Finansowanie nakładów na zaplecze produkcyjno-usługowe i administracyjno-socjalne budów. - M.P.1971.19.129 - OpenLEX

Finansowanie nakładów na zaplecze produkcyjno-usługowe i administracyjno-socjalne budów.

Monitor Polski

M.P.1971.19.129

Akt utracił moc
Wersja od: 1 kwietnia 1971 r.

ZARZĄDZENIE Nr 30
PREZESA RADY MINISTRÓW
z dnia 20 marca 1971 r.
w sprawie finansowania nakładów na zaplecze produkcyjno-usługowe i administracyjno-socjalne budów.

W celu ograniczenia nakładów na obiekty i urządzenia wchodzące w skład zaplecza produkcyjno-usługowego i administracyjno-socjalnego budów oraz ustalenia sposobu finansowania tego zaplecza zarządza się, co następuje:
Obiekty i urządzenia wchodzące w skład zaplecza produkcyjno-usługowego i administracyjno-socjalnego przedsiębiorstw budowlano-montażowych dzielą się na tymczasowe i stałe.
1.
Do tymczasowych zalicza się obiekty i urządzenia związane z zagospodarowaniem i uzbrojeniem placu budowy, przewidziane do wykorzystania tylko w okresie realizacji określonego przedsięwzięcia lub zadania inwestycyjnego, bez względu na okres realizacji inwestycji. Za obiekty tymczasowe dla potrzeb danego placu budowy mogą być uznane również obiekty leżące poza terenem budowy, a przewidziane do likwidacji lub przeznaczenia na inne cele najpóźniej w ciągu 12 miesięcy po zakończeniu danej inwestycji.
2.
Pozostałe obiekty i urządzenia związane z rozwojem mocy produkcyjnej przedsiębiorstw budowlano-montażowych są obiektami stałymi.
1.
Obiekty i urządzenia tymczasowe oraz nakłady, wymienione w załączniku nr 1, są finansowane ze środków obrotowych wykonawców inwestycji i - z wyjątkiem określonym w § 8 - koszty ich znajdują pokrycie w podstawowej cenie kosztorysowej robót budowlanych i montażowych.
2.
Obiekty i urządzenia tymczasowe oraz nakłady wymienione w załączniku nr 2 finansowane są przez inwestora w ramach nakładów przewidzianych w III części zestawienia kosztów zadania inwestycyjnego.
Obiekty i urządzenia stałe, o których mowa w § 2 ust. 2, finansowane są ze środków inwestycyjnych wykonawców.
1.
Obiekty i urządzenia związane z zagospodarowaniem i uzbrojeniem placu budowy mogą być wykonywane jako tymczasowe tylko w takich wypadkach i w takim zakresie, w jakim nie mogą być zastąpione przez obiekty i urządzenia stałe projektowanej inwestycji.
2.
Jednostka projektowana oraz inwestor, dokonujący uzgodnień warunków realizacji inwestycji w założeniach techniczno-ekonomicznych inwestycji - zgodnie z pkt 13 załącznika nr 2 do uchwały nr 110 Rady Ministrów z dnia 23 czerwca 1969 r. w sprawie projektowania inwestycji (Monitor Polski Nr 28, poz. 220) - obowiązani są na wniosek wykonawcy inwestycji ustalić taką kolejność wykonywania obiektów i robót wchodzących w zakres rzeczowy inwestycji, aby mogły być one wykorzystane na potrzeby zagospodarowania i uzbrojenia placu budowy zamiast obiektów i urządzeń tymczasowych.
3.
Jeżeli istnieje możliwość zastąpienia obiektów - urządzeń tymczasowych wymienionych w załączniku nr 2 obiektami stałymi przewidzianymi w II części zestawienia kosztów projektowanej inwestycji, inwestor obowiązany jest przewidzieć odpowiedni termin wykonania tych obiektów i zmniejszyć nakłady przewidziane w III części zestawienia kosztów.
4.
Wykonawca obowiązany jest do sprawdzenia zakresu rzeczowego i wyceny obiektów tymczasowych dla jego potrzeb, wykonywanych na koszt inwestora.
1.
Jeżeli inwestor wyznaczy taką kolejność wykonywania obiektów lub robót realizowanej inwestycji, która uniemożliwia wykonawcy ich wykorzystanie na potrzeby budowy, wówczas obowiązany jest pokryć dodatkowe koszty związane z wykonaniem odpowiednich obiektów i urządzeń o charakterze tymczasowym wymienionych w załączniku nr 1.
2.
Inwestora nie obciążają dodatkowe koszty wykonania obiektów tymczasowych wymienione w ust. 1, jeżeli uniemożliwienie wykorzystania obiektów inwestycyjnych na potrzeby wykonawcy wynika z konieczności ich wcześniejszego zagospodarowania przez inwestora.
1.
Wykonawca obowiązany jest w terminach uzgodnionych z inwestorem rozebrać i usunąć z terenu budowy obiekty tymczasowe własne, jak i wykonane na koszt inwestora.
2.
Przed przekazaniem inwestycji wykonawca obowiązany jest ponadto doprowadzić użytkowane przez siebie obiekty przyszłej inwestycji do stanu wynikającego z dokumentacji projektowej i umowy z inwestorem.
1.
W wyjątkowych wypadkach, uzasadnionych realizacją inwestycji kluczowych w szczególnie trudnych warunkach, organ zatwierdzający założenia techniczno-ekonomiczne inwestycji może zezwolić inwestorowi na pokrycie narzutu uzupełniającego normatywne koszty zagospodarowania i uzbrojenia placu budowy, uwzględnione w podstawowej cenie kosztorysowej.
2.
Wysokość narzutu uzupełniającego oblicza się na podstawie przedłożonego przez wykonawcę i uzgodnionego z inwestorem pod względem merytorycznym preliminarza kosztów obiektów i urządzeń wymienionych w załączniku nr 1, po odliczeniu górnej granicy kosztów uwzględnionych w podstawowej cenie kosztorysowej, a w szczególności w jej składniku na zagospodarowanie placu budowy. W obliczeniu tym należy uwzględnić wykorzystanie obiektów i urządzeń stałych projektowanej inwestycji.
3.
Narzut uzupełniający zwiększa odpowiednio ceny kosztorysowe obiektów i robót danego zadania inwestycyjnego.
4.
Jeżeli w toku realizacji inwestycji nastąpi ograniczenie zakresu zaplecza socjalno-bytowego budowy, stanowiącego postawę do kalkulacji narzutu uzupełniającego, narzut ten ulega odpowiedniemu obniżeniu przy wystawieniu faktury za wykonaną inwestycję.
Roboty z zakresu budownictwa tymczasowego wykonawca zalicza do wartości produkcji budowlano-montażowej według obowiązujących cen kosztorysowych.
Zobowiązuje się:
1)
Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych do:
a)
ustalenia w przepisach o kosztorysowaniu górnej granicy kosztów na ogólne zagospodarowanie placu budowy uwzględnionych w stawkach narzutów dla określonych rodzajów budownictwa,
b)
określenia zasad rozliczania zużycia obiektów i urządzeń zaplecza;
2)
Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego do ustalenia szczegółowych zasad sprawozdawczości w zakresie budownictwa tymczasowego.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia i ma zastosowanie do umów zawieranych w sprawie inwestycji rozpoczynanych po dniu 31 marca 1971 r.
ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr 1

WYKAZ TYMCZASOWYCH OBIEKTÓW I URZĄDZEŃ ORAZ NAKŁADÓW

dla ogólnego zagospodarowania placu budowy, których koszty pokrywane są ze środków obrotowych wykonawcy:
1)
budynki lub barakowozy administracyjne, socjalne, usługowe i gospodarcze (biura, portiernie, wartownie, składy, garaże, warsztaty, zadaszenia, hotele, umywalnie, szatnie, ustępy, kuchnie, jadalnie, budynki socjalne, kulturalne, sportowe, służby zdrowia, higieny i bezpieczeństwa pracy, handlowe, usługowe itp.) bez ich wyposażenia maszynowego i inwentarskiego,
2)
obiekty przewoźnych wytwórni (polowe betoniarnie, zbrojarnie, ciesielnie) bez wyposażenia maszynowego i inwentarskiego,
3)
ogrodzenia placu budowy, jeżeli projekt nie przewiduje ogrodzenia stałego,
4)
wykonane na okres budowy obiekty komunikacji naziemnej na terenie budowy (drogi, tory, bocznice, mosty do 5 m rozpiętości i 3 ton nośności, przejścia i kładki dla pieszych itp.),
5)
utwardzone składowiska i zasieki dla materiałów, konstrukcji i urządzeń zaliczanych do wartości produkcji budowlano-montażowej wraz z urządzeniami dla dostaw w kontenerach,
6)
sieci rozprowadzające na placu budowy energię elektryczną, wodę, parę, powietrze, gaz itp.,
7)
sieć wewnętrznej kanalizacji i obiekty z nią związane dla tych budynków i urządzeń, których koszty pokrywane są ze środków obrotowych wykonawcy,
8)
sieć oświetleniowa dróg i składowisk na placu budowy,
9)
laboratoria do celów badawczych materiałów stosowanych na budowie,
10)
pozostałe obiekty i urządzenia zaplecza tymczasowego budowy, nie wymienione w załączniku nr 2,
11)
nakłady na:
a)
prace projektowe dotyczące obiektów urządzenia placu budowy, ich demontażu i rozbiórki,
b)
opłaty za użytkowanie istniejących lub przekazanych inwestorowi obiektów, wykorzystywanych na potrzeby organizacji placu budowy,
c)
przystosowanie budowlanych obiektów stałych do tymczasowego używania ich na potrzeby organizacji placu budowy,
d)
doprowadzenie do stanu pierwotnego obiektów i urządzeń stałych, użytkowanych na potrzeby organizacji placu budowy,
e)
roboty ziemne związane z urządzeniem placu budowy oraz z budową torowisk pod żurawie.

ZAŁĄCZNIK Nr 2

WYKAZ TYMCZASOWYCH OBIEKTÓW I URZĄDZEŃ ORAZ NAKŁADÓW

niezbędnych dla potrzeb wykonawcy, których koszt obciąża dodatkowo inwestora:
1)
drogi dojazdowe do punktów oznaczonych w danych dotyczących organizacji inwestycji, stanowiących część składową założeń techniczno-ekonomicznych,
2)
bocznice kolejowe do punktów wymienionych w pkt 1,
3)
urządzenia doprowadzające wodę wraz z ujęciem lub studnią, pompownią, zbiornikiem itp. do punktów wymienionych w pkt 1,
4)
linie zasilające elektroenergetyczne ze stacją transformatorową oraz linie telefoniczne do punktów wymienionych w pkt 1,
5)
specjalne urządzenia ochronne, niezbędne do zapewnienia bezpieczeństwa robót prowadzonych w czynnych zakładach,
6)
ogrodzenia, drogi i linie rozprowadzające wodociągowe i energetyczne na terenie budowy, w miejscu później realizowanych ogrodzeń dróg i linii stałych,
7)
mosty na placu budowy o długości ponad 5 m i nośności ponad 3 t,
8)
kolejki linowe i kolejki wąskotorowe w budownictwie wodnym,
9)
utwardzone nawierzchnie pod dźwigi kołowe, jeżeli nie przewiduje się wykorzystania w tym celu później budowanych dróg stałych,
10)
zbiorniki na smołę lub asfalt przy budowie nawierzchni bitumicznych powyżej 6 tys. m2,
11)
ambulatoria specjalne związane z prowadzeniem robót kesonowych,
12)
składowiska lub magazyny maszyn i urządzeń nie zaliczanych do wartości produkcji budowlano-montażowej,
13)
nakłady na:
a)
konserwację obiektów i urządzeń wymienionych w punktach 1-12 oraz dróg w czynnych zakładach lub rozbudowywanych osiedlach,
b)
przystosowanie do potrzeb budowy publicznych dróg dojazdowych lub objazdowych łącznie z mostami i przepustami.