§ 5. - Finansowanie nakładów na zaplecze produkcyjno-usługowe i administracyjno-socjalne budów. - M.P.1971.19.129 - OpenLEX

§ 5. - Finansowanie nakładów na zaplecze produkcyjno-usługowe i administracyjno-socjalne budów.

Monitor Polski

M.P.1971.19.129

Akt utracił moc
Wersja od: 1 kwietnia 1971 r.
§  5.
1.
Obiekty i urządzenia związane z zagospodarowaniem i uzbrojeniem placu budowy mogą być wykonywane jako tymczasowe tylko w takich wypadkach i w takim zakresie, w jakim nie mogą być zastąpione przez obiekty i urządzenia stałe projektowanej inwestycji.
2.
Jednostka projektowana oraz inwestor, dokonujący uzgodnień warunków realizacji inwestycji w założeniach techniczno-ekonomicznych inwestycji - zgodnie z pkt 13 załącznika nr 2 do uchwały nr 110 Rady Ministrów z dnia 23 czerwca 1969 r. w sprawie projektowania inwestycji (Monitor Polski Nr 28, poz. 220) - obowiązani są na wniosek wykonawcy inwestycji ustalić taką kolejność wykonywania obiektów i robót wchodzących w zakres rzeczowy inwestycji, aby mogły być one wykorzystane na potrzeby zagospodarowania i uzbrojenia placu budowy zamiast obiektów i urządzeń tymczasowych.
3.
Jeżeli istnieje możliwość zastąpienia obiektów - urządzeń tymczasowych wymienionych w załączniku nr 2 obiektami stałymi przewidzianymi w II części zestawienia kosztów projektowanej inwestycji, inwestor obowiązany jest przewidzieć odpowiedni termin wykonania tych obiektów i zmniejszyć nakłady przewidziane w III części zestawienia kosztów.
4.
Wykonawca obowiązany jest do sprawdzenia zakresu rzeczowego i wyceny obiektów tymczasowych dla jego potrzeb, wykonywanych na koszt inwestora.