Zmiany w podatku wyrównawczym.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1989.72.426

Akt utracił moc
Wersja od: 28 grudnia 1989 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 22 grudnia 1989 r.
w sprawie zmian w podatku wyrównawczym.

Na podstawie art. 14 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku wyrównawczym (Dz. U. Nr 42, poz. 188, z 1984 r. Nr 52, poz. 268, z 1988 r. Nr 34, poz. 254 i z 1989 r. Nr 35, poz. 192) zarządza się, co następuje:
Podwyższa się kwotę dochodu nie podlegającego opodatkowaniu, określoną w art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku wyrównawczym (Dz. U. Nr 42, poz. 188, z 1984 r. Nr 52, poz. 268, z 1988 r. Nr 34, poz. 254 i z 1989 r. Nr 35, poz. 192), do wysokości 16.000.000 zł rocznie.
Skalę podatku wyrównawczego, zawartą w art. 9 ust. 1 ustawy, o której mowa w § 1, zastępuje się skalą podatkową stanowiącą załącznik do rozporządzenia.
Tracą moc przepisy § 1 i 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 września 1989 r. w sprawie zmian w podatku wyrównawczym (Dz. U. Nr 55, poz. 325), z tym że przepisy te stosuje się do opodatkowania dochodów osiągniętych w 1989 r.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia i ma zastosowanie do opodatkowania dochodów osiągniętych od dnia 1 stycznia 1990 r.
Dochód podlegający opodatkowaniu rocznie w złPodatek wynosi
16.000.000-24.000.000 10% od kwoty ponad 16.000.000 zł
24.000.000-32.000.000 800.000 zł + 20% od kwoty ponad 24.000.000 zł
32.000.000-40.000.0002.400.000 zł + 30% od kwoty ponad 32.000.000 zł
40.000.000-48.000.0004.800.000 zł + 40% od kwoty ponad 40.000.000 zł
48.000.000 i więcej8.000.000 zł + 50% od kwoty ponad 48.000.000 zł

nie więcej jednak niż 40% podstawy opodatkowania