§ 7. - Finansowanie nakładów na zaplecze produkcyjno-usługowe i administracyjno-socjalne budów. - M.P.1971.19.129 - OpenLEX

§ 7. - Finansowanie nakładów na zaplecze produkcyjno-usługowe i administracyjno-socjalne budów.

Monitor Polski

M.P.1971.19.129

Akt utracił moc
Wersja od: 1 kwietnia 1971 r.
§  7.
1.
Wykonawca obowiązany jest w terminach uzgodnionych z inwestorem rozebrać i usunąć z terenu budowy obiekty tymczasowe własne, jak i wykonane na koszt inwestora.
2.
Przed przekazaniem inwestycji wykonawca obowiązany jest ponadto doprowadzić użytkowane przez siebie obiekty przyszłej inwestycji do stanu wynikającego z dokumentacji projektowej i umowy z inwestorem.