Zmiany w podatku wyrównawczym.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1989.55.325

Akt jednorazowy
Wersja od: 1 stycznia 1990 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 30 września 1989 r.
w sprawie zmian w podatku wyrównawczym.

Na podstawie art. 14 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku wyrównawczym (Dz. U. Nr 42, poz. 188, z 1984 r. Nr 52, poz. 268, z 1988 r. Nr 34, poz. 254 i z 1989 r. Nr 35, poz. 192) zarządza się, co następuje:
(utracił moc).
(utracił moc).
W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 28 lipca 1983 r. w sprawie podatku wyrównawczego (Dz. U. z 1987 r. Nr 8, poz. 53 i Nr 40, poz. 231, z 1988 r. Nr 34, poz. 259 i z 1989 r. Nr 6, poz. 37) § 4 otrzymuje brzmienie:

"§ 4. Na specjalnym rachunku bankowym, o którym mowa w art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku wyrównawczym (Dz. U. Nr 42, poz. 188, z 1984 r. Nr 52, poz. 268, z 1988 r. Nr 34, poz. 254 i z 1989 r. Nr 35, poz. 192), zwanej dalej "ustawą", mogą być również gromadzone dochody osób z tytułu nagród otrzymanych za osiągnięcie wymiernych efektów ekonomicznych wdrożenia nowych rozwiązań technicznych lub organizacyjnych, będących wynikami prac badawczych."

Tracą moc:
1)
§ 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 grudnia 1987 r. w sprawie zmian w podatku wyrównawczym (Dz. U. Nr 40, poz. 231),
2)
§ 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 stycznia 1989 r. w sprawie zmian w podatku wyrównawczym (Dz. U. Nr 6, poz. 37).
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia i ma zastosowanie do podatku wyrównawczego przypadającego od dochodów osiągniętych od dnia 1 stycznia 1989 r.

ZAŁĄCZNIK  3

Dochód podlegający opodatkowaniu rocznie w złPodatek wynosi
16.000.000-24.000.000 10% od kwoty ponad 16.000.000 zł
24.000.000-32.000.000 800.000 zł + 20% od kwoty ponad 24.000.000 zł
32.000.000-40.000.0002.400.000 zł + 30% od kwoty ponad 32.000.000 zł
40.000.000-48.000.0004.800.000 zł + 40% od kwoty ponad 40.000.000 zł
48.000.000 i więcej8.000.000 zł + 50% od kwoty ponad 48.000.000 zł

nie więcej jednak niż 40% podstawy opodatkowania

1 § 1 utracił moc na podstawie § 3 rozporządzenia z dnia 22 grudnia 1989 r. w sprawie zmian w podatku wyrównawczym (Dz.U.89.72.426) z dniem 1 stycznia 1990 r.
2 § 2 utracił moc na podstawie § 3 rozporządzenia z dnia 22 grudnia 1989 r. w sprawie zmian w podatku wyrównawczym (Dz.U.89.72.426) z dniem 1 stycznia 1990 r.
3 Załącznik zmieniony przez § 2 rozporządzenia z dnia 22 grudnia 1989 r. w sprawie zmian w podatku wyrównawczym (Dz.U.89.72.426) z dniem 1 stycznia 1990 r.