§ 3. - Finansowanie nakładów na zaplecze produkcyjno-usługowe i administracyjno-socjalne budów. - M.P.1971.19.129 - OpenLEX

§ 3. - Finansowanie nakładów na zaplecze produkcyjno-usługowe i administracyjno-socjalne budów.

Monitor Polski

M.P.1971.19.129

Akt utracił moc
Wersja od: 1 kwietnia 1971 r.
§  3.
1.
Obiekty i urządzenia tymczasowe oraz nakłady, wymienione w załączniku nr 1, są finansowane ze środków obrotowych wykonawców inwestycji i - z wyjątkiem określonym w § 8 - koszty ich znajdują pokrycie w podstawowej cenie kosztorysowej robót budowlanych i montażowych.
2.
Obiekty i urządzenia tymczasowe oraz nakłady wymienione w załączniku nr 2 finansowane są przez inwestora w ramach nakładów przewidzianych w III części zestawienia kosztów zadania inwestycyjnego.