. 41 z późniejszymi zmianami) podlegają opodatkowaniu nie wynikające ze stosunku pracy przychody z wykonywanej osobiście twórczości lub działalności plastycznej albo lutniczej, nie wyłączając sprzedaży dzieła, jeżeli:
1)
wszystkie wynagrodzenia, z wyjątkiem wynagrodzeń za przeniesienie praw autorskich lub udzielenie licencji na korzystanie z tych praw, otrzymywanych przez osoby nie zrzeszone w stowarzyszeniach twórczych, są wpłacane na konto właściwego stowarzyszenia twórczego, a mianowicie:
a)
z zakresu działalności plastycznej, z wyjątkiem wchodzącej w zakres fotografii artystycznej - na konto Związku Polskich Artystów Plastyków,
b)
z zakresu fotografii artystycznej - na konto Związku Polskich Artystów Fotografików,
c)
z zakresu działalności lutniczej - na konto Stowarzyszenia Polskich Artystów Lutników;
2)
w odniesieniu do przychodów z działalności plastycznej w zakresie sztuki warsztatowej (ust. 3) zachowane zostaną ponadto warunki określone w § 2, a w zakresie fotografii artystycznej - określone w § 3.
2.
Twórczością lub działalnością plastyczną jest twórczość lub działalność malarska, rzeźbiarska, graficzna, architektoniczna w zakresie wnętrza stałego, wystawienniczej architektury wnętrz i dekoracji okolicznościowej, scenograficzna, konserwacyjna, wzornictwa przemysłowego i rękodzielniczego, sztuki warsztatowej oraz fotografia artystyczna (fotografika). Twórczością lub działalnością lutniczą jest budowa artystyczna, korekta i konserwacja instrumentów smyczkowych.
3.
Twórczością lub działalnością plastyczną w zakresie sztuki warsztatowej jest wykonywanie przez artystę plastyka artystycznych przedmiotów użytkowych według projektów własnych.
4. 1
Artystyczną twórczość bądź działalność plastyczną i lutniczą określa zawód wykonującej ją osoby, a nie wartość artystyczna wykonanego przez nią dzieła. Uprawnienie do wykonywania zawodu powinno być stwierdzone odpowiednim zaświadczeniem Ministra Kultury i Sztuki lub:
1)
u artysty plastyka - dyplomem ukończenia wyższej szkoły sztuk plastycznych (akademii sztuk plastycznych),
2)
u artysty lutnika - odpowiednim zaświadczeniem Stowarzyszenia Polskich Artystów Lutników,
3)
u artysty fotografika - odpowiednim zaświadczeniem Związku Polskich Artystów Fotografików.
5.
Przepis ust. 4 ma zastosowanie również do osób wykonujących twórczość lub działalność architektoniczną z zakresu wystawienniczej architektury wnętrz, wnętrza stałego i dekoracji okolicznościowej, jeżeli nie stanowi ona działalności artystycznej w rozumieniu § 10 ust. 1 pkt 3 lit. h) oraz i) rozporządzenia Ministra Skarbu z dnia 17 marca 1949 r. w sprawie wykonania ustawy z dnia 4 lutego 1949 r. o podatku od wynagrodzeń (Dz. U. Nr 15, poz. 98 z późniejszymi zmianami).
6.
Nie stoi na przeszkodzie uznaniu twórczości lub działalności plastycznej za wykonywaną osobiście, jeżeli artysta plastyk:
1)
w wyjątkowych wypadkach zatrudnia za zgodą Ministra Kultury i Sztuki jednego pracownika do prac o charakterze pomocy technicznej,
2)
wykonuje twórczość lub działalność plastyczną zespołowo,
3)
wykonuje twórczość lub działalność plastyczną z elementów dostarczonych przez zamawiającego; w tym ostatnim wypadku za przychód uważa się wynagrodzenie otrzymane przez artystę plastyka z pominięciem wartości elementów dostarczonych.
7. 2
Obliczenia podatku od wynagrodzeń określonych w ust. 1 i odprowadzenia go do właściwego organu administracji państwowej stopnia podstawowego dokonuje właściwe stowarzyszenie twórcze; w tym celu podatnik jest obowiązany złożyć dokonującemu wypłaty oświadczenie, że zgadza się na przekazanie całej należnej mu kwoty wynagrodzenia na konto właściwego stowarzyszenia twórczego.
8.
Minister Kultury i Sztuki może zwolnić od wymagań, o których mowa w § 1 ust. 1 pkt 1, wynagrodzenia z twórczości lub działalności plastycznej, wypłacane przez określone jednostki gospodarki uspołecznionej. W tym wypadku obowiązek obliczenia i pobrania podatku od wynagrodzeń obciąża jednostkę gospodarki uspołecznionej, która dokonuje wypłaty.
1 § 1 ust. 4 zmieniony przez § 1 zarządzenia z dnia 28 marca 1974 r. (M.P.74.11.84) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 4 kwietnia 1974 r.
2 § 1 ust. 7 zmieniony przez § 1 pkt 1 zarządzenia z dnia 24 listopada 1976 r. (M.P.76.42.205) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 8 grudnia 1976 r.