Zmiany w podatku wyrównawczym.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1991.11.40

Akt jednorazowy
Wersja od: 1 stycznia 1991 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 26 stycznia 1991 r.
w sprawie zmian w podatku wyrównawczym.

Na podstawie art. 14 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku wyrównawczym (Dz. U. Nr 42, poz. 188, z 1984 r. Nr 52, poz. 268, z 1988 r. Nr 34, poz. 254 i z 1989 r. Nr 35, poz. 192) zarządza się, co następuje:
Podwyższa się kwotę dochodu nie podlegającego opodatkowaniu, określoną w art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku wyrównawczym (Dz. U. Nr 42, poz. 188, z 1984 r. Nr 52, poz. 268, z 1988 r. Nr 34, poz. 254 i z 1989 r. Nr 35, poz. 192) do wysokości 36.000.000 zł rocznie.
Skalę podatku wyrównawczego, zawartą w art. 9 ust. 1 ustawy, o której mowa w § 1, zastępuje się skalą podatkową stanowiącą załącznik do rozporządzenia.
Traci moc rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1989 r. w sprawie zmian w podatku wyrównawczym (Dz. U. Nr 72, poz. 426), z tym że przepisy tego rozporządzenia stosuje się do opodatkowania dochodów osiągniętych w 1990 r.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia i ma zastosowanie do dochodów osiągniętych od dnia 1 stycznia 1991 r.

ZAŁĄCZNIK

Dochód podlegający opodatkowaniu rocznie w złPodatek wynosi
36.000.000-54.000.000 10% od kwoty ponad 36.000.000 zł
54.000.000-72.000.000 1.800.000 zł + 20% od kwoty ponad 54.000.000 zł
72.000.000-90.000.000 5.400.000 zł + 30% od kwoty ponad 72.000.000 zł
90.000.00010.800.000 zł + 40% od kwoty ponad 90.000.000 zł