Zmiany w podatku wyrównawczym.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1989.6.37

Akt jednorazowy
Wersja od: 1 stycznia 1989 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 19 stycznia 1989 r.
w sprawie zmian w podatku wyrównawczym.

Na podstawie art. 2 ust. 2 pkt 2, art. 7 ust. 5 pkt 1 i art. 14 pkt 1 ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku wyrównawczym (Dz. U. Nr 42, poz. 188, z 1984 r. Nr 52, poz. 268 i z 1988 r. Nr 34, poz. 254) zarządza się, co następuje:
(uchylony).
W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 28 lipca 1983 r. w sprawie podatku wyrównawczego (Dz. U. z 1987 r. Nr 8, poz. 53 i Nr 40, poz. 231 oraz z 1988 r. Nr 34, poz. 259) wprowadza się następujące zmiany:
1)
w § 2:
a)
pkt 19 otrzymuje brzmienie:

"19) kwoty dochodów przekazywane na cele społecznie użyteczne, w tym również na rzecz organizacji społecznych i fundacji, do wysokości nie przekraczającej 10% dochodu.",

b)
dodaje się pkt 20 w brzmieniu:

"20) kwoty dochodów uzyskiwanych z tytułu prowadzenia, w imieniu jednostek gospodarki uspołecznionej na warunkach zlecenia, punktów sprzedaży detalicznej artykułów żywnościowych, jeżeli w ogólnej wartości zakupów placówki przeważają artykuły żywnościowe, z wyłączeniem artykułów zagranicznych pochodzących ze skupu od ludności, napojów alkoholowych oraz warzyw i owoców - w wysokości 10% tych dochodów.";

2)
w § 3 wyrazy "W 1988 r." zastępuje się wyrazami "W 1989 r.";
3)
w § 5 w ust. 1 kwotę "3.000.000 zł" zastępuje się kwotą "4.500.000 zł";
4)
w § 6 w ust. 2 kwotę "2.000.000 zł" zastępuje się kwotą "3.000.000 zł".
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia i ma zastosowanie do podatku wyrównawczego przypadającego od dochodów osiągniętych w 1989 r.

ZAŁĄCZNIK

Dochód podlegający opodatkowaniu rocznie w złPodatek wynosi
1.908.000-2.016.000 5% od kwoty ponad 1.908.000 zł
2.016.000-2.124.000 5.400 zł + 8% od kwoty ponad 2.016.000 zł
2.124.000-2.232.000 14.040 zł + 11% od kwoty ponad 2.124.000 zł
2.232.000-2.364.000 25.920 zł + 14% od kwoty ponad 2.232.000 zł
2.364.000-2.520.000 44.400 zł + 18% od kwoty ponad 2.364.000 zł
2.520.000-2.760.000 72 480 zł + 22% od kwoty ponad 2.520.000 zł
2.760.000-3.000.000 125.280 zł + 26% od kwoty ponad 2.760.000 zł
3.000.000-3.312.000 187.680 zł + 30% od kwoty ponad 3.000 000 zł
3.312.000-3.624.000 281.280 zł + 35% od kwoty ponad 3.312.000 zł
3.624.000-4.056.000 390.480 zł + 40% od kwoty ponad 3.624.000 zł
4.056.000-4.488.000 563.280 zł + 45% od kwoty ponad 4.056.000 zł
4.488.000-4.920.000 757.680 zł + 50% od kwoty ponad 4.488.000 zł
4.920.000-5.424.000 973.680 zł + 55% od kwoty ponad 4.920.000 zł
5.424.000-5.928.0001.250.880 zł + 60% od kwoty ponad 5.424.000 zł
5.928.000-6.432.0001.553 280 zł + 65% od kwoty ponad 5.928.000 zł
6.432.000-6.936.0001.880.880 zł + 70% od kwoty ponad 6.432.000 zł
6.936.000 i więcej2.233.680 zł + 75% od kwoty ponad 6.936.000 zł,

nie więcej jednak niż 50% podstawy opodatkowania.

1 § 1 uchylony przez § 4 pkt 2 rozporządzenia z dnia 30 września 1989 r. w sprawie zmian w podatku wyrównawczym (Dz.U.89.55.325) z dniem 1 stycznia 1989 r.