Podatek wyrównawczy.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1987.8.53 t.j.

Akt utracił moc
Wersja od: 1 stycznia 1989 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 28 lipca 1983 r.
w sprawie podatku wyrównawczego.

Na podstawie art. 2 ust. 2 i art. 7 ust. 5 ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku wyrównawczym (Dz. U. Nr 42, poz 188 i z 1984 r. Nr 52, poz. 268) zarządza się, co następuje:
Opodatkowaniu podatkiem wyrównawczym podlega wartość świadczeń w naturze w wysokości ustalonej dla ubezpieczenia społecznego oraz wypłacane w zamian tych świadczeń ekwiwalenty pieniężne, z wyjątkiem:
1)
ekwiwalentów w zamian świadczeń rzeczowych, wynikających z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy (w tym posiłków profilaktycznych), a także ekwiwalentów za pranie i naprawę odzieży roboczej wykonywane we własnym zakresie przez pracowników, ekwiwalentów za przedłużenie używalności odzieży roboczej i za nie wydane pracownikom przysługujące im środki higieny osobistej,
2)
ekwiwalentu pieniężnego za zużyte przy wykonywaniu pracy narzędzia, materiały lub sprzęt stanowiące własność wykonawcy.
Nie podlegają opodatkowaniu podatkiem wyrównawczym:
1) 1
zasiłki i stypendia z funduszów państwowych udzielane osobom fizycznym na działalność w dziedzinie nauki, techniki, kultury i sztuki, w tym również stypendia finansowane ze środków Centralnego Funduszu Prac Badawczych i Rozwojowych, wypłacane na podstawie umów stypendialnych zawieranych w trybie określonym w odrębnych przepisach,
2)
renty otrzymywane przez niewidomych inwalidów I grupy,
3)
nagrody uzyskane w wyniku udziału w konkursach z dziedziny nauki, techniki, kultury i sztuki oraz dziennikarstwa,
4)
kwoty otrzymane z tytułu zwrotu kosztów podróży, przeniesienia oraz diet do wysokości ustalonej w odrębnych przepisach,
5)
zasiłki na zagospodarowanie i osiedlenie,
6)
rekompensaty z tytułu podwyżki kosztów utrzymania, jeżeli nie zostały one włączone do wynagrodzenia, emerytury lub renty,
7)
kwoty otrzymywane z tytułu spłaty wierzytelności do wysokości sumy nominalnej,
8)
odsetki oraz premie pieniężne i rzeczowe od wkładów oszczędnościowych oraz depozytów,
9)
nagrody z funduszu efektów wdrożeniowych podlegające zaliczeniu na poczet wynagrodzenia przysługującego twórcy projektu wynalazczego,
10)
wygrane z gier losowych i totalizatorów prowadzonych na podstawie zezwoleń udzielanych przez właściwy organ państwowy,
11)
przychody ze sprzedaży rzeczy,
12)
wynagrodzenie za pracę w godzinach nadliczbowych oraz dodatki funkcyjne albo dodatki specjalne wypłacane w tych zakładach pracy, w których obowiązujące zasady wynagradzania nie przewidują dodatków funkcyjnych - w przypadkach gdy pracownikom pobierającym te dodatki nie przysługuje dodatkowe wynagrodzenie za pracę w godzinach nadliczbowych; zwolnienie nie dotyczy dodatków pobieranych przez pracowników nie uspołecznionych zakładów pracy w części przekraczającej 20% wynagrodzenia zasadniczego otrzymywanego przez pracownika,
13)
wynagrodzenie otrzymane za pracę wykonywaną w ramach zakładowych zespołów gospodarczych organizowanych na podstawie odrębnych przepisów o tych zespołach.
14) 2
nagrody za szczególne osiągnięcia w dziedzinie nauki i wdrażania postępu naukowo-technicznego, przyznawane ze środków Centralnego Funduszu Prac Badawczych i Rozwojowych,
15) 3
nagrody ze specjalnego funduszu nagród:
a)
za osiągnięcia naukowe i dydaktyczne - przyznawane nauczycielom akademickim na podstawie ustawy o szkolnictwie wyższym,
b)
za osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze - przyznawane nauczycielom na podstawie Karty Nauczyciela,
16) 4
nagrody za twórczość lub działalność w dziedzinie kultury i sztuki,
17) 5
nagrody za osiągnięcia w eksporcie, przyznawane z funduszu nagród Ministra Współpracy Gospodarczej z Zagranicą,
18) 6
dochody osób fizycznych prowadzących punkty sprzedaży detalicznej w imieniu jednostek gospodarki uspołecznionej na podstawie umowy na warunkach zlecenia w formie rozliczenia zryczałtowanego, z wyjątkiem handlu kwiatami, osiągane za pracę w dodatkowych dniach wolnych od pracy oraz za pracę w dniach ustawowo wolnych od pracy, w wysokości odpowiadającej udziałowi przychodów osiągniętych w tych dniach w ogólnych przychodach punktów sprzedaży, pod warunkiem zawarcia umowy na prowadzenie punktu przez co najmniej 6 dni w tygodniu, w wymiarze nie krótszym niż 46 godzin tygodniowo,
19) 7
kwoty dochodów przekazywane na cele społecznie użyteczne, w tym również na rzecz organizacji społecznych i fundacji, do wysokości nie przekraczającej 10% dochodu,
20) 8
kwoty dochodów uzyskiwanych z tytułu prowadzenia, w imieniu jednostek gospodarki uspołecznionej na warunkach zlecenia, punktów sprzedaży detalicznej artykułów żywnościowych, jeżeli w ogólnej wartości zakupów placówki przeważają artykuły żywnościowe, z wyłączeniem artykułów zagranicznych pochodzących ze skupu od ludności, napojów alkoholowych oraz warzyw i owoców - w wysokości 10% tych dochodów.
W 1989 r. wyłącza się z podstawy opodatkowania podatkiem wyrównawczym:
1)
wynagrodzenia i dodatki za pracę w niedziele i święta oraz w dodatkowe dni wolne od pracy, jeżeli wynika ona z warunków pracy na morzu,
2)
dodatkowe wynagrodzenia, określone przez Radę Ministrów w odrębnych przepisach, w celu zapewnienia zwiększenia wydobycia węgla kamiennego i innych surowców wydobywanych w kopalniach głębinowych oraz wartość pieniężną świadczeń w naturze i nagrody, otrzymywane przez pracowników górnictwa z okazji Dnia Górnika, określone w Karcie Górnika,
3)
wartość pieniężną świadczeń w naturze oraz dodatki operacyjno-techniczne, otrzymywane przez funkcjonariuszy pożarnictwa,
4)
wynagrodzenia otrzymywane przez lekarzy i innych pracowników medycznych z tytułu dodatkowego zatrudnienia w pomocy doraźnej (pogotowiu ratunkowym),
5)
wynagrodzenia ze stosunku pracy, otrzymywane przez emerytów i rencistów, do wysokości nie powodującej zawieszenia prawa do emerytury lub renty.
Na specjalnym rachunku bankowym, o którym mowa w art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku wyrównawczym (Dz. U. Nr 42, poz. 188, z 1984 r. Nr 52, poz. 268, z 1988 r. Nr 34, poz. 254 i z 1989 r. Nr 35, poz. 192), zwanej dalej "ustawą", mogą być również gromadzone dochody osób z tytułu nagród otrzymanych za osiągnięcie wymiernych efektów ekonomicznych wdrożenia nowych rozwiązań technicznych lub organizacyjnych, będących wynikami prac badawczych.
1. 11
Ogólna kwota odliczeń z tytułu wydatków określonych w art. 7 ust. 2 ustawy nie może przekroczyć w okresie obowiązywania ustawy kwoty 4.500.000 zł.
2.
Jeżeli oboje małżonkowie osiągają dochody podlegające odrębnemu opodatkowaniu podatkiem wyrównawczym, odliczenie wydatków, o których mowa w ust. 1, dotyczy wydatków ponoszonych przez obojga małżonków.
1.
Podatnikom, którzy osiągają dochody z działalności lub twórczości muzycznej i kompozytorskiej, plastycznej i fotograficznej, przysługuje ulga inwestycyjna polegająca na odliczeniu od należnego podatku połowy wydatków poniesionych na:
1)
budowę, adaptację lub remont odrębnego pomieszczenia przeznaczonego na wykonywanie zawodu,
2)
nabycie urządzeń niezbędnych do wykonywania zawodu muzyka, kompozytora, plastyka lub fotografika, jeżeli jednostkowy koszt nabycia urządzenia wynosi co najmniej 30.000 zł.
2. 12
Ulgę inwestycyjną określoną w ust. 1 stosuje się w okresie obowiązywania ustawy od kwoty wydatków nie przekraczającej 3.000.000 zł.
1.
Przez remont domu jednorodzinnego, o którym mowa w art. 7 ust. 2 ustawy, lub pomieszczenia, o którym mowa w § 6 ust. 1 pkt 1, uzasadniający zastosowanie ulgi inwestycyjnej, rozumie się naprawę przywracającą budynkowi lub pomieszczeniu albo jego części pierwotną wartość użytkową, jeżeli koszt remontu wyniósł co najmniej 100.000 zł.
2.
Przez adaptację, o której mowa w § 6 ust. 1 pkt 1, uzasadniającą zastosowanie ulgi inwestycyjnej, rozumie się dostosowanie pomieszczenia do celów wykonywania w nim zawodu, jeżeli koszt adaptacji wyniósł co najmniej 100.000 zł.
1.
Za podstawę obliczenia ulgi inwestycyjnej przyjmuje się wartość nakładów inwestycyjnych ustaloną na podstawie oryginalnych dowodów (rachunków) zakupu materiałów i zapłaty za robociznę obcą.
2.
Jeżeli podatnik otrzymał kredyt bankowy lub pożyczkę z zakładu pracy na cele określone w art. 7 ust. 2 ustawy lub w § 6, kwoty wydatkowane na te cele zmniejsza się o kwotę kredytu bankowego lub pożyczki, natomiast odliczeniu podlegają spłaty tego kredytu lub pożyczki w latach, w których są one dokonywane.
3.
W razie nieodliczenia przysługującej kwoty nakładów w roku podatkowym, w którym wydatki zostały poniesione, pozostałą kwotę nakładów odlicza się w następnych latach w okresie nie przekraczającym 5 lat w granicach określonych w § 5 oraz w § 6 ust. 2.
1 § 2 pkt 1 zmieniony przez § 3 pkt 1 lit. a) rozporządzenia z dnia 14 grudnia 1987 r. w sprawie zmian w podatku wyrównawczym (Dz.U.87.40.231) z dniem 1 stycznia 1988 r.
2 § 2 pkt 14 dodany przez § 3 pkt 1 lit. b) rozporządzenia z dnia 14 grudnia 1987 r. w sprawie zmian w podatku wyrównawczym (Dz.U.87.40.231) z dniem 1 stycznia 1988 r.
3 § 2 pkt 15 dodany przez § 3 pkt 1 lit. b) rozporządzenia z dnia 14 grudnia 1987 r. w sprawie zmian w podatku wyrównawczym (Dz.U.87.40.231) z dniem 1 stycznia 1988 r.
4 § 2 pkt 16 dodany przez § 3 pkt 1 lit. b) rozporządzenia z dnia 14 grudnia 1987 r. w sprawie zmian w podatku wyrównawczym (Dz.U.87.40.231) z dniem 1 stycznia 1988 r.
5 § 2 pkt 17 dodany przez § 3 pkt 1 lit. b) rozporządzenia z dnia 14 grudnia 1987 r. w sprawie zmian w podatku wyrównawczym (Dz.U.87.40.231) z dniem 1 stycznia 1988 r.
6 § 2 pkt 18:

- dodany przez § 3 pkt 1 lit. b) rozporządzenia z dnia 14 grudnia 1987 r. w sprawie zmian w podatku wyrównawczym (Dz.U.87.40.231) z dniem 1 stycznia 1988 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 1 lit. a) rozporządzenia z dnia 12 września 1988 r. (Dz.U.88.34.259) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 stycznia 1988 r.

7 § 2 pkt 19:

- dodany przez § 1 pkt 1 lit. b) rozporządzenia z dnia 12 września 1988 r. (Dz.U.88.34.259) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 stycznia 1988 r.

- zmieniony przez § 2 pkt 1 lit. a) rozporządzenia z dnia 19 stycznia 1989 r. w sprawie zmian w podatku wyrównawczym (Dz.U.89.6.37) z dniem 1 stycznia 1989 r.

8 § 2 pkt 20 dodany przez § 2 pkt 1 lit. b) rozporządzenia z dnia 19 stycznia 1989 r. w sprawie zmian w podatku wyrównawczym (Dz.U.89.6.37) z dniem 1 stycznia 1989 r.
9 § 3:

- zmieniony przez § 3 pkt 2 rozporządzenia z dnia 14 grudnia 1987 r. w sprawie zmian w podatku wyrównawczym (Dz.U.87.40.231) z dniem 1 stycznia 1988 r.

- zmieniony przez § 2 pkt 2 rozporządzenia z dnia 19 stycznia 1989 r. w sprawie zmian w podatku wyrównawczym (Dz.U.89.6.37) z dniem 1 stycznia 1989 r.

10 § 4 zmieniony przez § 3 rozporządzenia z dnia 30 września 1989 r. w sprawie zmian w podatku wyrównawczym (Dz.U.89.55.325) z dniem 1 stycznia 1989 r.
11 § 5 ust. 1:

- zmieniony przez § 1 pkt 2 rozporządzenia z dnia 12 września 1988 r. (Dz.U.88.34.259) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 stycznia 1988 r.

- zmieniony przez § 2 pkt 3 rozporządzenia z dnia 19 stycznia 1989 r. w sprawie zmian w podatku wyrównawczym (Dz.U.89.6.37) z dniem 1 stycznia 1989 r.

12 § 6 ust. 2:

- zmieniony przez § 1 pkt 3 rozporządzenia z dnia 12 września 1988 r. (Dz.U.88.34.259) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 stycznia 1988 r.

- zmieniony przez § 2 pkt 4 rozporządzenia z dnia 19 stycznia 1989 r. w sprawie zmian w podatku wyrównawczym (Dz.U.89.6.37) z dniem 1 stycznia 1989 r.