§ 8. - Finansowanie nakładów na zaplecze produkcyjno-usługowe i administracyjno-socjalne budów. - M.P.1971.19.129 - OpenLEX

§ 8. - Finansowanie nakładów na zaplecze produkcyjno-usługowe i administracyjno-socjalne budów.

Monitor Polski

M.P.1971.19.129

Akt utracił moc
Wersja od: 1 kwietnia 1971 r.
§  8.
1.
W wyjątkowych wypadkach, uzasadnionych realizacją inwestycji kluczowych w szczególnie trudnych warunkach, organ zatwierdzający założenia techniczno-ekonomiczne inwestycji może zezwolić inwestorowi na pokrycie narzutu uzupełniającego normatywne koszty zagospodarowania i uzbrojenia placu budowy, uwzględnione w podstawowej cenie kosztorysowej.
2.
Wysokość narzutu uzupełniającego oblicza się na podstawie przedłożonego przez wykonawcę i uzgodnionego z inwestorem pod względem merytorycznym preliminarza kosztów obiektów i urządzeń wymienionych w załączniku nr 1, po odliczeniu górnej granicy kosztów uwzględnionych w podstawowej cenie kosztorysowej, a w szczególności w jej składniku na zagospodarowanie placu budowy. W obliczeniu tym należy uwzględnić wykorzystanie obiektów i urządzeń stałych projektowanej inwestycji.
3.
Narzut uzupełniający zwiększa odpowiednio ceny kosztorysowe obiektów i robót danego zadania inwestycyjnego.
4.
Jeżeli w toku realizacji inwestycji nastąpi ograniczenie zakresu zaplecza socjalno-bytowego budowy, stanowiącego postawę do kalkulacji narzutu uzupełniającego, narzut ten ulega odpowiedniemu obniżeniu przy wystawieniu faktury za wykonaną inwestycję.